Adalimumab (D2E7) – Abbott (DCI)

Лекарствени форми: Fl x 100 mg/20 ml.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата.
Както при плацебо. Само около 12 % от лекуваните имат краткотрайни кожни реакции на местата на инжектиране.
Не са известни. Няма значими фармакологични въздействие при едновременно приложение при ревматоиден артрит с НПВС, MTX, фолиева киселина, кортикостероиди и наркотични аналгетици.
Стандартно се дозира по 40 mg подкожно, еднократно на всеки 2 седмици. Лечението е проследявано досега за 30 месеца. При тежки случаи на ревматоиден артрит са прилагани максимални дози от 80 mg еднократно седмично, подкожно в продължение на 24 седмици. Може да се прилага и венозно в дози 0,5 – 1 mg/kg на всяка втора седмица.
За лечение на ревматоиден артрит в комбинация с methotrexate (MTX) при пациенти с незадоволителен отговор на лечение само с MTX или с други модифициращи болестта средства.
Адалимумаб е първото изцяло човешко моноклонално антитяло, което е насочено срещу човешкия тумор-некротизиращ фактор алфа (TNF-алфа). Адалимумаб се свързва специфично само с TNF-алфа и неутрализира биологичната му активност с което намалява деградацията на костния и хрущялния матрикс и продукцията на металопротеинази при ревматоиден артрит. След енднократно подкожно приложение бързо намалява (за 24 h) предварително повишените нива на IL-1-бета, IL-6 и концентрацията на рецепторните антагонисти на IL-1.
 

Реклама