Aprindine (DCI)

Синоними: Fiboran (Aventis), Amidonal (PCR).

Лекарствени форми:

Действие:

В терапевтични дози плазмените му нива се движат между 0,5 - 2 mg/ml. С плазмените протеини се свързва в 85 – 95%. Излъчва се с урината и жлъчката.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Паркинсонова болест, етилизъм, бременност, пълен АV блок, тежко миокардно увреждане.
Може да се наблюдават: вертигинозни прояви, тремор от паркинсов тип, особено при възрастни пациенти или такива с чернодробна или бъбречна недостатъчнос, ригидност на мускулатурата от екстрапирамиден тип, сомнолентност или безсъние, кошмарни сънища, диплопия, профузни изпотявания, мускулна слабост. Всички тези прояви изчезват след намаляване на дозировката или прекратяване на лечението. Може да се наблюдава левкоцитопения, която след спиране на лечението отзвучава. Описани са отделни случаи на холостатична жълтеница.
Поради потенциране на ефекта комбиниранеот му с други антиаритмични средства налага голяма предпазливост.
Най-често лечението се започва с дневна одза от 100 mg, разделена на два приема. При необходимост е възможно лечението да се започне с начална дневна доза 150 – 200 mg, разпределена в 3 – 4 приема по 50 mg, но под строг контрол. Дозировката се адаптира след това в зависимост от получения резултат. Поддържащата доза е 50 mg/24h. При чернодробна или бъбречна недостатъчност дневната доза априндина не бива да надминава 50 mg/24h.
Per os: 50 – 100 mg/24h.
Прилага се за профилактика на камерни и надкамерни тахикардии и тахиаритмии, след прекъсване на пристъпи от тях, а също така и за продължително лечение на камерна и надкамерна екстрасистолия. Профилактика на пристъпите от тахикардия при WPW синдром.
По химична структура априндинът е подобен на прокаинамида, но електрофизиологичните му свойства са по-близки до тези на лидокаина. Притежава значителна антиаритмична активност при продължително противорецидивно лечение на надкамерни и камерни екстрасистолии и тахикардии с различна етиология и електрогенеза, резистентни на други антиаритмични средства. Априндинът забавя провежаднето по допълнителното снопче при WPW синдром и удължава абсолютния рефрактерен период на това снопче. Не повлиява съществено хемодинамичните параметри.
Tabl.x 25 mg; Caps.x 50 mg.
 

Реклама