Atracurium (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След венозно инжектиране на една кураризираща доза атракурият дифузира бързо. В плазмата той се деградира спонтанно и бързо чрез химичната деградационна реакция на Хофман и чрез естерна хидролиза. Така образуваните метаболити са фармакологични неактивни при използваните дози на атракурия. Плазменият му полуживот е около 20 min. Излъчването на атракурия е независимо от състоянието на бъбречните и чернодробните функции. Преминаването му през плацентарната бариера е незначително, което позволява използването му по време на цезарово сечение.

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: При възрастни и деца над 3 месеца се инжектира венозно в болус инициална въвеждаща доза от 0,3 до 0,6 mg/kg телесна маса. Тази доза позволява интубация след около 2 min и води до дълбока кураризация в продължение на 15 до 50 min. При продължителни хирургични интервенции кураризацията се поддържа чрез непрекъсната венозна перфузия по 0,3 - 0,6 mg/kg/h. При деца под 3 месеца дозата се адаптира съобразно възрастта. 
: Данни за предхождаща свръхчувствителност към препарата. Предпазливо трябва да се прилага при миастения, бронхиална астма, електролитни нарушения.
: Миорелаксиращият ефект на атракурия се засилва от инхалационните халогени анестетици, от някои антибиотици - аминогликозиди, колимицин и линкомицин, диуретици,някои антиритмични средства - хинидин, лидокаин, прокаинамид, от симпатиколитици.
: Зачервяване на кожата, транзиторна хипотензия, тахикардия и бронхоспазъм, изключително рядко анафилактоидни реакции и ларингоспазъм.
: При различни оперативни интервенции, провеждани с обща анестезия, като миорелаксант.
: Atracurium dobesilate представлява краткотрайно действащ недеполяризиращ миорелаксант. Той е антагонист на постсинаптичните N-холинорецептори в мионевралните синапси. Като блокира N-холинорецепторите на скелетните мускули след внасянето на парализиращи дози, той препятства възбуждането им от ацетилхолина и осигурява достатъчна миорелаксация за провеждането на всички видове оперативни интервенции, в това число на детската, акушеро-гинекологичната и гериатричната хирургия. При условията на обичайната анестезия поради своята частична и бърза елиминация атракурият не се акумулира и множество поддържащи дози могат да бъдат допълнително внасяни, което прави възможно използването му при хирургични интервенции с голяма продължителност. Тай няма гнаглиоплегично, ваголитично и кардиоваскуларно действие. Води само до слабо освобождаване на хистамин.
: Amp. x 25 mg/2,5 ml et x 50 mg/5 ml.
: Tracrium (Wellcome).
 

Реклама