Carboplatine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Внася се строго венозно в краткотрайна перфузия. Разтворът се приготвя непосредствено преди вливането, като флаконът се разрежда в 5 % разтвор на глюкоза в концентрация 10 mg/ml. Нито една от съставките при приготвянето и инжектирането на разтвора не трябва да съдържа алуминий, защото се образува черна преципитация!

: Монотерапия: при пациенти, които са със запазени бъбречни функции и не са лекувани предварително с други химиотерапевтични средства, дозата е 400 mg/m2, внесена с венозна перфузия за 15 до 60 min. Дозата се повтаря след 4 седмици, като се адаптира в зависимост от хематологичните показатели. Полихимиотерапия: дозата и ритъмът на дозировката се съобразяват с токсичността на другите химиотерапевтични средства и по-специално с тяхната нефротоксичност и миелотоксичност.
: Алергия към препарати, съдържащи платина, бременност, кърмене, тежка бъбречна недостатъчност, тежка костномозъчна хипоплазия.
: Миелотоксичност: тромбоцитопения и левкоцитопения, обикновено реверзибилни. Нефротоксичност: транзиторно повишение на серумната концентрация на уреята и креатинина. Гастро-интестинални прояви: гадене и повръщане. Ототоксичност: загуба на възприемането на тоновете с висока честота – 4 – 8 kHz, особено при предшестващо лечение с цисплатина. Невротоксичност: парестезии, намаление на сухожилните рефлекси. Алергични прояви – много рядко. Транзиторно повишение на алкалната фосфатаза, АлАТ, АсАТ и общия билирубин.
: Прилага се за лечение на: овариален карцином (епителиом), дребноогнищен белодробен карцином, епидермоидни карциноми на горните дихателни и храносмилателни пътища.
: Карбоплатинът е цитостатик с подобни на цисплатина биохимични свойства. Той се фиксира върху молекулата на ДНК и създава алкилни връзки, които са отговорни за образуването на мостове между двете вериги на молекулата или между веригите на две молекули ДНК. Синтезата на ДНК чрез репликация и по-нататъшно разделяне се инхибира, а вторично се потиска и синтезата на РНК и на клетъчните протеини. Около 87 % от внесеното в организма количество се свързва с плазмените протеини. Карбоплатинът се екскретира главно с урината още в първите 6 h след инжектирането.
: Fl. x 50 mg/5 ml, x 150 mg/15 ml et x 450 mg/45 ml.
: Paraplatine (Bristol), Carboplat (Bristol).
 

Реклама