Ciprofibrate (DCI)

Синоними: Lipanor (Sterling – Winthrop)

Лекарствени форми:

Действие:

Освен това ципрофибратът при продължително лечение води до намаление на, даже до пълно изчезване на екстраваскуларните отложения на холестерол в туберозните и тендонозните ксантоми, което е свързано със значително намаление на серумната концентрация на общия холестерол.

След орално приемане ципрофибратът има добра абсорбция и максимална плазмена концентрация се достига след 2 h. С плазмените протеини се свързва много силно и може да измести редица медикаменти от местата на фиксирането им с протеините, специално това се отнася за антивитамини К. Плазменият му полуживот е около 17 h. Това позволява приемането на препарата да става само едни път дневно. Ципрофибратът се елиминира непроменен и под формата на метаболити, конюгирани с глюкуроновата киселина. Не кумулира и плазмените нива са пропорционални внесената доза.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Чернодробна недостатъчност, ХБН, при бременни или при вероятност за забременяване, по време на кърмене.
Те се срещат сравнително рядко и са умерени: главоболие, гадене, астения, кожни обриви. В отделни случаи може да има увеличение на серумните аминотрансферази, LDH и на креатинина, което няма клинично значение. За сега няма данни дали ципрофибратът при продължително лечение повишава риска от засилена литогенеза, наблюдавано при клофибрата.
Ципрофибратът потенцира ефектите на антивитамини К, което налага при едновременното им приложение дозировката на последните да се редуцира средно с 1/3 и да се осъществява обичайният лабораторен контрол.
Ципрофибратът се прилага по 1 капсула дневно продължително време в съчетание със съответен диетичен режим и под периодичен контрол на показателите на липопротеиновата обмяна. При необходимост дозата може да бъде увеличена на 2 капсули (200 mg) дневно в един прием. Дозировката трябва да бъде адаптирана в случаите с хипоалбуминемия или ХБН. Ципрофибратът може да се комбинира с препарати на никотиновата киселина или с анионообменни смоли. На настоящия етап липсват контролирани данни за ефекта от продължителната приемане на ципрофибрат за първична или вторична профилактика на атеросклеротичните усложнения.
При хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия у възрастни, изолирани или съчетани, когато предписаният диетичен режим самостоятелно не е дал необходимия ефект и/или когато съществуват комбинирани атерогенни рискови фактори.
Ципрофибратът има антихиперлипопротеинемично действие. Намалението на холестеролемията се дължи на намаление съдържанието на холесетрол във VLDL и LDL чрез потискане хепаталната синтеза на холестерола. Успоредно с това се увеличава съдържанието на холестерол в HDL, който представлява антиатерогенен фактор. Тези два феномена допринася значително за подобряване разпределението на плазменият холестерол, като намалява отношението (VLDL + LDL)/HDL което е силно увеличено при атерогенните хиперлипопротеинемии.
Caps.x 100 mg.
 

Реклама