Cytarabine (DCI)

Синоними

: Cytarabel (Roger Bellon), Cytosar (Upjohn), Aracytine (Upjohn), Alexan (MACK), Udicil -1000, -2000 (Upjohn), Alcysten (Spofa), Cytosine arabinoside

Лекарствени форми

Действие

Прилагането на големи дози цитарабин показва, че те позволяват да се преодолее резистентността на левкозните клетки, които вече не отговарят на конвенционалните дози на препарата. Изглежда че много фактори интервентират за да се преодолее тази резистентност:

  • увеличаване количеството на субстрата;

  • увеличаване на клетъчния пул с интрацелуларен ARA-CTP – съществува положителна корелация между интрацелуларната задръжка на ARA-CTP и процента на клетките във фаза S.

Цитарабинът се абсорбира много слабо след орално приемане – по-малко от 20 % и бързо се метаболизира. При венозно инжектиране на конвенционални дози има бифазна крива на плазмено разпределение с инициален полуживот Т1/2α – около 10 min, последван от втора фаза на по-бавно елиминиране Т1/2β – 1 – 3 h. Около 14 % от цитарабина е свързан с плазмените протеини. Чрез бързо дезаминиране цитарабинът се трансформира главно в черния дроб в неактивен метаболит – ARA-U (arabinofuranosyl uracile). Елиминира се главно с урината до90 % като ARA-U. При инжектиране на високи дози 1,0 – 3,0 g/m2 във венозна перфузия за 1 – 3 h пиковата му плазмена концентрация е 200 пъти по-висока, отколкото тази при конвенционални дози, а концентрацията на цитарабина в цереброспиналната течност е от порядъка на 100 – 300 ng/ml.

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: За лечение на бластните левкози се прилага по 100 mg/m2/24 h, разпределена в 2 равни приема през 12 h, в продължение на 5 до 7 дни във венозна капкова инфузия, разреден с лактатен разтвор на натриев хлорид, в комбинация с други цитостатици, влизащи в състава на схемите: VARP, CVAP, CVARP, VAP, ART, AT, като ремисия се индуцира обикновено с 2 – 4 курса полихимиотерапия. При резистентност към обичайната терапия напоследък се прилага лечение с големи дози цитарабин: в продължение на 6 дни поред се правят двучасови венозни инфузии с по 3,0 g/m2/12 h до обща курсова доза 36,0 g/m2. За поддържане на ремисията се препоръчва лечението с дражета перорално.
: Бременност, костномозъчна хипоплазия, тежко чернодробно увреждане, терминални състояния, подчертан консумативен синдром.
: Цитарабин не трябва да се прилага комбинирано с 5-флуорурацил.
: Левкоцитопения, тромбоцитопения, гадене, повръщане, диария, увреждане на чернодробните функции, хиперурикемия. Големите дози водят до костномозъчна аплазия и панцитопения, токсично действие върху ЦНС и очите.
: Цитарабинът е средство на избор за лечение на острата лимфобластна и на острата нелимфобластна левкоза. Влиза в състава на почти всички съвременни схеми на полихимиотерапия на бластните левкози. Прилага се особено в големи дози и в комбинация с други цитостатици и за лечение на рефрактерни на терапия неходжкинови лимфоми, характеризиращи се с висока степен на злокачественост.
: Цитарабинът е цитостатично средство от групата на антиметаболитите на пиримидина. В организма той се превръща под действието на активиращи ензими (деоксицитидин киназа и деоксицитидилат киназа) в активен метаболит – arabinofuranosyl cytosine triphosphate (ARA-CTP), който играе определяща роля в цитотоксичността на препарата, като се инкорпорира в ДНК и блокира нейната синтеза. ARA-CTP действа и като мощен конкурентен инхибитор на ДНК-полимеразата, а също така оказва въздействие и върху системата на киназите. Поради това цитарабинът има типично фазовоспецифично действие върху клетъчния цикъл на делене – фаза S.
: Drag. x 50 mg et x 100 mg; Amp. x 40 mg/2 ml, x 100 mg/5 ml, x 500 mg/25 ml et 1,0 g/20 ml; Udicil – fl. x 1,0 g et x 2,0 g суха субстанция.
 

Реклама