Darbepoetin alfa (DCI)

Синоними: Aranesp (AMGEN).

Лекарствени форми: Amp. x 1 ml (25, 40, 60, 100 et 200 µg/ml) – полисорбатен разтвор pH 6,2 + 0,2; Amp. x 1 ml (25, 40, 60, 100 et 200 µg/ml) – албумин-съдържащ разтвор рН 6,0 + 0,3.

Действие: Представлява рекомбинантен еритропоетин, който се различава от човешкия еритропоетин по броя на N-свързаните олигозахаридни вериги. Дарбупоетин алфа стимулира еритропоезата по същия механизъм както и ендогенния еритропоетин. Приложен венозно има около 3 пъти по-дълъг полуживот (21 h), отколкото Epoetin alfa (4 – 7 h). Приложен подкожно има бавна абсорбция и дълъг полуживот от 27 – 89 h. Пикови концентрации се достигат след 34 (24 – 72) h при възрастни пациенти с ХБН. Стабилни плазмени концентрации се достигат след 4 седмици при ежеседмично приложение.

Показания: За лечение на анемия при ХБН, включително при пациенти на хемодиализа.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се като еднократна седмична инжекция – i.v. или c.s. Дозата се титрира според хемоглобиновите нива, които не бива да надвишават 120 g/l. Препоръчваната начална доза е 0,45 µg/kg. За повечето пациенти поддържащата доза е по-ниска от стартовата. Промяна на дозата не трябва да се прави през по-късни интервали от 1 месец. Когато се налага преминаване от лечение с епоетин към дербепоетин се спазва следната дозировка:

Седмична доза

Седмична доза

Epoetin alfa

Darbepoetin alfa

< 2500 UI

6,25 µg

2500 - 4999 UI

12,5 µg

5000 - 10 999 UI

25 µg

11 000 - 17 999 UI

40 µg

18 000 - 33 999 UI

60 µg

34 000 - 89 999 UI

100 µg

> 90 000 UI

200 µg

Ампулите не трябва да се разклащат защото може да се денатурира дарбепоетина. Не се разтваря допълнително, не се прилагат едновременно с други медикаменти.

Взаимодействие с други лекарства: Не са известни.

Странични ефекти: Хипертония, хипотония, сърдечни аритмии, периферни отоци, умора, треска, главоболие, диария, повръщане, коремна болка, миалгии, артралгии, диспнея, белодробни инфекции, сърбеж.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента, неконтролирана хипертония.

 

Реклама