Denileukin Diftitox (DCI)

Синоними: Ontak ( Ligand Pharm ).

Лекарствени форми:

Действие:

CD132 ). Последният рецептор се открива вьрху активираните макрофаги, Т- и В-лимфоцити и малигнените клетки при някои лимфоми. Онтак предизвиква директна клетьчна смьрт за часове, дьлжаща се на дифтерийния токсин вьрху клетките експресиращи IL-2 рецептор с висок афинитет. Приложен като венозна инфузия има бифазна фармакокинетика с начален полуживот 2 – 5 минути и терминална фаза от 70 – 80 минути. Не кумулира, няма имуногенност.

Показания: За лечение на персистиращ или рецидивиращ кожен Т-клетьчен лимфом, чиито малигнени клатки експресират CD25.

Обичайна дозировка: По 9 или 18 µg/kg дневно вьв венозна инфузия за 5 последователни дни на всеки три седмици.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства: Не са известни.

Странични ефекти:

Противопоказания: Сврьхчувствителност кьм някои от сьставките на медикамента.

Треска, повишен сьдов пермеабилитет, дехидратация, диарии, прояви на сврьхчувствителност.
Инфузията продьлжава 15 – 80 минути. Всеки изчислен 1ml от дозата онтак се разрежда максимално с 9 ml физиологичен разтвор. Да не се поставя в стьклени сьдове! Не се прилага болус.
Представлява цитотоксичен протеин, получен по рекомбинантна технология от ДНК в Е. coli култури. Той е сьставен от аминокиселинна поредица на фрагментите А В на дифтерийния токсин, последвана от аминокиселинната поредица на IL-2. Той има директен цитотоксичен ефект вьрху клетките експресиращи IL-2 рецептор с ниськ ( CD25 ), среден ( CD122/CD132 ) и висок афинитет ( CD25/CD122/
Amp. x 2 ml = 300 mg.
 

Реклама