Dimercaprol (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

При мускулно инжектиране максимална плазмена концентрация се достига след 1 - 2 h. Димеркапролът изцяло се метаболизира в организма и се екскретира по бъбречен път най-малко за 24 h. Въпреки че плазмената концентрация бързо намалява, церебралната концентрация на живака и арсеника е намирана повишена след инжектиране на B.A.L. при експериментални условия.

Показания

- При тежки оловни интоксикации, особено в детската възраст, в комбинация с Natrii-Calcii-Edetas.

- За лечение на хепатолентикуларната дегенерация.

- За лечение на хроничния алкохолизъм.

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

При тежка оловна интоксикация с плумбемия над 700 µg/l се прилага в дневна доза 300 mg, комбинирано с EDTA Na2Ca в доза 1000 mg/m2/24 h. Димеркапролът се инжектира по 50 mg/m2 мускулно на всеки 4 h. EDTA Na2Са се внася чрез непрекъсната венозна перфузия след 4-ия час. Курсът на лечение е 5 дни.

При болестта на Wilson-Коновалов се прилага по 250 – 500 mg мускулно ежедневно или през ден, като за 1 курс на лечение се правят 25 - 30 инжекции.

В комплексната терапия на хроничния алкохолизъм приложението на 125 – 250 mg Unithiol заедно със 100 mg Dicaptol 2 – 3 пъти седмично дава добър ефект.

Димеркапролът се прилага и за купирането на остри алкохолни делири по 200 mg мускулно. 

: Инжектира се мускулно. При лечение на остри отравяния лечението трябва да започне по възможност в най-раните фази, преди развитието на анурия. Препоръчва се първата инжекция на димеркапрола никога да не превишава 50 mg. При остри интоксикации с арсеник, живак или златни соли се дозира по 3 - 5 mg/kg на всеки 4 h през първите 2 дни, на всеки 6 h през 3-ия ден и на всеки 12 h през следващите 5 – 7 дни.
: Свръхчувствителност към димеркапрол, бременност, ОБН с анурия, напреднала ХБН и чернодробна недостатъчност.
: Болка на мястото на инжектирането. Рядко се наблюдава гадене, повръщане, усещане за парене по лицето. Често повишение на АН и тахикардия. Обикновено тези прояви изчезват спонтанно. При дефицит на Г-6-ФД може да се развие хемолиза.
: - При остри, подостри и хронични отравяния с арсеник, живак и соли на златото.
: Димеркапролът съдържа в молекулата си две сулфхидрилни групи, благодарение на които той образува с някои тежки метали и техните соли стабилни водноразтворими комплекси, които са неактивни във фармакологично отношение и се елиминират лесно с урината. Той свързва дори тежките метали, взаимодействали със сулфхидрилните групи на тиоловите ензимни системи на организма и по този начин възстановява тяхната активност. Като взаимодейства по компетитивен път на нивото на сулфхидрилните групи на протеините, димеркапролът образува хелатни комплекси с арсена, живака и златото, които инхибират пироват-оксидазната система. Той увеличава уринарната екскреция и на медта и оказва добър ефект при болестта на Wilson-Коновалов, в патогенезата на която играят роля нарушенията в обмяната на медта и натрупването им в ядрата на стрио–палидарната система. Трябва да се има предвид обаче, че пенициламинът е средство на избор при лечение на интоксикациите с медни съединения. Димеркапролът е посредствен хелатор на оловото, но при тежка оловна интоксикация с енцефалопатия, комбиниран с Natrii-Calcii-Edetas той намалява неврологичните компликации от страна на ЦНС и ускорява елиминирането на оловото. С желязото, среброто и кадмия димеркапролът образува нетрайни комплекси, които бързо дисоциират и поради това при отравяне с тях той не е ефективен.
: B.A.L. – amp. x 200mg/2 ml; Unithiol – amp. x 250 mg/5 ml; Dicaptol - amp. x 100mg/1 ml; DMPS-Heyl – amp. x 250 mg/5 ml.
: B.A.L. (L,Arguenon – S.E.R.B.), Unithiol (Medexport), Dicaptol (Chinoin), DMPS-Heyl (Heyl).
 

Реклама