Dopamine (DCI)

Синоними: Dopamine HCl injection (Astra), Dopamine HCl injection (Elkins-Sinn), Dopamine (Nativelle), Dopamine (Pierre Fabre), Dopamine (Lucien), Dopamine (Vifor), Dopamin (Europharm), Tensamin (Spofa), Dopamin (Ciech Polfa), Dopamin-Nattermn (Natermann), Dopamin-Giulini 50,200,250,500 (Guilini Gebr. GmbH), Dopamin (Orion).

Лекарствени форми:

Действие: Допаминът е прекурсор в биосинтезата на норадреналина и е медиатор на допаминергичните синапси. Той притежава уникално свойство – в зависимост от дозата действа на всички типове адренергични рецептори:

  1. В ниски дози – до 4 m г/кг/мин, стимулира предимно допаминергичните рецептори и причинява вазодилатация на бъбречните, мезентериалните, коронарните и мозъчните съдове, без да променя ПСС и АН. Като увеличава бъбречния кръвоток и гломерулната филтрация, допаминът повишава 3 до 5 пъти диурезата и натриурезата и възстановява чувствителността към диуретиците на болните със застойна СН и рефрактерен оточен синдром.

  2. В средни дози – 5 – 10 m г/кг/мин се засилва действието му върху бета-1-адренергичните рецептори и се проявява позитивният му инотропен ефект. Засилва се контрактиликтетът на миокарда и се увеличава сърдечният дебит. Стимулират се и бета-2-адренергичните рецептори, което води до артериолна дилатация и намаление на ПСС, до намаление на следнатоварването и още по-голямо увеличение на сърдечнив дебит. В тези дози започва да се проявява и алфа-стимулиращия му ефект, но съществено увеличение на сърдечната честота и АН не се проявява.

  3. Във високи дози – над 10 m г/кг/мин, преобладава действието му върху алфа-адренергичните рецептори. Настъпва периферна вазоконстрикция и повишение на АН. Непосредственото алфа-стимулиращо действие на допамина се усилва и от действието му като либератор на норадреналин от симпатикусовите окончания в миокарда, което води до допълнително усливане на миокардния контрактилитет. Успуредно с това се влошава коронарната перфузия и се увеличава рискът от тахикардия, камерни аритмии и редукция на диурезата.

Приложен във венозна перфузия има начало на действие след 1-2 мин., достига пикови плазмени концентрации след 10 мин и действието му продължава до момента на изключване на перфузията. Препаратът има хепатален метаболизъм и плазмен полуживот 2-3 мин. Екскретира се с урината. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Разтворът за венозна перфузия се приготвя ex tempore, като 50 mg допамин се разреждат в 250 ml разтвор на 0,9% NaCl или глюкоза. Не трябва да се използват за разреждане алкални разтвори, защото инактивират препарата. Разтворът се внася строго венозно чрез капкова перфузия или инфузионна помпа.

Дозировката е строго индивидуална, като се съобразява със състоянието на болния, стойностите на АН, сърдечната честота и диурезата. Започва се с малки дози – 2,5-3 m г/кг/мин, и при необходимост дозата се повишава. При шокови състояния с изразена хипотензия се използват по-големи дози – над 10 m г/кг/мин, тъй като вазоконстриктивният ефект повлиява положително периферната съдова слабост. При СН с нормално или повишено ПСС са подходящи малките и средните дози. При деца препаратът се прилага с перфузор в доза 5-7 m г/кг/мин, максимално 10 m г/кг/мин.
Феохромоцитом, тиреотоксикоза, камерни аритмии, тахиаритмия, простатен аденом, стенокардия.
Да не се прилага с бета адренергични блокери, които блокират бета-рецепторния му ефект. При комбинация с инхибитори на МАО, които потенцират ефекта на допамина, дозировката трябва да се намали 10 пъти. Бутирофеноновите невролептици дроперидол, халоперидол и други блокират неговите рецептори и намаляват ефективността му. Едновременното му приложение с фенитоин може да причини брадикардия и хипотония. Гванетидина повишава симпатикомиметичния ефект на допамина. Синергичен ефект се постига при комбиниране на допамина с дигиталисови глюкозиди и други симпатикомиметици.
При големи дози: гадене, световъртеж, стенокардия, тахикардия, камерни ритъмни нарушения. При болни с периферни съдови заболявания може да се влоши кръвооросяването на долните крайници.
Включва се в комплексната терапия на шоковите състояния: кардиогенен, следоперативен, травматичен, ендотоксичен и хиповолемичен шок заедно със средствата, коригиращи хиповолемията и диселектролетемията. При болни с тежка застойна СН, рефректерна на конвенционалното лечение с диуретици, глюкозиди и вазодилатори, се прилага в кратки курсове за 3-5 дни. Прилага се и в сърдечната хирургия при отворено сърце, при развитие на постоперативен синдром на нисък сърдечен дебит.
Dopamine (Astra) – amp. x 200 mg/5ml et 400 mg/5ml; Dopamine (Elkins-Sinn) – amp. x 200mg/5ml et 400mg/5ml; Dopamine (Nativelle) – amp.x 50 mg/5ml; Dopamine (Pierre Fabre) – amp. x 50mg/10ml; Dopamine (Lucien) – amp. x 200 mg/5ml, fl. x 800 mg/5ml; Dopamine (Vifor) – amp. x 50mg/5ml; Dopamin (Europharm) – fl. x 50 mg; Tensamin – amp. x 200mg/5ml; Dopamin (Ciech Polfa) – amp. x 50mg/5ml; Dopamin-Natermnn – amp. x 50mg/10ml, 200 mg/5ml et 250mg/50ml; Dopamin-Giulini – amp. x 50mg/5ml, 200 mg/5ml et 250mg/50ml; Dopamin (Orion) – amp. x 50 mg/5ml.
 

Реклама