Epoetin Alfa (DCI)

Синоними: Eprex (Cilag), Epogen (Amgen – USA), Procrit (Ortho Biotech), Recormon (Boehringer Mannheim).

Лекарствени форми: Eprex – amp. x 2000 UI/1 ml, x 4000 UI/1 ml et x 10 000 UI/1 ml; Epogen – fl. x 2000 UI, x 3000 UI, x 4000 UI et x 10 000 UI; Procrit – fl. x 2000 UI/1 ml, x 3000 UI/1 ml, x 4000 UI/1 ml et x 10 000 UI/1 ml; Recormon – amp. X 1000 UI/1 ml, x 2000 UI/1 ml et x 5000 UI/1 ml.

Действие: Препаратите съдържат рекомбинантен човешки еритропоетен, продуциран от клетките на млекопитаещи (CHO K1 DHFR), в които е въведен генът, кодиращ човешкия еритропоетин. Рекомбинантният еритропоетин не се отличава по своите биологични и имунологични свойства от човешкия еритропоетин. Той повлиява всички етапи от диференциацията на клетките от еритробластната редица. На първо място действа на костномозъчните еритропоетинчувствителни клетки, които вече съдържат програма за диференциация в еритроидно направление. Те имат на мембраната си рецептори за еритропоетина. След като се свърже с рецептора, той индуцира, без да навлиза в клетката, продукцията на цитоплазмен фактор, активиращ ядрото. След няколко часа се установява усилена синтеза на различни типове РНК. Стимулира също митотичната активност на клетките от еритробластната редица, ускорява синтезата на Hb и спомага за натрупването му в цитоплазмата им за освобождаването на ретикулоцити от костния мозък.

Приложението на рекомбинантен човешки еритропоетин е идеалният метод за лечение на анемията у болни с ХБН, включени в програма на хрониодиализа, тъй като релативният дефицит на еритропоетин е първичното звено в патогенезата на тази анемия.

Човешкият рекомбинантен еритропоетин е безопасно и ефективно средство за предотвратяване понижаването на хемоглобина и за намаляване нуждите от кръвопреливания при пациентки с овариални карциноми, подложени на агресивна циклична терапия с платина.

Полуживотът на r-HuEPO след венозно инжектиране е 4 – 7 h.

Показания: - За лечение на анемия при болни с ХБН на поддържаща хемодиализа, на постоянна амбулаторна перитонеална диализа или в преддиализния период.

  • При анемично болни със СПИН, ревматоиден артрит, в края на химиотерапевтичния цикъл при болни от рак, анемия при преждевременно родени деца.

Особености на приложение и дозировка

При анемия, дължаща се на хронично заболяване (при болни от рак, СПИН, ревматоиден артрит) се прилага по 300 UI/kg три пъти седмично.

Поради усиленото оползотворяване на Fe под действието на еритропоетина е необходимо да се изследват железните резерви и при необходимост към лечението да се прибави и железен препарат. Може да се приложи и s.c. или интраперитонеално.

Странични ефекти

Противопоказания

: Бременност поради липса на проучвания. Внимателно трябва да се прилага при болни с АХ, ИБС и предшестващи конвулсивни кризи. 
: По време на инжектирането може да се появят транзиторни болки и чувство на вдървяване и на студ по дългите кости и т.нар. Flu-like синдром. При диализирани пациенти може да се наблюдават повишение на артериалното налягане, тромбозиране на артериовенозната фистула, повишение на преддиализната серумна концентрация на калия и креатинина. Може да възникнат конвулсии, grand mal, свързани най-често с остро покачване на АН.
: Лечението се започва с 50 UI/kg телесна маса интравенозно във края на диализния сеанс, три пъти седмично, като през четири седмици дозата се повишава с по 25 UI/kg до подобрение на хематологичните показатели, но не повече от 200 UI/kg три пъти седмично, като серумната концентрация на хемоглобина, която трябва да се достигне, не бива да надвишава 120 g/l.
 

Реклама