Estradurin (Balkanpharma)

Лекарствени форми: Amp. = Polyoestradiol phosphate 80 mg + Mepivacaini chloridi 5 mg.

Действие:

Показания:

- За субститоираща терапия при жени с климактеричен синдром.

Особености на приложение и дозировка:

При жени с климактерични оплаквания се инжектира мускулно по 40 – 80 mg еднократно. При рецидив на проявите дозата може да бьде повторена.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежки чернодробни заболявания, естрогензависими тумори.
Има добра поносимост. Може да доведе до гинекомастия и други прояви на феминизиране, но тези странични прояви са по-слабо изразени, отколкото при другите естрогенни препарати.
При карцином на простатата в началото се прилага по 160 до 320 mg дьлбоко мускулно през 28 дни. Поддьржаща терапия се провежда с 40 mg i. m. през 28 дни.
- За лечение на карцинам на простатата.
Естрадуриньт е високополимерен водноразтворим пепарат с продьлжително действие. Сьдьржа 80 mg полиестрадиолфосфат и 5 mg мепивакаин, който е локален анестетик от групата с амидна врьзка. Активната сьставка на препарата 17-бета естрадиол се освобождава бавно и осигурява постоянни плазмени концентрации в продьлжение на 8 – 12 седмеци. Концентрации на естрадиол в плазмата могат да се установят след еднократно приложение на препарата, но константна плазмена концентрация се достига след терапия в продьлжение на 2 – 3 месеца.
 

Реклама