Etifoxine (DCI)

Синоними: Stresam (Cipharm – France).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Шокови сьстояния, тежка чернодробна и бьбречна недостатьчност. По липса на данни не се препорьчва приемането му през време на бременност и кьрмене. Поради риск от сомнолентност не се препорьчва прилагането му при водачи на МПС и работещи с опасни машини.
В началото на лечението може да има лека сомнолентност, която изчезва спонтанно в хода на лечението.
При едновременно приложение с депресори на ЦНС сьществува риск от реципрочно поненциране на седацията.
Обикновено се прилага по 1 капсула 3 пьти дневно в продьлжение на 7 до 30 дни. При дихателна недостатьчност се препорьчва адаптиране на дозировката сьобразно сьстояниео на пациента. Не се препорьчва приемането на алкохолни напитки по време на лечението.
Психосоматични прояви на тревожност и безпокойство, такива като невровегетативна дистония, предимно с кардиоваскуларни изяви.
Етифоксиновият хидрохлорид спада кьм групата на бензоксазините. Има анксиолитично действие, но упражнява и регулиращо действие вьрху невровегетативните функции. В частност той се противопоставя не само на поведенческите, но и на физиологичните и биохимични реакции при анксиогенния стрес. Експериментално и клинично е установено, че той намалява различните реакции при стресова ситуация – емоционално поведение, хипертензивни кризи, повишение на серумните нива на свободните мастни киселини, на кортизола и други. Не са установени лекарствена зависимост, нито абстинентни прояви при спиране на лечението след терапевтичен курс от 6 до 12 месеца. Етифоксиньт се абсорбира добре в храносмилателния тракт. Плазмената му концентрация се увеличава бавно трифазно. Той преминава трансплацентарно и се елиминира основно с урината.
Caps. x 50 mg.
 

Реклама