Flucytosine (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Внесен per os флуцитозинът се абсорбира 90 % и дифузира в целия организъм, включително цереброспиналната течност. С плазмените протеини се свързва под 5 %. Пикова серумна концентрация се постига към третия час. Плазменият му полуживот е 4 – 6 h. Излъчва се с урината почти изключително непроменен. Диализира се.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка

Курсът на лечение на кандидозните инфекции на отделителната система и на храносмилателната система е 15 – 30 дни. При инфекции на бронхо-пулмоналната система и при септицемии – 60 до 120 дни.

При подостри и хронични гъбични инфекции, като менингоенцефалити, ендокардити и увеити, причинени от кандидоза и особено при криптококоза е показано комбинирано лечение с флуцитозин и амфотерицин В. Освен че дава по-добър терапевтичен ефект и съкращава срока на лечението, комбинацията дава възможност да се намали дозата на амфотерицина, а следователно и риска от токсичните му ефекти. Освен това, тя позволява да се предотврати или отсрочи развитието на вторичната толерантност, наблюдавана при лечението само с флуцитозин. Препоръчва се следната схема на лечение:

  • Flucitosine
  • Amphotericine B
  • по 150 mg/kg/24 h разпределена в 4 приема per os. Само при необходимост е прилага във венозна перфузия за 20 – 40 min. – след проба, при добра поносимост се започва лечение с по 0,3 mg/kg/24 h в бавна перфузия в продължение на 3 – 4 h.

Продължителността на лечението е до 6 седмици, а при необходимост и добра поносимост и повече. Ако и флуцитозина се прилага венозно, двата разтвора не бива да се смесват, тъй като са несъвместими!

Ампулите за локална употреба се прилагат под формата на ендотрахеални инстилации, за превръзки и др.

Тъй като флуцитозинът се екскретира непроменен през бъбреците при болни с нарушена бъбречна функция единичната му доза не бива да бъде по-висока от 50 mg/kg, а интервалите между отделните приеми трябва да се увеличат, както е посочено на таблицата:

Клирънс на

Доза

Интервал между

креатинина, ml/s

приемите

> 0,67

25 - 50 mg/kg

6 h

0,66 - 0,42

25 - 50 mg/kg

12 h

0,41 - 0,17

25 - 50 mg/kg

24 h

< 0,16

25 mg/kg

под контрол на

плазмената концентрация

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, по време на бременността, чернодробни заболявания и костномозъчна хипоплазия. При болни с нарушена бъбречна функция трябва да се назначава предпазливо. 
 
Диспептични прояви, потискане на хемопоезата, чернодробни увреждания, рядко алергични реакции.
: За лечение на кандидоза, включително и на кандидоза на пикочноотделителната система се прилага перорално в дневна доза 100 mg/kg телесна маса, разпределена в 4 приема през 6 h. За лечение на криптококоза е на септицемия, причинена от кандида, е необходима по-висока дозировка – 200 mg/kg/24 h. При тежки случаи се прилага през първата седмица венозно капково по 250 ml от 1 % разтвор в продължение на 20 – 40 min през 6 h, след което се преминава на перорално лечение. Серумната концентрация на флуцитозина не трябва да бъде по-малка от 20 – 25 µg/ml, като от начало за кратко време тя може да бъде повишена до 100 – 120 µg/ml. Продължителни концентрации над 100 µg/ml трябва да се избягват поради повишаване на риска от странични прояви.
Рer os: 100 – 200 mg/kg/24 h, разпределена в 4 приема през 6 h. Parenteralis: 4 пъти по 250 ml i.v. infus. gut a gout pro 20 – 40 min.
Прилага се за лечение на кандидоза, включително и на кандидоза на пикочоотделителната система, при кандидозен сепсис, при криптококоза, при мукорна микоза на белия дроб и синусите. В комбинация с амфотерицин В се прилага за лечение на редица ендокардити и менингоенцефалити, а така също и при аспергилоза и бластомикоза.
Флуцитозинът е антимикотично средство, чийто спектър на действие обхваща: Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Chromoblastomycosis. Клетките на чувствителните патогенни гъбички са способни да фиксират активното вещество на флуцитозина и да го дезаминират в 5-флуороурацил. Фунгистатичната активност на препарата зависи от степента на проникване на 5-флуороурацила в РНК на причинителя. При продължителен контакт на много от причинителите с действащия принцип започва да се проявява и неговото фунгицидно действие. Чувствителност към флуцитозина е установена в 93 % от щамовете на Candida albicans и в 98 % от щамовете на Cryptococcus neoformans, изолирани от болни в Европа. Проучванията in vitro и in vivo показват, че комбинираното приложение на флуцитозин с амфотерицин В има синергичен или адитивен ефект и тяхната антимикотична активност се засилва, което е особено подчертано при слабо чувствителните към флуцитозина щамове.
Tabl. x 500 mg; Caps. x 250 mg et x 500 mg ; Sol. 1 % fl. x 250 ml pro infus. i.v.; Sol. pro applicatio localis amp. x 50 mg/5 ml.
Ancotil (Roche), Ancobon (Roche).
 

Реклама