Flumecinol (DCI)

Синоними: Zixoryn (G. Richter).

Лекарствени форми: Caps. x 100 mg; Fl. 1 % x 20 ml.

Действие: Флумецинолът представлява ензимен индуктор от фенобарбиталов тип. В резултат на предизвиканата от него ензимна индукция започва ускорено биологично инактивиране на голям брой лекарствени вещества, както и на някои ендогенни продукти, като билирубин, тироксин, стероидни хормони и други в черни дроб.

Приет перорално, флумецинолът се абсорбира бързо и се натрупва в хепатоцитите. Максимална плазмена концентрация се достига за 2 h след приемането му. Плазменият му полуживот е 17,6 h. Не кумулира и не повлиява собствения си метаболизъм. Излъчва се в 78 % с урината в конюгирана форма.

Показания: Конституционални, фамилни хипербилирубинемии – синдром на Gilbert-Meulengracht, синдром на Crigler-Najjar, синдром на Rotor, хипербилирубинемия след хепатит, интрахепатална холостаза, токсични хепатити, чернодробна стеатоза, след рентгенови диагностични процедури – холецистография, холангиография и други за ускоряване на отделянето на контрастното вещество.

Особености на приложение и дозировка: При жълтеница у новородени се назначава от втория ден нататък по 10 mg/kg телесна маса в продължение на 5 дни. за трансплацентарна индукция на ензими в плода се назначава на бременната в течение на 3 – 5 дни преди очакваната дата на раждането по 300 mg зиксорин дневно. При холостаза по време на бременността се назначава по 300 mg дневно в продължение на 2 седмици. При синдром на Crigler-Najjar може да се внася и в по-големи дози – до 20 mg/kg телесна маса един път седмично. При холецистография у възрастни се дава еднократно в доза 600 mg 3 дни преди самото изследване. На възрастни с хронични заболявания се назначава по 400 – 600 mg per os един път седмично по време на хранене или след нахранване.

Странични ефекти: Гадене, алергични реакции.

 

Реклама