Gelofusine

Действие:

Препаратът се задържа в ретикулоендотелната система в продължение на 24 - 48 h. Плазменият му полуживот е около 9 h. Около 75 % от влетия разтвор се екскретира през бъбреците и около 15 % с фекалиите. Частта, която не е директно екскретирана, се разгражда чрез протеолиза (не кумулира дори при бъбречна недостатъчност).

Гелофузинът е колоиден обемен плазмен заместител, съдържащ модифициран течен желатин. Вливането на разтвора увеличава плазмения обем, което води до повишаване на венозното налягане, ударния обем на сърцето, артериалното налягане и периферната перфузия. Предизвиканата осмотична диуреза има значителен ефект върху поддържането на бъбречната функция при шок.

Гелофузинът е изотоничен и изоонкотичен, поради което не предизвиква тъкана дехидратация. Не води до нарушения на коагулацията или на фибринолитичната система, освен тези, причинени от обикновения дилуционен ефект.Не създава трудности при определяне на кръвната група.

Показания

Странични ефекти

Лекарствени взаимодействия

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка:

Разтворът се прилага венозно. Общата доза, продължителността и скоростта на инфузия се определят индивидуално на базата на следните показатели: пулс, кръвно налягане, периферна перфузия и диуреза. При умерена кръвозагуба и за пре- или интраоперативна профилактика е достатъчно да се влеят 500-1000 ml в продължение на повече от 1-3 h. За обемно заместване и подържащо лечение на шок може да се влеят 10-15 l в продължение на 24 h. Хематокритът не трябва да пада под 30 % и не трябва да се допускат нарушения в кръвосъсирването. 
: Свръхчувствителност към гелофузин, състояния с циркулаторно свръхнатоварване (хиперхидратация, сърдечна недостатъчност, белодробен оток). Не се препоръчва прилагането на гелофузин по време на бременност .
: През една и съща канюла не могат да се вливат гелофузин и мастни емулсии. Не се препоръчва включването на лекарства в разтвора.
: Реакции на свръхчувствителност (честота между 1 на 6000 и 1 на 13 000). По време на лечението с гелофузин могат да бъдат променени следните клинично-лабораторни тестове: кръвна захар, СУЕ, специфично тегло на урината, биуретова проба, белтък, мастни киселини, холестерол, фруктоза, сорбитол дехидрогеназа.
: Хиповолемия; хемодилуция при състояния с повишена склонност към кръвосъсирване; екстракорпорално кръвообращение; профилактика на артериална хипотония след спинална или епидурална анестезия.
В 1000 ml разтвор се съдържат Succinylated Gelatin (Modified Fluid Gelatin) 40g; Sodium chloride 7,01 g; Sodium hydroxide 1,36 g. Електролити: Na+ 154 mmol/l; Cl- 120 mmol/l. Молекулна маса – 30 000; относителен вискозитет при 37 0С (сравнен с 0,9 % NaCl) - 1,9; колоидно–осмотично налягане – 453 mm H2O (33,3 mm Hg); pH - 7,4 + 0,3; осмоларитет – 274 mosm/l.
 

Реклама