Gemfibrozil (DCI)

Синоними: Gevilon (Warner-Lambert), Gevilon (Parke-Davis Godecke) Gevilon(Prke-Davis), Lopid (Parke-Davis), Lipur Parke-Davis), Ipolipid (Medochemie).

Лекарствени форми: Gevilon (Warner-Lambert) – caps.x 450 mg; Gevilon (Parke-Davis Godecke) – film-tabl.x 450 mg; Gevilon(Prke-Davis)- film-tabl.x 450 mg; Lopid – caps.x 300 mg; Lipur – tabl.x 450 mg; Ipolipid – caps.x 300 mg.

Действие:

След орално приложение гемфиброзилът се абсорбира добре и максимална плазмена концентрация се достига за 1 – 2 h. Плазменият нива са пропорционални на приетата доза. С плазмените протеини се свързва в 97%. Плазменият му полуживот е около 1,5 h. Метаболизира се главно в черния дроб и се елиминира под конюгирана форма и непроменен с урината 70%.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, тежки чернодробни и бъбречни увреждания, костномозъчна хипоплазия.
Понася се добре. По-често се наблюдават гастро-интестинални прояви – гадене, повръщане, болки в корема, диария или запек. Може да настъпи преходно повишаване на серумния билирубин, трансаминазите и алкалната фосфатаза. Много рядко се наблюдават хематологични промени – преходно потискане на хемопоезата.
Едновременното приложение с антикоагуланти трябва да става внимателно, като дозата на последните се намалява под контрол на протромбиновото време. Да не се комбинира с мевакор (ловастатин) – развива се рабдомиолиза с повишение на КФК и миоглубинурия.
Прилага се по 2 таблетки или 3 капсули от 300 mg вечер преди лягане. Дозата може да се повиши до 1,2 g дневно. Лечението се провежда продължително време – 6-12 месеца и повече.
600 – 900 mg/24 h, вечер.
Прилага се за лечение на хиперлипопротеинемии с висока концентрация на серумните триглицериди и на тоталния серумен холестерол – главно при ІІ Б, ІІІ и ІV тип.
Гемфиброзилът представлява производно на диметилпентаноевата киселина. Той потиска включването на високомулекулярните мастни киселини в триглицеридите в черния дроб и инхибира базалната липолиза в мастната тъкан. Понижава значително концентрацията на триглицеридите и холестерола във VLDL и повишава съдържанието на холестерола в HDL. При вземането на еднократна доза от 900 mg гемфиброзил се установява силно намаление на нивото на серумните триглицериди и на тоталния холестерол, понижение на съдържанието на холестерол в LDL и повишение съдържанието на холестерол в HDL. В резултат на тези промени отношението (VLDL + LDL)/ HDL, което е увеличено при атерогенните хиперлипопротеинемии, намалява. Освен това гемфиброзилът има антиагрегантна активност като намалява адхезията и агрегацията на тромбоцитите. Един месец след започване на лечението серумната концентрация на триглицеридите намалява с повече от 35%. Хиполипидемичният ефект на гемфиброзила е сравнително траен.
 

Реклама