Ibutilide Fumarate (DCI)

Синоними: Corvert (Pharmacia and Upjohn)

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувстивтелност към някои от съставките на медикамента.
Проаритмичен ефект –мономорфна и полиморфна камерна тахикардия, включително torsade de pointes, проводни нарушения – АV и вътрекамерни, камерна екстрасистолия, хипотония.
Няма значими фармакологични взаимодействия с дигоксин, бета-блокери и калциеви антагонисти.
Лечението е ефективно ако се приложи при аритмии с давност до 3 месеца. Ампулите могат да се прилагат директно или разредени с 50 ml физиологичен разтвор или 5% глюкоза. Разтоврът е стабилан при стайна температура за 24 h и в хладилник за 48 h
При пациенти с тегло над 60 kg се дозира по 1 mg в 10-минутна инфузия. Ако не се прекрати аритмията се прилага нова 10-минутна инфузия след 10 min. При пациенти под 60 kg се прилага доза 0,01 mg/kg.
За бързо възстановяване на синусов ритъм при скорошно предсърдно мъждене и предсърдно трептене.
Представлява антиаритмичен медикамент от клас ІІІ, който удължава акционния потенциал и рефрактерния период на предсърдния и камерния микард. Забавя реполаризацията посредством засилване на бавния натриев инфлукс и блокиране калиевия ефлукс. Забавя умерено синусовата честота и АV проводимост. След венозно приложение на 0,03 mg/kg за 10 min няма значим ефект върху продължителността на QRS комплекса. Предизвиква доза – зависимо удължаване на интервала QT. Няма клинично значими ефектисърдечния индекс, средното пулмонално налягане и пулмокапилярното налягане. След венозно приложение, концентрацията на ибутилида бързо намалява по мултиекспоненциален начин с големи вариации при различните пациенти. Свързва се с плаземните протеини в 40%. Метаболизира се в черния дроб до 8 метаболита от които само един е активен. Има елиминационен полужиовт 2 - 12 h. Елиминира се с урината в 82%, от които 7 % непроменен и останалото количество с фецеса.
Amp.x 1mg/10ml.
 

Реклама