Indinavir sulfate (DCI)

Синоними: Crixivan (MSD)

Лекарствени форми:

Действие

В концентрации от 50-100 nM Indinavir води до 95% потискане на вирусното разпространение в човешки Т-лимфоцитни клетъчни култури първични човешки моноцити/макрофаги, заразени с HIV-1 варианти LAI, MN и RF и с макрофагно-тропичен вариант SF-162. Установена е синергична антиретровирусна активност, когато човешки Т-лимфоцитни клетки, инфектирани с LAI варианта на HIV-1 са били инкубирани с Indinavir и/или Zidovudine, Didanozine или с ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза.

Лечението с Indinavir при пациенти със СПИН и брой на cd4 клетките под 500/mm3 самостоятелно или в комбинация с други антиретровирусни агенти, например нуклеозидни аналози (зидовудин, ставодин, ламеводин) , забавя скоростта на клиничното прогресиране на заболяването в сравнение с нуклеозидните аналози, намалява вирусното натоварване и увеличава броя на CD4 клетките. Комбинацията на Indinavir с нуклеозидни аналози, с които пациентът не е лекуван, намалява риска от развитие на резистентност, както кък индинавир, така и към нуклеозидните аналози. Тройна терапия с индинавир, зидовудин и диданозин създава защита срещу селекцията на резистетни вирусни варианти.

Приет на гладно Indinavir се абсорбира бързо и достига пикова плазмена концентрация за 0,8h.Бионаличността на единична доза от 800mg е приблизително 65% . Приемането му след нахранване с висококалорична храна, богата на мазнини и белтъци, забавя и намалява абсорбацията му . С плазмените рпотеини се свързва около 60% . Има кратко време на полуелиминиране- 1,8h .Биотрансформира се черния дроб до 7 главни метаболита, които имат слаба инхибираща активност върху протеиназата in vivo. Метаболизмът на Indinavir при пациенти с чернодробна цироза чернодробна недостатъчност е намален и средното време на полуживот се увеличава приблизително до 2,8h. С урината се елиминира по-малко от 20% от внесения индинавир като метаболити и около 10-12%- непроменен. Няма данни за преминаването му в ЦНС при хора. Не е известно дали преминава в млякото на кърмачки, но се екскретира в млякото на плъхове и води до намаляване на телесната маса на малките по време на кърмене. Фармакокинетиката на Indinavir не се повлиява от пола и расата на пациента.

Показания

Особености на приложение и дозировка

По време на лечението с Indinavir е необходимо да се провежда редовен клиничен и лабораторен контрол за функционалното състояние на бъбреците, черния дроб и панкреаса. Появата на клинични и лабораторни признаци за нефролитиаза налага да се обсъди временно прекратяване на лечението за 1-3 дни или спиране на лечението. Появата на хипербилирубинемия, която е реверзибилна, не налага спиране на лечението или намаляване на дозировката.

Взаимодействие с други лекарства: Не са установени значими взаимодействия при комбинация на Indinavir съ сследните медикаменти: зидовудин, зидовудин/ламивудин, ставудин, триметоприм/сулфаметоксазол, флуконазол, изониазид, кларитромицин, хинидин, симетидин и орални контрацептиви. При едновременноприложение на индинавир с рифабутин се увеличават плазмените концентрации на последния, а при едновременно приложение с кетоконазол се повишава плазмената концентрация на индинавира.

Безопасността и ефикасността на Indinavir в комбинация с други протеазни инхибитори, като Ritonavir не е установена, но е възможно да се повиши значимо плазмената концентрация на индинавира.

Страничин ефекти:

Други странични ефекти, свързани с приемането на препарата са:

 • Бъречни колики
 • Изолирана асимптомна хипербилирубинемия,
 • Хипергликемия или новоткрит захарен диабет
 • Остра хемолитична анемия,
 • Спонтанни кръвотечения при хемофилици.

 • Анафилактоидни реакции.

 • Повишение на серумната концентрация на триглицеридите.

 • със или без хематурия или ОБН, налагащи временно прекъсване на лечението за 1 – 3 дни или прекратяването му.

  рядко свързана с повишение активността на ALT, AST или на алкалната фосфатаза, е наблюдавана в около 10% от лекуваните. Стойностите на билирубина постепенно са се връщали към изходните, без да се е налагалонамаляване на дозировката или спиране на лечението.

  или влошаавне на съществуващ захарен диабет.

  в някои случаи тежка и бързо прогресираща. Налага съответно лечение и спиране на индинавира.

  Противопоказания:

  Свръхчувствителност към съставките на препарата. Съвместно пирложение с медикаменти, които имат малка терапевтична ширина и чийто метаболизъм може да бъде потиснат и да се създаде риск от възникване на животозастрашаващи лекарствени реакции, като сърдечни аритмии (терфенадин, астемизол, цизаприд), продължителна седация или потискане на дишането (алпразолам, триазолам, мидазолам). По време на бременност и кърмене.
При самостоятелно приложение на Indinavir или в комбинация с антиретровирусни нуклеозидни аналози в продължение на 48 седмици са наблюдавани следните нежелани прояви, които не са наложили прекъсване на лечението : гадене, главоболие, диария, астения, обриви, извратен вкус, суха кожа, коремни болки, повръщане, световъртеж, диспепсия, флатуленция, безсъние, сърбеж, хипорстезия, съхнене на устата, дизурия, киселинна регургитация, парестезии и миалгии.
: Прилага се per os на гладно – 1h преди или 2h след нахранване по 800 mg на всеки 8h с вода. За да се осигури адекватно оводняване по време на лечебния курс на пациента се препоръчва да изпива най-малко по 1,5l течности за 24h.Обикновено Indinavir се прилага с други антиретровирусни агенти, например нуклеозидни аналози, най-често зидовудин и диданозин с оглед предотвратяване бързата проява на резистентност. При пациенти, нелекувани антиретровирусни средства, приложението на индинавир самостоятелно или в комбинация със зидовудин намалява вероятността от СПИН на 48-та седмица от 15% при лечение само със зидовудин на 6%. При комбинация на индинавир с диданозин се препоръчва двата препарата дасе прилагат през интервал най-малко 1h. Когато индинавир се прилага едновременно рифабутин е наложително дозата на индинавира да се увеличи, а на рифабутина да се намали. Дозата на Indinavir трябва да се намали на 600mg/8h, когато се налага да се комбинира с кетоконазол.
: Показан е в комбинация с антиретровирусни нуклеозидни аналози за лечение на възрастни с HIV-1 инфекция.
: Indinavir представлява антиретровирусен агент. Той потиска рекомбинантната HIV-1 и HIV-2 протеза,като инхибицията на HIV-1 протеазата е десетократно по-селективна отколкото тази на HIV-2. Indinavir се свързва обратимо с активното място на протеазата и като потиска конкурентно ензима, предотвратява деленето на предшественика на вирусния липопротеин, осъществявано по време съзряването на новооформените вирусни частици.Получаващите се незрели частици не са инфекциозни и не са в състояние да причинят нови цикли на инфекция.Indinavir не потиска сигнификантноеукариотните човешки протеази, като ренин, катепсин D, еластаза и фактор Xa.
Caps.x 200mg et 400 mg.
 

Реклама