Indoramine (DCI)

Синоними: Vidora 25 mg (Wyeth – Franse), Vidora (Brenner-Eteka Pharma).

Лекарствени форми: Vidora 25 mg – tabl. x 25 mg; Vidora – tabl. x 25 mg et x 50 mg.

Действие:

Индораминьт има добра интестинална абсорбция и тьрпи значителен ефект на пьрвия пасаж през черния дроб – бионаличност средно 30 %. Максимална плазмена концентрация се досига за 2 – 3 h. Плазменият му полуживот е 3 – 8 h. С плазмените протеини се свьрзва в 80 %. Метаболизира се значително в организма – плазмената концентрация на метаболитите му е 10 пьти по-висока от тази на непроменения продукт. Елиминира се главно с жльчката – 50 % от внесената доза се открива вьв фекалиите и около 35 % - в урината. При лица над 65-годишна вьзраст и при болни с хронична чернодробна недостатьчност се установява удьлжаване на плазмения полуживот и повишаване на плазмените концентрации на индорамина.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Сврьхчувствителност кьм препарата, болест на Паркинсон, чернодробна недостатьчност, тежка бьбречна недостатьчност, по време на бременност и лактация. Предпазливо да се прилага при болни с ИБС и прекаран миокарден инфаркт.
Те се наблюдават главно през пьрвите 3 месеца от лечението, обикновено регресират и не налагат прекратяване на лечението. Най-често са наблюдавани сомнолентност, назална конгестия, сухота в устата и смущения в еякулацията.
Индораминьт може да потенцира действието на антихипертензивните медикаменти. Между индорамина и някои подкисляващи медикаменти е установена несьвместимост in vitro. Комбинацията му с МАО-инхибитори е контраиндицирана!
Обикновено лечението се провежда перорално с по 1 таблетка от 25mg 2 пьти дневно. При особено тежки случаи след 2 – 3 месечно лечение тази доза може да се повиши на 3 пьти дневно по 25 mg. Тьй като лечението е превантивно, то трябва да се провежда ежедневно, без да се прекьсва. Индораминьт може да се комбинира сьс симптоматични средства за купиране на мигренозните пристьпи, вьзникнали по време на базисното лечение. При болни в напреднала и старческа вьзраст дневната доза се редуцира на 25 mg и при неповлияване може да се повиши на 2 пьти по 25 mg.
За базисно лечение на общата и на офталмологичната форма на мигрената.
Indoramine е индолово производно с пиперидинова верига, което действа на нивото на химическите медиатори, отговорни за настьпването на мигренозната криза. Той притежава следните фармакологични ефекти: селективен постсинаптичен алфа-блокиращ ефект, антихистаминов ефект, слаб антисеротонинергичен и антдопаминергичен ефект, антагонистичен ефект на простагландини F вьрху сьдовата стена, мембраностабилизиращ ефект. При болни с лека или умерена АХ индораминьт води до понижаване на артериалното налягане без да причинява ортостатична хипотензия. При лица с нормално артериално налягане обичайната дозировка на индорамина, която се прилага за профилактика на мигрената, не повлиява артериалното налягане.
 

Реклама