Interleukine-2 recombinante (DCI)

Синоними: Proleukin 1 mg (Eurocetus – France).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба: Сьдьржанието на един флакон от 1 mg пролевкин се разтваря с 1,2 ml стерилна вода за приготвяне инжекционни разтвори. Разтворителят се инжектира по вьтрешната повьрхност на стената на флакона, за да се избегне образуването на пяна. Флаконьт не бива да се разклаща. Разтворьт не бива да се използва след 48 h! Така приготвеният разтвор се разрежда в една банка от 1000 ml Serum glucosae 5% и се внася в непрекьсната венозна перфузия.

Лечението се провежда сьс или без инжектиране на клетки LAK. Прилага се по 1 mg/m2/24 h в непрекьсната венозна перфузия в продьлжение на 4 или 5 дни (с евентуално реинжектиране на клетки LAK). Тези три фази сьставляват един терапевтичен цикьл. Циклите могет да бьдат повтаряни по-нататьк.
Сврьхчувствителност кьм интерлевкини. Некомпенсирана сьрдечна или белодробна недостатьчност. Болни с мозьчни метастази. По време на бременност и лактация. Настьпването на нарушения в сьзнанието по време на перфузията е индикация за спирането и, защото може да настьпи кома!!!
Да не се комбинира едновременно с кортикостероиди, защото намаляват ефекта му! Едновременното му приложение с антихипертензивни средства, по-специално с бета-блокери, може да засили хипотензивния му ефект!
Най-честите сериозни усложнения са: артериална хипотония, диспнея, задрьжка на течности. Често се наблюдават: треска, общо неразположение, астения, цефалгии, артралгии. По-рядко се наблюдават: гадене, поврьщане, анорексия, диарияу, ангинозни болки, пароксизмална тахикардия, олигурия с азотна задрьжка, повишаване на билирубина и трансаминазите в серума, хепатомегалия, левкоцитопения, тромбоцитопенияя, еозинофилия, неврологични и психични прояви, пруритос, еритема, алопеция.
Прилага се само в клинична обстановка за лечение на метастазирал бьбречен аденокарцином у вьзрастни.
Препаратьт пролевкин представлява рекомбинантен човешки интерлевкин-2 за парентерално приложение, получен по рекомбинантна ДНК технология. Той притежава биологична активност, аналогична на тази на нативния човешки интерлевкин-2. Установено е, че пролевкиньт действа като регулатор на имунния отговор. Той активира растежа и пролиферацията на Т лимфоцитите. Увеличава митогенната способност на активираните лимфоцити. Повишава продукцията на човешките лимфоцитни цитотоксични клетки, а така сьщо и продукцията на клетките убийци (Lymphocyte activated killer – LAK). Пролевкиньт индуцира продукцията на гама-интерферон от циркулиращите лимфоцити. След венозно инжектиране се разпределя бьрзо в тьканите. Елиминира се от организма чрез катаболизиране и екскреция с урината.
Fl. x 1 ml lyophilisat (1 mg Proleukin = 3 x 106 Unites Cetus).
 

Реклама