Isofluran (DCI)

Синоними: Forane (Abbott).

Лекарствени форми: Fl. x 100 ml.

Действие: Изофлуранът представлява прозрачна, безцветна, невъзпламенима стабилна течност за инхалационна обща анестезия. Той не съдържа химически стабилизатори и има лека миризма на етер. Точката му на кипене при атмосферно налягане 760 mm Hg е 45,5 0С. Коефициентът му на разпределение кръв/газ е 1,43, а минималната му алвеоларна концентрация е 1,15 % в кислород.

Въвеждането в наркоза с изофлуран и възстановяването от нея става бързо. Степента на анестезията може да се промени бързо с изофлуран. Той не предизвиква ексцесивна саливация и трахеобронхиална секреция. Изофлуранът потиска силно дишането, което налага стриктно мониториране и поддържане на дишането, ако е необходимо. Той предизвиква доза-зависима (при МАК > 2 %) периферна вазодилатация с артериална хипотензия, но потиска миокарда по-слабо, отколкото халотана. Не предизвиква камерни аритмии и не променя значително сърдечната честота и минутния обем на сърцето. Мозъчният кръвоток също се повлиява слабо, което го прави подходящ при оперативни интервенции в неврохирургията. Тонусът на матката не се променя съществено при анестезия с изофлуран. Райският газ намалява инспираторната контрацепция на изофлурана, необходима да достигане желязното ниво на анестезия и може да предотврати артериалната хипотензия. При обичайна степен на анестезия с изофлуран се достига адекватна мускулна релаксация за коремни операции. Пълна мускулна релаксация се постига с добавянето на малки дози мускулни релаксанти. Всички обичайни мускулни релаксанти се потенцират значително от изофлуран и са съвместими с него.

Показания: За инхалационна обща наркоза.

Особености на приложение и дозировка: Премедикация се прави с антихолинергични средства. Изофлуран се дозира чрез специални вапоризатори или ако не се разполага с такъв, концентрацията му се изчислява по формулата:

100. Pv. Fv


Ft.(Pa – Pv)

Pa – атмосферно налягане;

Pv – налягане на изофлурана;

Fv – потока на газа в ml/min през вапоратора;

Ft – тотален газов поток в ml/min.

Странични ефекти: Те са доза-зависими – потискане на дишането, при по-големи дози артериална хипотензия, аритмии. При излизане от наркозата – гадене, повръщане, илеус.

Противопоказания: Свръхчувствителност към халогени, пациенти със склонност към хипертермични реакции.

 

Реклама