Ketamine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

  • Въвеждане в обща анестезия.

  • Като основен анестетик заедно със слаби анестетици, например двуазотен окис.

Особености на приложение и дозировка

При болни с брохоспастични състояния е подходяща комбинацията на кетамин с халотан.

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания

: Артериална хипертония, еклампсия, повишено интракраниално налягане, напреднала атеросклероза, сърдечна недостатъчност.
: В началото на анестезията може да има повишение на артериалното налягане и тахикардия. Във фазата на въвеждане може да се наблюдава нистагъм, рядко миоклонични тикове, брадикардия, ритъмни нарушения. В стадий на излизане от наркозата са наблюдавани цветни съновидения с халюцинации, които рядко могат да се комплицират с чувство на страх, психомоторно неспокойствие и афективни състояния, налагащи внимателно наблюдение на пациента до пълното му събуждане.
: Кетаминът потенцира активността на тубокурарина. Барбитуратите и наркотиците удължават ефекта на кетамина. Той може да се комбинира с по-голямата част от анестетиците, миорелаксантите и медикаментите, използвани за премедикация.
: При възрастни кетаминът се прилага венозно бавно. Началната доза е по 1 - 2,5 mg kg, внесена за около 60 s. Ако е необходим по – продължителен ефект, правят се допълнително повторни вливания. Ампулите с 5 % разтвор могат да се инжектират венозно само след като се разредят предварително 1:1 с дестилирана вода за инжекционни разтвори, физиологичен разтвор или 5 % разтвор на глюкоза. Мускулно кетаминът се прилага главно в детската възраст. На деца се инжектира i.m. по 6,5 – 1,3 mg/kg, средно 10 mg/kg телесна маса.
: - Като моноанестетик при болезнени диагностични и терапевтични манипулации и процедури - пневмоенцефалография, вентрикулография, миелография, лумбална пункция, ортопедични интервенции, ампутации, биопсии, болезнени превръзки и др.
: Кетаминът представлява рацемична смес от циклидинови и циклохексаминови изомери. Той нарушава проводимостта в таламо-кортикалната система, вследствие на което загубата на съзнание и аналгезията настъпва бързо. Продуцира анестезия от дисоциативен тип с дълбока соматична аналгезия, съчетана с халюциногенно действие по време на събуждането. Мускулният тонус е нормален или леко увеличен, фарингеалните и ларингеалните рефлекси са запазени. В анестетични дози упражнява леко депресивно действия върху дихателния център. Има бронходилатираща активност, повишава интракраниалното и вътреочното налягане, стимулира хемодинамиката. Не повлиява висцералната болка. При венозно инжектиране действието му настъпва след 30- 60 s, а при мускулно инжектиране - след 3 - 6 min. Плазменият му полуживот е 2,5 h. Анестетичният ефект от единична доза , внесена венозно, персистира 5 - 10 min, а при мускулно инжектиране – 12 - 15 min. С повторни венозни апликации общата анестезия може да се удължи до 6 h.
: Ketanest – amp. x 200 mg/20 ml et x 500 mg/10 ml; Ketalar – amp. x 500 mg; Calypsol – amp. x 200 mg/20 ml et x 500 mg/10 ml; Narkamon – amp. x 100 mg/10 ml et x 100 mg/2 ml.
: Ketanest (Parke-Davis), Ketalar (Parke-Davis), Calypsol (G. Richter), Narkamon (Leciva).
 

Реклама