Leflunomide (DCI)

Синоними: Arava (Aventis).

Лекарствени форми: Film-tabl. x 10 mg, x 20 mg et x 100 mg.

Действие: Лефлуномид е изоксазолов дериват с имуносупресивно и противовъзпалително действие. След перорално приложение лефлуномидът се превръща в активен метаболит (А 77 1726), който инхибира ензима, отговорен за de novo пиримидиновата синтеза в пролифериращите лимфоцити – дихидрооротат дехидрогеназа. По този начин препаратът има цитостатичен ефект върху човешките Т-лимфообластни клетъчни линии, оказва инхибиращ ефект върху пролиферацията на Т-лимфообластите, периферните мононуклеарни клетки и В и Т клетъчните линии. Той модифицира репликацията на ДНК и предизвиква антипролиферативен ефект, особено върху Т лимфоцитите. Лефлуномидът бързи се метаболизира в червата и в черния дроб до активен метаболит. Той се свързва в 99 % с плазмените протеини. Времето на полуживот на метаболита е 15 дни. Около 90 % от приетата доза се излъчва в урината и фецеса само като активен метаболит. Фармакокинетичния профил на метаболита при пациенти с ревматоиден артрит е линеарен: при дози 5, 10 и 25 mg дневно, серумните концентрации са съответно 9, 19 и 62 mg/l. При пациенти с ревматоиден артрит лекувани с лефлуномид, сингнификанто подобрение на индекса на мобилност и редукция на възпалителните промени по ставите настъпва средно след 24 седмици. Сравнен с другите базисни противоревматични средства, той има по-бързо начало на действие – терапевтичния ефект започва между 4 – 6-ата седмица и бавно се повишава до 24-ата седмица.

Показания: Прилага се при пациенти със средно тежък и тежък ревматоиден артрит, които нямат повлияване от лечението с едно или комбинация от повече базисни антиревматични средства.

Обичайна дозировка: Натоварваща доза – 100 mg дневно в продължение на три дни. Поддържаща доза 10 – 20 mg/24 h.

Особености на приложение и дозировка: В зависимост от тежестта на заболяването лечението може да започне с натоварваща еднократна доза от 50 mg и поддържаща доза от 5 mg дневно или натоварваща еднократна доза от 100 mg и поддържаща – 10 или 20 mg. Курсът на лечение обикновено продължава 24 седмици. Ако пациентът е лекуван предварително с други базисни средства (метотрексат, златни соли или азатиоприн), лечението с лефлуномид трябва да започне след тримесечна пауза. Лефлуномид може да се комбинира с НПВС и ниски дози кортикостероиди (< 10 mg/24 h).

Взаимодействие с други лекарства: Не променя фармакокинетиката на циклоспорина и преднизола (при пациенти с бъбречна трансплантация), както и на НПВС. Едновременното приложение с холестирамин или активен въглен повишава излъчването на активния метаболит.

Странични ефекти: Най-често гастро-интестинални – анорексия, загуба на тегло, коремни болки, диария, по-рядко – обриви, реверзибилна алопеция, повишаване на чернодробните ензими, левкопения.

Противопоказания: Свръхчувствителност към лефлуномид, предшестващ Stevens – Johnson синдром, токсична епидермиолоза, еритема мултиформе, имунодефицитни състояния, костномозъчна недостатъчност, тежки инфекции, умерена или тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност, хипопротеинемия, бременност, деца под 18 годишна възраст. 

 

Реклама