Lomustine (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Прилага се по 100 – 130mg/m2 веднъж през 6 седмици или по 60 mg/m2 един път на три седмици per os.
: Тежко общо състояние, консумативен синдром, тежки чернодробни и бъбречни увреждания, костномозъчна хипоплазия.
: Ранни странични прояви: гадене, повръщане. Късни прояви: кумулативна миелотоксичност - левкоцитопения, тромбоцитопения. Рядко може да се наблюдават: стоматит, алопеция,транзиторни прояви от срана на ЦНС, хепатотоксични и нефротоксични прояви.
: Прилага се при първични и вторични (метастатични) малигнени тумори на ЦНС, при болестта на Ходжкин и неходжкинови лимфоми. По-слабо се повлияват мултипленият миелом, бронхогенен карцином, рак на бъбреците и дебелото черво и злокачествени меланоми - при тях се прилага в комбинация с други препарати.
:Ломустинът е мощно и широкоспектърно противотуморно средство от групата на нитрозоурейните препарати. В основата на противотуморното му действие лежат процеси на алкилиране и карбомоилиране на ДНК, РНК и белтъците на туморната клетка, поради което липсва кръстосана резистентност между него и класическите алкилиращи препарати. Действа в критичните периоди от цикъла на клетъчното делене: фаза G1,S u G2, но повлиява и клетките в покой - фаза G0. Резорбира се добре в стомашно-чревния тракт и максимални плазмени концентрации се достигат след 1 - 3 h. Преминава лесно и бързо хемато-енцефалната бариера и пиковите нива в цереброспиналната течност съставляват 1/3 от плазмените. Метаболизира се и се излъчва главно с урината.
: Cychlomin (Unipharm), CiNU (Bristol-Myers), Belustine (Roger Bellon), Lomeblastin 40 mg (Farmitalia C. Erba), Lomustin (Spofa), CCNU.: Caps. x 40 mg; CiNU – caps. x 10 mg. x 20 mg et x 40 mg.
 

Реклама