Metolazon (DCI)

Синоними: Zaroxolyn (Novartis), Zaroxolyn(Heumann), Diulo (Searle), Mykrox (Fisons).

Лекарствени форми: Zaroxolyn et Diulo - tabl.x 2,5 mg, x 5 mg et x 10mg; Mykrox – tabl.x 0,5 mg. Метолазонът е квиназолинов дериват от групата на тиазидните диуретици. Диуретичното му действие е свързано с увеличение на натриевата екскреция, главно в дисталния тубул и по-малко в проксималната тубулна конволуция. Натриевите йони се екскретират в почти еквивалентни количества с хлорните. По-слабо повлиява екскрецията на калий и пикочна киселина. Не повишава кръвната захар. Увеличава екскрецията на фосфати и магнезий. Дава добра диуреза и при ХБН с гломерулна филтрация около 0,068 ml/s. В доза 1 mg /24 h дава по-добър хипотензивен ефект, отколкото 100 mg хидрохлоротиазид. Действието му започва 1 h след приема, достига максимум на 8-ия час и персистира 24 h.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба :

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Анурия, хепатална прекома и кома, алергия към сулфонамиди. Внимателно да се прилага при ХБН.
Понася се добре. Странични прояви са леки и преходни. Най-често се наблюдават: отпадналост, умора, главоболие, анорексия, ортостатична хипотония. При големи дози – хипокалиемия. По-рядко може да се развие интрахепатална холостаза с жълтеница, левкоцитопения до агранулоцитоза, хемолитична анемия, хипергликемия, хиперурикемия.
Да не се комбинира с литиеви соли. При едновременна употреба с препарати на кураре има опасност от блокиране на дишането, затова метолазонът се спира три дни преди операция. Да не се дава едновременно с алкохол, барбитурати и наркотици.
При комбинация с фуросемид се получава добър ефект и в случаите, когато, приложени поотделно, и двата диуретика не са дали ефект.
За лечение на оточния синдром се прилага в дневна доза 5 – 20 mg. При терминална ХБН се дава в сравнително високи дози – 10 – 15 mg/24h. За лечение на АХ се прилага в доза 2,5 – 5 mg/24h . Препаратът Муkrох се използва за лечение само на хипертония в доза 1 – 2 таблетки сутрин.
За лечение на отоци при застойна сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза, бъбречни заболявания, включително и стадий на терминална ХБН. Прилага се и при нефропатия на бременността. За монотерапия на АХ или в комбинация с други антихипертензивни средства.
 

Реклама