Milrinone (DCI)

Синоними: Corotrope (Winthrop), Primacor (Sanofi Winthrop).

Лекарствени форми:

Действие:

При венозна перфузия, действието му започва незабавно, достига пикова концентрация след 5-15 мин. и има продължителност на действие 8 часа. Подобрението на хемодинамичните параметри продължава по време на цялата перфузия, като подобрява сърдечния индекс с 25-40%.

Той е ефективен и при дигитализирани пациенти и не провокира прояви на дигиталисова интоксикация. При предсърдно мъждене или трептене може да увеличи камерната честота поради това, че подобрява AV провеждане. В тези случаи се препоръчва предшестващо дигитализиране.

Метаболизира се в черния дроб. Плазменият му полуживот при венозно приложение е 2,4 часа. Свързва се с плазмените протеини в 70%. Излъчва се в по-голямата си част не променен главно чрез урината, като за 8 часа се излъчват 90 % от внесената доза. Мреминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Креатинов клирънс в ml/s

Доза в m g/kgmin

0,08

0,20

0,17

0,23

0,33

0,28

0,50

0,33

0,66

0,38

0,83

0,43

Не се препоръчва при деца.

Лечението с милринон се прилага само при болни в сектори за интензивно лечение и на непрекъснат хемодинамичен контрол. Внася се чист или разреден със Serum Glucosae 5% във венозна инфузия и инфузионна помпа с постоянен дебит. Започва се с доза 50 m g/kg за около 10 мин., последвано от непрекъсната инфузия със скорост 0,375-0,75 m g/kg/мин. Скоростта на инфузията се адаптира в зависимост от индивидуалния отговор на всеки пациент.Общата доза не бива да надвишава 1,13 mg/kg/24h. Продължителността за лечение е 48 часа. При бъбречна недостатъчност се дозира по следния начин:
Тежки обструктивни кардиомиопатии и клапни пороци, бременност и лактация, свръхчувствителност. Не се препоръчва в острата фаза на миокардния инфаркт.
Разтворът на препарата не бива да се смесва с други субстанции. Комбинираното лечение с амринон и дигоксин води до адитивни инотропни ефекти. При едновременно прилагане на амринон с дизопирамид са описани ексцесивни хипотонии.
Рядко се наблюдават главоболие, хипокалиемия и тромбоцитопения. Възможно е да се регистрират камерни и по-рядко надкамерни аритмии, които налагат прекъсване на лечението.
Прилага се за краткотрайно лечение на остра или хронична сърдечна недостатъчност при пациенти, които не са отговорили адекватно на лечението с дигиталисови гликозиди, диуретици и вазодилататори.
Милринонът е бипиридиново производно, което съчетава позитивен кардиоинотропен и директен съдоразширяващ ефект. По структура и механизъм на действие той се различава от дигиталисовите гликозиди и от катехоламините. Не е бета-адренергичен агонист и не потиска активността на Na/K-ATP-азата. Той инхибира селективно фосфодиестеразата в миокарда и повишава интрацелуларния сАМР. Увеличава интрацелуларния приток на калции, без да модифицира Na/Ca обмена. При пациенти със застойна СН подобрява бързо и значимо сърдечния дебит, намалява белодробното капилярно налягане и понижава ПСС, без да увеличава значимо сърдечната честота, нито консумацията на кислород от миокарда. Съдоразширяващият ефект се дължи на директното му миорелаксиращо действие върху гладката съдова мускулатура. Той довежда до намаляване на преднатоварването и следнатоварването на сърцето.
Amp. x 10mg/10ml.
 

Реклама