Mivacurium chloride (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Отначало се инжектира в болус за 5 - 15 s доза от 70 до 150 µg/kg телесна маса. Миорелаксиращият ефект на тази доза е с продължителност от 15 - 20 min. Подържащи дози от 100 mg/kg предизвикват ефективен блок с продължителност около 15 min. За поддържане на нервно-мускулният блок мивакурият може да се приложи във венозна перфузия със скорост 8 - 10 µg/kg/min. Добре е при възможност миорелаксацията да се контролира чрез невростимулация. При пациенти в напреднала и старческа възраст, в терминален стадий на ХБН или чернодробна недостатъчност ефектът на мивакурия се удължава. 
: Алергия към препарата, myasthenia gravis и други нервно-мускулни заболявания.
: Да не се смесва в една спринцовка със силно алкални разтвори на барбитурови производни и други поради киселата реакция на мивакрона. Кураризиращият ефект на препарата се засилва от халотан, пенфлуран, изофлуран, аминогликозиди, полимиксини, тетрациклини, линкомицин, клиндамицин, пропранолол, калциеви антагонисти, хинидин, прокаинамид, фуросемид, магнезиеви и литиеви препарати. След мивакурий не трябва да се прилага суксаметоний!!
: При бързо инжектиране на високи дози се наблюдават еритем, пруритус, хипотензия, тахикардия или бронхоспазъм, свързани с либерация на хистамин.
: За периферна миорелаксация по време на обща анестезия, трахеална интубация и изкуствена вентилация.
: Mivacron е недеполяризиращ миорелаксант с висока селективност към мионевралните N- холинорецептори и с по-краткотрайно миорелаксиращо действие. Той представлява смес от три стереоизомера. Метаболизира се главно чрез хидролиза от плазмената холинестераза до два метаболита, които нямат миорелаксираща, кардиоваскуларна и вегетотропна активност. Бъбречната и жлъчната секреция са второстепенен път на елиминиране.
: Amp x 10 mg/5 ml, x 20 mg/10 ml et x 50 mg/25 ml.
: Mivacron (Wellcome).
 

Реклама