Natrii Calcii Edetas (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

EDTA Na2Ca не се метаболизира в организма. Той се екскретира чрез гломерулна филтрация. За 24 h 72 % от внесената доза от препарата се отделя с урината под хелатна форма.

Показания

Лечението с него на интоксикации с арсеник, живак и злато не е ефикасно!

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Дозировката на EDTA Na2Ca при възрастни и деца е в зависимост от концентрацията на оловото в кръвта. Когато плумбемията е под 300 μg/l при възрастни и под 250 µg/l у деца не се налага лечение с EDTA Na2Ca. Когато нивото на плумбемията е между 300 и 750 µg/l у възрастни и между 250 и 500 µg/l у деца, необходимостта от провеждането на лечение с EDTA Na2Ca се уточнява чрез пробата за плумбурия, провокирана с EDTA Na2Ca: използва се пикочния мехур, след което се внася чрез венозна перфузия за 1 h 500 mg/m2 EDTA Na2Ca, разреден в 500 ml 5 % разтвор на глюкоза. Събира се урината в продължение на следващите 8 h при децата и на 5 h при възрастните. Измерва се диурезата и в проба от урината се изследва концентрацията на оловото.

Когато отношението на провокираната плумбурия в µg за 8 h при деца или за 5 h при възрастни към дозата на перфузирания EDTA Na2Ca в mg е равно или по-голямо от 0,6, е необходимо да се проведе лечение с EDTA Na2Ca.

В тези случаи когато концентрацията на оловото в кръвта е над 750 µg/l у възрастни, дневната доза на EDTA Na2Ca варира от 500 до 1500 mg/m2 в зависимост от значимостта на плумбемията. Тази доза де разрежда в 5 % разтвор на глюкоза и се внася чрез непрекъсната венозна перфузия или поне в 2 едночасови перфузии. Курсът на лечение трае 5 дни. когато има клинични прояви на оловно енцефалопатия е желателно да се прибави към EDTA Na2Ca и Dimercaprol (BAL, Unithiol) в доза 3 mg/kg i.m. на всеки 4 h в първите 2 дни, а след това на всеки 6 h.

При оловна интоксикация в детската възраст, когато нивото на плумбемията е над 700 µg/l се провежда комбинирано лечение с EDTA Na2Ca в дневна доза 1000 mg/m2 и Dimercaprol по 300 mg/m2/24 h. Димеркапролът се инжектира мускулно по 50 mg/m2 на всеки 4 h. EDTA Na2Ca се прилага в непрекъсната венозна перфузия, разреден в изотоничен глюкозен разтвор, като се започва от четвъртия час. Когато плумбемията е над 1000 mg/l се провеждат два такива курса с интервал между тях 5 – 10 дни. няколко курса се провеждат и когато има признаци на енцефалопатия и плумбемията е над 700 µg/l. В тези случаи може да се увеличи и дневната доза на димеркапрола на 450 mg/m2 и на EDTA Na2Ca на 1,5 g/m2. когато плумбемията е между 500 и 700 µg/l се провежда лечение само с EDTA Na2Ca по 1,0 g/m2/24 h в непрекъсната перфузия или разделена в 2 едночасови перфузии.

: Както при възрастни, така и при деца EDTA Na2Ca се внася чрез бавна венозна перфузия, разреден във физиологичен или 5 % разтвор на глюкоза. Когато това не е възможно, може да се приложи мускулно. не се инжектира директно венозно. Не трябва да се внася перорално, защото повишава абсорбцията на оловото в храносмилателния тракт!!
: По време на бременност, тъй като експериментално е установен тератогенен ефект. При напреднала ХБН. При анурични и олигурични пациенти се прилага след рехидратация и възстановяване на диурезата.
: Приложението му при диабетици, лекувани с цинксъдържащи инсулинови препарати може да модифицира ефикасността и поносимостта им поради свързване с цинка.
: При бързо внасяне може да има втрисане, гадене, повръщане, главоболие, кихавица, назална конгестия, хипотензия. При лечение с големи дози продължително време намалява нивото на желязото, на Vit. B12 и на цинка в кръвта. Най-тежкото усложнение е развитието на токсична тубулопатия, която се развива при лечение с дневни дози над 2,0 g.
: За лечение на остри и хронични отравяния с олово и на интоксикации с тетраетилов или етилиран бензин.
: Калциево-двунатриева сол на етилен-диамин-тетраоцетната киселина (EDTA Na2Ca) е хелаторен агент и притежава способността да образува с йоните на някои тежки и редки метали и с радиоактивни субстанции стабилни водноразтворими комплекси, които са слабо токсични и бързо се елиминират с урината. Калциевият йон в състава на препарата се замества от йони с по-голям афинитет, като този на оловото, тория и други. Той повишава свързването и елиминирането с урината и на кадмия, но увеличава неговата нефротоксичност. EDTA Na2Ca образува хелатни комплекси и с хрома, кобалта, медта, желязото, мангана, никела, ванадиума, цинка и с различни радиоактивни метали, но ползата от лечението с него при интоксикации с тях не е уточнена. Той може също така да свързва и някои ендогенни метали, като цинка и медта, което трябва да се има предвид при продължително лечение с него.
: EDTA-Calcium-Dinatrium – amp. x 1,0 g/10 ml; Calcitetracemate disodique – amp. x 500 mg/10 ml.
: EDTA-Calcium-Dinatrium (Sopharma), Calcitetracemate disodique (L'Arguenon-S.E.R.B.).
 

Реклама