Nelfinavir (DCI)

Синоними: Viracept (Roche).

Лекарствени форми: Tabl.x 250 mg; Прах перорално приложение – шише с лопатка 144 g (1,0 g прах = 50mg Nelfinavir).

Действие:

Антивирусната активност на Nelfinavir in vitro е доказана при остра и хронична HIV инфекция върху лимфобластни клетъчни линии, периферни кръвни лимфоцити и моноцити/макрофаги. Установено е , че нелфинавирът е активен срещу широк спектър от лабораторни и клинично изолирани щамове на HIV -1 и HIV -2 щама ROD. Включването на Nelfinavir в двойни и тройни схеми на лечение с инхибиторите на обратната транскриптаза Zidovudine, Lamivudine, Didanozine, Zalcitabine и Stavudine има адитивен до синергичен ефект на нелфинавира срещу HIV, без да се увеличава токсичното действие на препаратите. Комбинирането на Viracept с други антиретровирусни средства намалява вирусното натоварване в серума и повишава броя на CD4 клетките. Предварителният анализ от ранни и провеждани сега изпитания показва, че Viracept забавя прогресирането на болестта.

Установена е генотипно детерминирана резистентност към нелфинавир на HIV щамове, селектирани in vitro. Честотата на тази резистентност към нелфинавир на 16-та седмица е значително по-ниска, ако препаратът се прилата в комбинация със зидивудин и ламивудин (6%) в сравнение с монотерапията (56%). HIV щамове, резистентни на нуклеозидни аналози и ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза, остават чувствителни in vitro към Nelfinavir. При пациенти, развили резистентност към Nelfinavir е малко вероятна появата на кръстосана резистентност към други протеазни инхибитори.

Абсорбира се около 78% от перорално приложената доза. Върхови плазмени концентрации се достигат обикновено за 2 – 4 часа. Максималните плазмени концентрации са 2 до 3 пъти по-високи при приемане на медикаменти с храна в сравнение с тези при приемане на гладно. С плазмените протеини се свързва в 98%. Непромененият Nelfinavir съставлява 82 – 86% от общата плазмена радиоактивност след еднократна перорална доза от 750 mg 14C- Nelfinavir. В плазмата се открива един основен и 7 второстепенни оксидативни метаболита. Основият метаболит притежава антивирусна активност, равняваща се на изходното лекарство. Плазменият полужиовт на нелфинавира е 2,5 – 5h. Около 87% от перорално приложание на Nelfinavir се открива във фекалиите. Само 1 – 2% от приложената доза се доказва в урината.

Показания: За лечение на HIV – 1 заразени възрастни и деца в комбинация с антиретровирусни нуклеозидни аналози.

Особености на приложение и дозировка: Таблетките и прахът се прилагат перорално за предпочитане по време на хранене. Препоръчвана доза за възрастни и деца над 13 години е 2 таблетки (500mg) 3пъти дневно. При някои пациенти нивото на вирусната РНК се потиска по-добре с доза 750mg 3 пъти дневно . При деца под 13-годишна възраст се дозира по 20 – 30mg/kg телесна маса 3 пъти дневно. В зависимост от телесната маса дозировката в детска възраст е :

 

 

 

Телесна маса в kg

Таблетки

Перорален прах

Брой лопатки с ниво 1,0g

Брой чаени лъжички (без куп)

7,5 до 10

-

4

1

10 до 12

-

5

1,25

12 до 15

-

6

1,5

15 до 20

2

8

2

20 до 30

2

-

3

30 до 40

3

-

4

Над 40

3

-

4

Препаратът зе перорално приложение може да се смесва с вода, мляко, соева смес, соево мляко, диетични добавки или пудинг. Употребява се до 6h след смесването. Не се препоръчва смесването му с кисели хранителни сокове, например портокалов или ябълков сок. Не бива да се добавя вода в шишето с праха за перорална употреба.

Взаимодействие с други лекарства: Nelfinavir не трябва да се прилага с медикаменти, които ка ензимни индуктори или са с потенциална токсичност, тъй като се повишава риска от тежки и/или застрашаващи живота нежелани лекарствени реакции, като сърдечни аритмии (терфенадин, астемизол,цизаприд), удължено седиране или потискане на дишенето (триазолам, мидазолам). Nelfinavir може да си прилага комбинирано с нуклеозидни аналози – зидовудин+ламивудин, ставудин+диданозин. При едновременно приложение с диданозин, който се приема на гладно, нелфинавирът трябва да се приема след 1h заедно с храна или повече от 2h преди диданозина. Безвредността на едновременното му приложение с Indinavir, Saquinavir и Ritonavir не е проучена.

Странични ефекти: Най-често се наблюдава диария, по-рядко кожни обриви, гадене, коремни болки, флатуленция, астения, понижение на неутрофилите, повишение на лимфоцитите, повишени серумни нива на креатин киназа и ALT.

Противопоказания:

При свръхчувствителност към Nelfinavir или към някоя от другите съставки на препарата. При бременност и лактация.
Nelfinavir представлява протеазен инхибитор, който, като се свързва с активната зона на HIV, предотвратява протеолитичното разцепване на вирусните полипротеинови прекурсори до индивидуалните белтъци, откривани при инфекциозен HIV, и по тази начин се формират незрели, незаразни вирусни частици.
 

Реклама