Nitrazepam (DCI)

Синоними: Mogadon (Roche), Eunoctin (G. Richter), Radedorm (Europharm), Berlidorm (Berlin-chemie), Insomin (Orion).

Лекарствени форми:

Действие:

След перорално приемане на една доза нитразепам максимална плазмена концентрация се достига след 2 h. С плазмените протеини нитразепамьт се свьрзва до 87 %. Плазменият му полуживат е средно 25 h. Нитразепамьт се метаболизира в организма чрез редукция и ацетилиране до двата главни метаболита 7-амино- и 7-ацетамидо-нитразепам, които, както и останалите деривати, получени чрез хидролизиране, са фармакологично неактивни. Метаболитите се елиминират до 71 % с урината, останалите чрез фекалиите.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

При деца от 6 до10 години се прилага по 1/4 до 1/2 таблетка от 5 mg вечер преди лягане, а при деца над 10 години по 1/2 до 1 таблетка от 5 mg.

Таблетките се приемат с малко вода, като това не бива да става на пьлен стомах, т.е. наскоро след нахранване.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия кьм бензодиазепини, тежка дихателна недостатьчност, бременност, лактация, водачи на МПС и работещи с опасни мащини и сьоражения. По време на лечението с нитразепам не бива да се употребяват алкохолни напитки
Страничните ефекти могат да бьдат дозазависими или да се дьлжат на индивидуална чувствителност на пациента: сомнолентност, главно при стари хора, мускулна хипотония, антероградна амнезия, парадоксални реакции – вьзбуденост, агресивност, халюцинаторна обьрканост. При кьрмачета и малки деца може да увеличи слюнчената и бронхиалната секреция. Потенцира ефектите на етанола.
Нитразепам не трябва да се прилага едновременно с нервно-мускулни депресори и депресори на ЦНС, главно невролептици, поради развиване на адитивен сингергизьм.
При вьзрастни се прилага по 5 – 10 mg вечер преди лягане за сьн. При лица в напреднала и старческа вьзраст сьнотворен ефект се постига с доза 2,5 – 5 mg. Доза по-висока от 10 mg кото сьнотворно средство не трябва да се приема! Курсьт на лечение не трьбва да продьлжава дьлго време. След подобряване на сьня дозата се намалява постепенно и след вьзстановяване на нормалния сьн нитразепамьт се спира.
За симптоматично лечение на нарушения в сьня – трудно заспиване, сьбуждания през нощта.
Нитразепам е бензодиазепиново производно, което се характеризира с хипнотично, седативно, анксиолитично, антиконвулсивно и миорелаксиращо действие. На преден план сред спектьра на фармакологичните му ефекти е способността му да улеснява заспиването по механизьм близьк до физиологичния. Сьнят настьпва 30 min след перорално приемане и продьлжава 6 – 8 h. След сьбуждането не оставя сьнливост при приемане на минимални ефикасни дози.
Tabl. x 5 mg; Eunoctin et Insomin – tabl. x 5 mg et x 10 mg.
 

Реклама