OKT 3 (DCI)

Синоними: Orthoclone OKT3 (Cilag), Orthoclone OKT3 (Ortho Pharm), Muromonab-CD 3 (nce).

Лекарствени форми:

Да се съхраняват при температура от 2 - 8° С в хладилник!

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата, свръховоднени болки.
През първите два дни: хиперпикерсия и втрисане, диспнея, торакална болка, гадене, диария и тремор. Белодробен оток, особено при оводнени болни – може да бъде фатален. Интеркурентни инфекции с цитомегален вирус, вируса на херпес симплекс, пневмоцистис каринии, легионели, стафилококи и други.
Ако се прилага с други имуносупресори се изисква намаляване на дозата им.
Разтворът се оглежда да няма преципитати и промяна в цвета. Инжектира се струйно венозно за по-малко от 1 min. Не се прави в капкова инфузия, не се прилага мускулно и подкожно!! Не сде смесва с други лекарства!
Лечението се започва веднага щом се диагностицира остра реакция за отхвърляне на трансплантата, като се инжектира венозно всеки ден по 5 mg в продължение на 10 – 14 дни. Преди приложението на първата доза ортоклон се влива венозно урбазон по 1 mg/kg и 30 min след инжектирането на ортоклона се прави венозна инфузия със 100 mg хидрокортизон, за да се избегне реакцията от първата доза. Болният трябва да се мониторира внимателно 40 h след първата приложена доза. Едновременно с ортоклона може да се провежда съпътстваща конвенционална имуносупресивна терапия с преднизолон по 0,5 mg/kg и азатиоприн по 25 mg/24 h. Ако е прлаган циклоспорин, той трябва да се спре при започване на лечението с ортоклон. Ако е необходимо да се провежда поддържаща терапия със циклоспорин, тя трябва да се започне три дни преди свършване на курса с ортоклон.
По 5 mg дневно венозно в продължение на 10 – 14 дни.
Прилага се основно като ефективно средство за предотвратяване на клетъчната реакция на отхвърляне при бъбречна алотрансплантация. За предотвратяване на реакцията на отхвърляне след сърдечна и чернодробна трансплантация, когато медикаментозното имуносупресивно лечение е неуспешно.
Ортоклон ОКТ 3 представлява моноклонално антитяло, ранният ефект от първата инжекция на което е имуностимулиращ – води до активиране на Т клетките и до освобождаване на лимфокини от тях. Продължителният ефект от действието му е имуносупресивен. ОКТ 3 се свързва с една постоянна, непроменяща се компонента на Т-клетъчния рецепторен комплекс за антигенно разпознаване. Когато ОКТ 3 се свърже с Т-клетъчния комплекс за антигенно разпознаване, всеки един от неговите 5 антигенни рецепторни протеина, експресирани по повърхността на функционално активната Т клетка, потъват в нея. Следователно клетките, третирани с ОКТ 3 загубват своите антигенни рецепторни протеини и стават “слепи” към присъствието на чуждата тъкан, което забавя отхвърлянето на трансплантата. Предимството на терапията с ОКТ 3 е, че той се свързва само с Т клетките, без да се атакуват нелимфоидните елементи, което е характерно за другите медикаментозни имуносупресивни средства. Приложен i.v. има начало на действие след няколко минути, пикова плазмена концентрация се достига за 2-7 дни и продължителност на действие 7 дни. Има тъканен метаболизъм с време на полуживот 47 – 100 часа. Преминава плацентарната бариера.
Amp. x 5 mg/5 ml.
 

Реклама