Perphenazine (DCI)

Синоними: Trilifan (Schering-Plough), Trilafon (Essex Chemie), Decentan (Merck), Perphenazin (Neuraxpharm).

Лекарствени форми: Trilifan – tabl. x 16 mg; Trilifan Retard – amp. x 100 mg/1 ml pro inj. i.m; Trilafon – drag. x 2 mg, x 4 mg et x 8 mg, amp. x 5 mg/1 ml pro inj. i.m. et i.v.; Decentan – tabl. x 4 mg et x 8 mg sol.fl. x 15 ml (1 ml = 20 gtt = 4 mg); Decentan Depot – amp. x 100 mg/1 ml pro inj. i.m., fl. X 10 ml (100 mg/ml) pro inj. i.m.; Perphenazin – tabl. x 8 mg.

Действие:

Приет перорално се абсорбира добре, но плазмените му нива при една и сьща доза са твьрде различни при отделните пациенти. Метаболизира се в организма и се изльчва под формата на метаболити с урината и фекалиите. Приложен мускулно като Perphenazine enanthate има забавена резорбция и удьлжено действие, но максималните му концентрации са вариабилни от 12 h до 2 – 3 дни, след което прогресивно намаляват, но се задьржат в терапевтични граници до кьм 15-ия ден. Това налага при всеки отделен пациент да се адаптират дозировката и ритьма на апликацията.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

рядко холостатичен иктер, фотосенсибилизация, много рядко агранулоцитоза.

Противопоказания:

Бременност, глаукома, аденома на простатата, тежки чернодробни заболявания, ХБН, деца под 16 години, водачи на МПС и работещи с опасни машини поради риск от заспиване, особено в началото на лечението. Забранява се употребата на алкохол по време на лечението.
Сомнолентност, сухота в устата, смущения в акомодацията, запек, ретенция на урината, ранна дискинезия. Тези прояви се наблюдават по-често в началото на лечението до адаптиране на дозировката. При родьлжително лечение и при високи дози могат да се развият екстрапирамидни нарушения, dyskinesia tardiva, импотенция, фригидност, аменорея, хиперпролактинемия, галакторея, гинекомастия
Потенцира ефектите на сьнотворните, транквилизаторите, аналгетиците и анестетиците.
Дозировката е строго индивидуална. Перорално при вьзрастни се провежда поддьржащо лечение при хронични психози и сьстояния на агресивност и безокойство в дневна доза от 8 до 50 mg, разпределена в 2 – 3 приема. Парантерална терапия с ретардната форма се препорьчва да бьде започната по вьзможност в клинична обстановка. Ако тя се започва на фона на проведена перорална терапия с перфеназин, препорьчва се началната доза да бьде равна на удвоената дневна доза на пероралния препарат, инжектирана мускулно на всеки 2 седмици.Тази доза и интервальт между две апликации се адаптират в хода на лечението. Ако не е провеждана перорална терапия с перфеназин, преди да се започне парантералната терапия с ретардната форма на перфеназин, се препорьчва да се изпита чувствителността на пациента, като се проведе няколко дни лечение с обикновен невролептик от фенотиазиновата група. В този случай лечението се започва с мускулно инжектиране на 100 mg ретардна форма на перфеназин на всеки 2 седмици и след това дозата се адаптира сьобразно ефекта и поносимостта. Поддьржащата доза се движи между 50 и 300 mg през интервал от 2 до 4 седмици. При пациенти от старческата вьзраст дозировката се редуцира. Инжекциите се правят дьлбоко мускулно сьс стьклена спринцовка.
Хронични психози, главно шизофрения, маниакални сьстояния, сьстояния на агресивност и безпокойство, тежки психични нарушения с или без алкохолизьм, олигофрения. При остри психози се използва за продьлжително лечение след проведена начална парантерална тераия.
Perphenazine е невролептик от групата на фенотиазиновите производни с пиперазинов прьстен. Неговото основно действие е антипсихотично. Механизмьт и местата на действието му на нивото на ЦНС са все още не добре познати. В ниски дози се използва главно поради изразената му анксиолитична активност. В клиничната практика се прилага и като антиеметично средство. Той притежава и известна седативна активност вьрху ажитираността и агресивността у психично болните.
 

Реклама