Sparfloxacin (DCI)

Синоними: Zagam ( Bertek Pharm.), Newspar, Resflox, Spara, Spardac, Sparlox, Sparx Torospar, Wanflox.

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: За лечение на инфекции при възрастни над 18 години – пневмонии и остър и обострен хроничен бронхит.

Особености на приложение и дозировка: Започва се с натоварваща доза от 400 mg в първия ден на два пирема, след което се продължава с поддържаща доза от 200mg веднъж дневно с продължителност 10 дни или общо 11 таблетки. При болни с ХБН и креатининов клирънс < 50ml/min се прилага натоварваща доза от 200mg на всеки 48h за 9 дни (общо 6 таблетки).

Взаимодействие с други лекарства: Едновремнното приложение с хинидин, прокаинамид, дизопирамид,соталол, бепридил, амиодарон и терфенадин може да предизвик аудължаване на QTс и камерни аритмии тип torsade de pointes. Алуминиевите и магнезиевите йони в антиацидните средства могат да образуват хелаторни комплекси със спарфлоксацина – прилагат се 2h преди или 2h след приема. Абсорбцията намалява значително при едновременно приложение с препарати съдържащи цинк и желязо.

Странични ефекти: Фотосенсибилизация (7,9%), диария (4,6%), гадене (4,3%), главоболие (4,2%), диспепсия (2,3%), замайване (2%), безсъние (1,9%), коремна болка (1,8%), сърбеж (1,8%), промяна на вкуса (1,4%), QTс удължаване (1,3%), повръщане (1,3%), флатуленция (1,1%) и хипотония с вазодилатация (1%).

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някои съставки на медикамента, едновременно приложение с антиаритмици, експозиция на директна и индиректна слънчева светлина
Представлява синтетичан,широкоспектърен аминодифлуороквинолон. Активен е срещу Gram (+) ( Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis), както и към инфрабактериални микроорганизми (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae). Активен е и срещу други микроорганизми, за което не е установена клинична значимост: Streptococcus agalactiae, Sterptococcus pneumoniae, (пеницилин-резистентни щамове), Streptococcus pyogenes, Streptococcus Viridans, Acinetobacter anitratus, Acinetobacter lwoffi, Citrobacter diversus, Enterobacter aerogenes, Klebsille oxytoca, Legionella pneumophila, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. След перорален прием се абсорбира добре, независимо то наличието на храна и има абсолютна бионаличност 92%. Максималната плазмена концентрация се достига след натоварващата доза за 3-6 часа. Стабилни плазмени нива достига за 24 часа – след натоварващата и повторната доза. Свързва се с плазмените протеини в 45%. Прониква добре в тъканите и има 2 – 6 пъти по-високаи концентрации в сравнение с плазмените в алвеоларните макрофаги, в секрета на бронхиалния епител, в белодробния паренхим и бронхиалната стена. Метаболизира се в черния дроб до глюкорунидни конюгати. Екскретира се 50% с фецеса и 50% с урината под формата на метаболити. Около 10% от приетата доза се елиминира непроменена с урината.
Tabl. x 200mg.
 

Реклама