Suxamethonium (DCI)

Синоними: Suxamethonium bromide: Myo-Relaxin (Germed). Suxamethonium chloride: Lysthenon (Nycomed Pharma), Lysthenon (Chemie Linz), Succicuran (Rodleben Pharma), Chlorsuccillin (Ciech Polfa), Suxamethonium jodide: Celocurine (Pharmacia).

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

Суксаметоният може да се внесе и под формата на венозна перфузия, но това предполага внимателно регулиране дебита на перфузията и възможности за адекватна анестезия и кислородотерапия, позволяващи контрол на дихателната функция. 

: Суксаметоният се инжектира бързо венозно когато се цели краткотрайна кураризация. При инжектирането на доза от 0,1 - 0,2 mg/kg телесна маса се получава мускулна релаксация с продължителност от 1 до 3 min, без забележим ефект върху дишането. При инжектирането на доза от 0,3 – 0,4 mg/kg се получава пълна периферна мускулна релаксация в продължение на 3 - 5 min, а при инжектирате на доза от 0,5 - 1 mg/kg се провокира тотална парализа на волевата мускулатура в продължение на 5 - 10 min, налагаща изкуствена вентилация на белите дробове. Средната еднократна доза на суксаметония при възрастни е 15 - 60 mg. В тази дозировка обикновено не се наблюдават усложнения, но в отделни случаи може да има удължаване на миорелаксацията и апнеята над 10 min. Това е свързано с генетично обусловено наличие на абнормни варианти на псевдохолинестераза с ниска активност.
: Myasthenia gravis, хипокалиемия, тежки чернодробни заболявания, предхождащи малигнена хипертермия, тежки анемии, заболявания, протичащи с ниски нива на плазмената псевдохолинестераза.
: Прокаинът, който се разгражда от плазмената холинестераза, конкурира със суксаметония за ензима и може да удължи неговото действие. Едновременното приложение на суксаметония с дигиталисови гликозиди може да доведе до ритъмни нарушения.
: Удължена кураризация и апнея при лица с абнормна псевдохолинестераза; мускулни болки; хиперкалиемия, особено при пациенти с изгаряния и обширни травми; рядко алергични реакции от типа на бронхоспазъм; повишаване на вътреочното и интрагастралното налягане; ритъмни нарушения, в частност брадикардия.
: Прилага се във всички случаи, когато е необходимо да се получи мускулна релаксация: трахеална интубация при обща анестезия, краткотрайни операции, болезнени процедури като бронхоскопия, езофагоскопия, репозиция на фрактури и луксации, в лицевочелюстаната хирургия, лечение с електрошок и други.
: Суксаметоният е деполяризиращ миорелаксант. Внесен венозно под формата на бромова, хлорна или йодна сол води до деполяризация на сарколемата на мионевралните синапси и предизвиква хипердеполяризационен блок, вследствие на което се прекъсва нервно-мускулното предаване на импулсите. Прилагането му води до апнея и изисква поддържането на изкуствена вентилация на белите дробове. Ефектът на апноичната миорелаксираща доза на суксаметония продължава 2 до 8 min. Краткото му фармакологично действие се дължи на бързата му хидролиза от плазмената псевдохолинестераза, чиято активност зависи от генетични фактори. Миорелаксацията настъпва в същия ред, както и при недеполяризиращите миорелаксанти. Суксаметоният няма антагонисти. Антихолинестеразните средства дори усилват ефекта му .
: Myo-Relaxin – amp. lyophilisat x 100 mg et x 250 mg; Lysthenon (Nycomed Pharma) – amp. x 50 mg/5 ml et x 100 mg/5 ml; Lysthenon (Chemie Linz) – amp. x 50 mg/5 ml et x 100 mg/5 ml; Succicuran – amp. x 100 mg/5 ml; Chlorsuccillin – fl. lyophilisat x 200 mg; Celocurine – amp. x 100 mg/10 ml, fl. lyophilisat x 100 mg et x 1,0 g.
 

Реклама