Tacrolimus (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

След перорално приложение, абсорбцията е непълна и варира, наличието на храна влошава резорбцията. Абсолютната бионаличност е 17 + 10 % при възрастни с трансплантирани бъбреци, 22 + 6 % при възрастни с чернодробна трансплантация и 18 + 5 % при здрави доброволци. Максималната плазмена концентрация е доза-зависима. Свързва се с плазмените протеини в 99 %. Метаболизира се интензивно чрез хидроксилиране и деметилиране по пътя на цитохром Р450 (CYP3A) до 8 метаболита. Елиминира се под формата на метаболити в 92,4 + 1 % с фецеса и под 1 % в непроменен вид с урината. Преминава през плацентата и в майчиното мляко. Не се диализира.

Показания:

За лечение на атопичен дерматит.

Странични ефекти:

При лечение на атопичен дерматит: парене, сърбеж, зачервяване.

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

При профилактика на отхвърляне на присадки:

Поради риск от анафилаксия, венозното лечение се прилага само при невъзможност за перорално лечение. Лечението трябва да започне най-малко 6 h след трансплантацията. Препоръчваната стартова доза за венозно лечение е 0,03 – 0,05 mg/kg/24 h под формата на продължителна венозна инфузия докато стане възможно пероралното приемане, обикновено на 2 – 3-ия ден. Прилага се едновременно с кортикостероиди. Ампулата се разтваря с физиологичен разтвор или 5% глюкоза до концентрация от 4 – 20 µg/ml. Разтворът може да се съхранява до 24 h в стъклени или полиетиленови съдове, но не и в поливинилхлоридни (PVC). Да не се смесва с алкални разтвори на други лекарства (напр. Ganciclovir или Acyclovir).

Началната доза за перорално лечение се разделя на два приема както следва:

- Възрастни след бъбречна трансплантация – 0,2 mg/kg/24 h.

- Възрастни след чернодробна трансплантация – 0,1 – 0,15 mg/kg/24 h.

- Деца след чернодробна трансплантация – 0,15 – 0,2 mg/kg/24 h.

- Деца след бъбречна трансплантация – 0,15 – 0,2 mg/kg/24 h.

Поддържащото лечение е индивидуално в зависимост от поносимостта и се предпочита най-малката ефективна доза. Препоръчва се едновременното лечение с кортикостероиди.

Чернокожите пациенти изискват по-високи дози в сравнение с белите:

Следтранспланта-

ционен период

Доза (mg/kg)

Кавказка раса

Чернокожи

7-ми ден

0,18

0,23

1-ви месец

0,17

0,26

6-ти месец

0,14

0,24

12-ти месец

0,13

0,19

За лечение на атопичен дерматит при вьзрастни се прилага унгвент от 0,03 % или 0,1 % два пьти дневно. Лечението продьлжава до 1 седмица след изчезване на симптомите. За да се избегне системния ефект, такролимус не се използва с оклузивна преврьзка. При деца от 2 до 15 години се прилага само в концентрация 0,03 %, два пьти дневно.
Свръхчувствителност към препарата.
Комбинации с медикаменти потискащи бъбречната функция изискват предпазливост: аминоглюкозиди, амфотерацин В, цисплатина. Не се прилага едновременно с циклоспорин. Смяната на такролимус с циклоспорин изисква пауза от най-малко 24 h. Комбинации, повишаващи серумните нива на такролимус: калциеви антагонисти (Diltiazem, Nicardipine, Nifedipine, Verapamil), макролидни антибиотици (Clarithromycin, Erythromycin, Troleandomycin), гастроинтестинални прокинетици (Cisapride, Metoclopramide), антигъбични средства (Clotrimazole, Fluconazole, Itraconazole, Ketoconazole), други (Bromocriptine, Cimetidine, Cyclosporine, Danazol, Ethinyl estradiol, Methylprednisolone, Omeprazole, Nefazodone, ротеазни инхибитори). Комбинации, намаляващи серумните нива на такролимус: антиконвулсанти (Carbamazepine, Rhenobarbital, Rifampin), билки (Hypericum perforatum). Да се избягва едновременното приложение с живи ваксини. Да се избягва употребата на сок от грейпфут.
При чернодробна трансплатация: тремор, главоболие, диария, хипертония, гадене, бъбречна дисфункция. При бъбречна транспалтация: инфекции, тремор, хипертония, констипация, диария, главоболие, коремна болка, безсъние, бъбречна дисфункция. Други: хиперкалиемия, хипомагнезиемия и хипергликемия, до необходимост от инсулиново лечение.
За профилактика на отхвърляне на присадката при бъбречна и чернодробна трансплантация.
Такролимус е макролиден имуносупресор получен от Streptomyces tsukubaensis. Увеличава преживяемостта на трансплантанта. Потиска отчасти хуморалния имунитет и в по-голяма степен клетъчно-медиираната цетотоксичност свързани с отхвърляне на присадката, забавената свръхчувствителност, колаген-индуцирания артрит и реакцията на присадката срещу приемника. Той инхибира Т-лимфоцитната активация вероятно чрез свързване с интрацелуларния протеин FKBP-12. Инхибира гените, отговорни за продукцията на IL-3, IL-4, IL-5, GM-CSF и TNF-α, οотиска отделянето на медиатори от кожните мастоцити и базофили.
Prograf - Caps. x 0,5 mg, x 1 mg et x 5 mg; Amp. x 5 mg/1 ml; Protopic - Ung.0,03 % tuba x 30g et x 60 g; Ung. 0,1 % tuba x 30 g et x 60 g.
Prograf (Fujisawa), Protopic (Fujisawa).
 

Реклама