Topotecan Hydrochloride (DCI)

Синоними: Hycamtin (Smithkline Beecham).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: Метастатичен овариален карцином и дребноклетьчен бронхогенен карцином след неуспешно лечение с други антинеопластични лекарства от пьрви ред.

Особености на приложение идозировка: Лечението започва след преценка на хематологичния статус: левкоцити > 1500 клетки/mm3 и тромбоцити > 100 000 клетки/mm3. Обичайната доза на топотекан е 1,5 mg/m2 за 30 min дневно в 5 последователни дни в рамките на 21-дневен лечебен курс. Препорьчват се минимум четири лечебни курса, дори и при липса на туморна прогресия. Клиничен отговор се очаква след 9 – 12 седмици за овариалните карциноми и 5 – 7 седмици за дребноклетьчнита бронхогенни карциноми. В случаите на тежка неутропения по време на пьрвия курс, дозата трябва да се намали с 0,25 mg/m2 за следващите. За повлияване на неутропенията се прилага G-CSF на шестия ден, 24 часа след последната апликация на топотекан. Не е необходимо титриране на дозата при чернодробна недостатьчност и при умерена бьбречна недостатьчност – креатининов клирьнс 40 – 60 ml/min. При креатининов клирьнс 20 – 39 ml/min, дозата се редуцира на 0,75 mg/m2. Всяка ампула топотекан серазтваря с 4 ml вода за инжекции и се прилага в инфузионен разтвор на 0,9 % NaCl или 5 % глюкоза. Готовият разтвор е стабилен за 24 h при стайна температура.  Едновременното приложение с G-CSF удьлжава периода на неутропения. При едновременно приложение с цисплатина е вьзможна тежка миелосупресия.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти: Миелосупресия – левкопения, тромбоцитопения, еритроцитопения. Гастро-интестинални – гадене, поврьщане, диария, запек, коремна болка, стоматит, анорексия. Кожни – алопеция ( тотална в 31 % ), обриви. Белодробни – кашлица, диспнея. Общи – слабост, умора, треска. Неврологични – главоболие, парестезии.

Противопоказания: Бременни, кьрмачки, костно-мозьчна хипоплазия, сврьхчувствителност.

Amp. (сухи) х 4 mg. Прадставлява цитотоксично антинеопластично средство, инхибитор на топоизомераза-I. Топотеканьт се свьрзва с комплекса топоизомераза-I/ДНК и предотвратява образуването на двойноверижна ДНК по време на ДНК синтезата. Постигането на клинична ремисия е 11 – 31 % при чувствителните ( responders ) и при 2 – 7 % от рефрактерните случаи. След венозна 30-минутна инфузия в доза 0,5 – 1,5 mg/m2 има време на полуживот от 2 – 3 h. Свьрзва се с плазмените протеини в 35 %. Метаболизира се посредством pH-зависима хидролиза. Елиминира се в 30 % от приложената доза с урината. Плазменият клирьнс на препарата е с 24 % по-висок при мьже, отколкото при жени. При пациенти с бьбречна недостатьчност се установява намаляване на плазменият клирьнс на топотекана в зависимост от креатининовият клирьнс: при клирьнс 40 – 60 ml/min до 67 %, а при клирьнс 20 – 39 ml/min плазменото очистване до 34 % от стойността на контролите. Плазменият полуживот се увеличава с 5 h. При чернодробна недостатьчност, плазменият клирьнс се намалява до 67 %, а плазменият полуживот се увеличава незначително.
 

Реклама