Trastuzumab (DCI)

Синоними: Herceptin (Genentech)

Лекарствени форми: Amp. x 440mg.

Действие:

Показания

Особености на приложение и дозировка

Да не се използват глюкозни разтвори! Да не се прилага болус! Да не се смесва с други лекарства!

Странични ефекти:

Взаимодействия с други лекарства:

Противопоказания:

Не са известни.
Комбинираното лечение с паклитаксел намалява клиърънса на херцептина. Няма взаимодействия с Cisplatina, Doxorubicin, Epirubicin, Cyclophosphamide.
Кардиотоксичност с прояви на конгестивна сърдечна недостатъчност, която се засилва при комбиниране с паклитаксел, антрациклини (Doxorubicin, Epirubicin) и циклофосфамид. Други странични ефекти – астения, треска, главоболие, коремна болка, инфекции, зачервяване, болки по костите, гадене, диария, повръщане, кашлица, ринит, безсъние, замайване.
: Препоръчва се начална натоварваща доза от 4 mg/kg в 90 минутна инфузия. Поддържащата доза е 2 mg/kg седмично в 30 минутна инфузия, когато натоварващата доза е понесена без усложнения. Лечението продължава според клиничния ефект, средно 4-8 месеца. Всяка ампула сухо вещество се разтваря с 20 ml от приложения специален разтворител. Полученият разтвор е с концентрация 21 mg/ml и има трайност 28 дни. Специалният разтворител съдържа бензилов алкохол и при пациенти с непоносимост, ампулата се разрежда със стерилна вода за инжекции. В този случай разтворът се прилага незабавно, защото няма трайност. След като се изчисли необходимата доза от 2 mg/kg, разтворът с концентрация 21 mg/ml се доразрежда с 250 ml 0,9% на NaCl. Полученият разтвор е прозрачен с бледожълт цвят.
: Като монотерапия или в комбинация с paclitaxel е показан за лечение на метастатичен карцином на гърдата, чиито туморни клетки експресират HER2 протеин.
Препаратът е хуманизирано моноклонално антитяло, получено чрез рекомбинантната ДНК технология от клетъчни култури на китайски хамстери. Той се свързва селективно и с висок афинитет с екстрацелуларния домен на рецептора за растежен фактор върху човешките епидермални клетки (HER2). HER2 е трансмембранен протеин, който се експресира от клетките на първичния карцином на гърдата в 25-30%. Трастузумаб in vitro и in vivo инхибира пролиферацията на човешки туморни клетки, които експресират HER2 посредством антитялозависимата клетъчна цитотоксичност. Инжектирането на 10-500 mg седмично показва доза-зависима фармакокинетика. Средния полуживот варира в широки граници от 1,7 до 12 дни при съответни дози 10 и 500mg. Лечебни курсове в начални дози от 4mg/kg и поддържащи дози от 2 mg/kg показват среден полуживот на препарата от 5,8 дни. Достига стабилни плазмени нива между 16 и 32 седмица от лечението. Разпределението на препарата не се влияе от възрастта и бъбречната функция. Преминава в майчиното мляко.
 

Реклама