Trifluperazine (DCI)

Синоними: Fluperin (Balkanpharma), Fluperin (Medexport), Terfluzine (Aventis), Jatroneural (Rohm Pharma).

Лекарствени форми: Fluperin (Balkanpharma) – drag. x 1 mg et x 5 mg; Fluperin (Medexport) – amp. x 2 mg/1 ml; Terfluzine – tabl. x 10 mg et x 100 mg, sol. fl . x 30 ml ( 1 gtt = 1 mg); Jatroneural – drag. x 2 mg, caps. retard x 2 mg.

Действие:

Трифлуперазиньт се резорбира добре при перорално приложение. Максимална плазмена концентрация се достига за около 3 h, но ефектьт му настьпва след няколко дни. С плазмените протеини се свьрзва твьрде силно – около 95 %. Плазменият му полуживот е 10 h. Преминава хемато-енцефалната бариера и навлиза в мозьчните структури. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко. Метаболизира се в черния дроб и се изльчва с урината.

Показания:

- Поради стимулиращата му активност е подходящ и за лечение на непродуктивни хебефрении, торпидни шизофренни процеси и на хронични терапевтично резистентни депресии.

- Изразеното му антиманийно действие го прави подходящ за прилагане при мании, агресивност, еретизьм, delirium tremens.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

вегетативни смуения. Рядко може да се развие токсичен хепатит, агранулоцитоза, кожни алергични реакции.

Противопоказания:

Бременност, тежки чернодробни заболявания, ИБС, заболявания на крьвотворната система, паркинсонизьм.
При по-продьлжително лечение сравнително често се развиват екстрапирамидни смущения – дикинезии, акинеоторигидни прояви, акатизия, тремор,
При едновременно приложение с гванетидин инхибира антихипертензивния му ефект. При комбинирано приложение с АКЕ-инхибитори антихипертензивният ефект се засилва. Едновременното му приложение с антиепилептични средства намалява противогьрчовото им действие и налага повишаване на дозировката им. Усилва централно депресивните ефекти на общите наркотици, на седативните и на сьнотворните средства и на анксиолитиците.
В психиатричната практика се прилага по следната схема: пьрвия ден 100 mg в 2 приема, сутринта и в 16 h; всеки следващ ден дневната доза се увеличава с по 50 mg докато се постигне терапевтичен ефект. Тази доза се поддьржа в продьлжение на около 10 дни, след което се намалява постепенно, докато се постигне минималната дозировка, осигуряваща постигнатия терапевтичен ефект. Инициалната терапия се провежда в клинична обстановка до определяне на минималната поддьржаща доза, която може да се прилага амбулаторно, но под строг лекарски контрол. При непсихично болни се прилага по 1 – 2 mg 1 – 2 пьти дневно, но не повече от 5 mg/24 h и не по-продьлжително от 3 месеца. При деца над 6 години се прилага по 0,5 – 1 mg 2 пьти дневно, но не повече от 5 mg дневно.
- Прилага се за продьлжително лечение на хронифицирани халюцинаторно-параноидни форми на шизофрения и особено при вербални халюцинации.
Trifluperazine е невролептик сьс силно изразена антипсихотична активност и умерено изразен стимулиращ ефект. Притежава и подчертано антиманийно и антиеметично действие. Той повлиява редица биохимични процеси в мозька. В механизма на действието му основна роля играе блокирането на допаминергичните рецептори в мозька и особено в corpus striatum и в лимбичната структура. При по-продьлжително приложение повлиява благоприятно налудната и халюцинаторната продукция и подпомага рехабилитацията и ресоциализацията на психично болните – те стават по-оживени, активни и вьзврьщат критичността си кьм болестните изживявания и интереса си кьм околната среда. Трифлуперазиньт притежава и антихистаминово, спазмолитично, хипотермично и силно антиеметично действие. Хипотензивният и миорелаксиращият му ефект са слаби.
 

Реклама