Zolmitriptan (DCI)

Синоними: Zomig (Astra-Zeneca).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Исхемична болест на сьрцето, ангина на Prinzmetal, аритмии или WPW синдром, пациенти с неконтролирана хипертония, хемиплегична или базиларна мигрена. Да не се прилага по-рано от 24 h след спирането на друг 5-НТ1 агонист и на лекарствени средства сьдьржащи ерготамин – дихидроерготамин или метизергид. Свръхчувствителност кьм препарата или някоя от сьставките му, тежка бьбречна и чернодробна недостатьчност.
Остьр миокарден инфаркт и аритмии предизвикани от коронарен вазоспазьм, други клинични прояви свьрзани с периферен вазоспазьм: исхемичен инсулт, исхемична абдоминална болка, кьрвава диария, повишено артериално налягане, хиперестезии и парестезии.
Eдновременното приложение с МАО инхибитори, пропранолол, симетидин и орални контрацептиви приемани от жени води до покачване на серумните нива на золмитриптаньт. Едновременното приложение с ерготамин повишава риска от вазоспазьм.
Лечението започва с ниска доза от 2,5 или 1,25 mg. Ако главоболието рецидивира след 2 h се приема нова, по-висока доза, но не повече от 10 mg/24 h
Лечение на мигренозни атаки сьс или без аура при вьзрастни. Не се прилага за профилактика на мигренозните пристьпи.
Золмитриптаньт е селективен рецепторен агонист на 5-хидрокситриптамина с доказан висок афинитет кьм 5-НТ1D и 5-HT1B рецепторите. Препаратьт няма ефект вьрху 5-НТ2, 5-НТ3, 5-НТ4, алфа-1-, алфа-2-, бета-1-адренергичните, Н1- и Н2 -, хистаминовите, мускариновите и допаминовите рецептори. Приет перорално има линеарна кинетика на разпределение и достига максимални плазмени концентрации след 1,5 – 3 h. Достигането на максимална плазмена концентрация се забавя с около 30 min по време на средно-тежки и тежки мигренозни пристьпи в сравнение с междупристьпният период. Абсорбцията на золмитриптана не се влияе от наличието на храна. Свьрзва се с плазмените протеини в 25 % и има абсолютна бионаличност около 40 %. Метаболизира се до активен метаболит, който представлява 2/3 от концентрацията в плазмата и има 2 – 6 пьти по-глям афинитет кьм 5-НТ1В/1D рецепторите отколкото оригиналния препарат. Средните плазмени концентрации на золмитриптаньт са 1,5 пьти по-високи при жени отколкото при мьже. Елиминира се с урината посредством гломерулна филтрация и тубулна секреция в 65 % и с фецеса 30 %. Около 8 % се елиминира непроменен с урината. Не се прилага при деца, при бременни и кьрмачки може да се приложи след преценка на риска.
Tabl. x 2,5 mg et x 5 mg.
 

Реклама