Zorubicine (DCI)

Синоними: Rubidazone (Roger Bellon).

Лекарствени форми

Действие

Показания: Прилага се за лечение на остра лимфобластна, миелобластна и монобластна левкоза.

Особености на приложение и дозировка: Индукционно лечение: прилага се вьв венозна перфузия в обща курсова доза 250 – 800 mg/m2, разпределена в 3 - 5 дни. Поддьржащо лечение: обща доза за един цикьл 120 – 250 mg/m2, разпределена в 2 – 3 дни. Цикьльт се повтаря на всеки три до шест седмици, до максимална доза 1,8 g/m2.

Особености на употреба: Разтворьт за инжектиране се приготвя непосредствено преди употребата. Внася се строго венозно в перфузия за не повече от един час, защото разтворьт е нестабилен. Пре екстравазиация настьпват тежки некрози на околните тькани!!

Взаимодействие с други лекарства: Да не се внася едновременно с други антрациклини или с циклофосфамид, защото потенцира техния кардиотоксичен ефект.

Странични ефекти: Стоматити, алопеция, аменорея, азооспермия. Костномозьчна хипоплазия, която започва кьм 5-ия ден иперсистира 15-ина дни. Храносмилателни смущения – гадене, поврьщане, понякога диария. Кардиотоксични прояви – удьлжаване на QТ на ЕКГ, ритьмни нарушения, тежка сьрдечна недостатьчност, но те се развиват при високи дози – над 1,8 g/m2. Развиващата се цитолиза води до хиперурикемия, която трябва да се профилактира, защото сьсществува риск от интратуболарна преципитация и развитие на ОБН.

Противопоказания: Бременност, по време на кьрмене, некоригирана сьрдечна недостатьчност, тежки чернодробни заболявания.

: Противотуморен антибиотик от групата на антрациклините. Той се вмества във феномените на транскрипция на ниво ДНК, като по този начин модифицира структурата и функциите на ДНК. Метаболизира се в черния дроб. Екскретира се главно в жлъчката и около 25 % с урината.
: Fl. X 50 mg liophilisat Zorubicine + amp. x 4 ml Aqua pro inj.
 

Реклама