КП № 78 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА
Минимален болничен престой – 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ОПЕРАЦИИ НА СЕМЕННИТЕ МЕХУРЧЕТА
*60.71 ПЕРКУТАННА АСПИРАЦИЯ НА СЕМЕННИТЕ МЕХУРЧЕТА
Изключва:
иглена биопсия на семиналните везикули - 60.13
*60.72 ИНЦИЗИЯ НА СЕМЕННИТЕ МЕХУРЧЕТА
*60.73 ЕКСЦИЗИЯ НА СЕМЕННИТЕ МЕХУРЧЕТА
ексцизия на киста на Mueller’овия дуктус
сперматоцистектомия
Изключва:
биопсия на семиналните везикули - 60.13-60.14
простатовезикулектомия - 60.5

*61.2 ЕКСЦИЗИЯ НА ХИДРОЦЕЛЕ (НА ТУНИКА ВАГИНАЛИС)
възстановяване при хидроцеле на туника вагиналис
Изключва:
перкутанна аспирация на хидроцеле - 61.91

*61.3 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА СКРОТУМ
електролечение на лезия на скротум
операция за елефантиаза на скротум
частична скротектомия на скротум
Изключва:
биопсия на скротум - 61.11
фистулектомия на скротум – 61.42

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС
*61.41 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС
*61.42 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ СКРОТАЛНА ФИСТУЛА

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС
*61.91 ПЕРКУТАННА АСПИРАЦИЯ НА ТУНИКА ВАГИНАЛИС
аспирация на хидроцеле на туника вагиналис
*61.92 ЕКСЦИЗИЯ НА ТУНИКА ВАГИНАЛИС, ОСВЕН ПРИ ХИДРОЦЕЛЕ
ексцизия на хематоцеле на туника вагиналис
*61.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СКРОТУМ И ТУНИКА ВАГИНАЛИС
Изключва:
отстраняване на чуждо тяло от скротума без инцизия - 98.24

*62.2 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ТЕСТИКУЛАРНИ ЛЕЗИИ
ексцизия на апендицис тестис
ексцизия на киста на Morgani при мъж
Изключва:
биопсия на тестис - 62.11-62.12

*62.3 ЕДНОСТРАННА ОРХИЕКТОМИЯ
орхидектомия (с епидидимектомия) БДУ

ДВУСТРАННА ОРХИЕКТОМИЯ
кастрация
радикална двустранна орхиектомия (с епидидимектомия)
кодирай също всяка едновременна дисекция на лимфен възел - 40.3-40.5
*62.41 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ТЕСТИСА ЕДНОАКТНО
двустранна орхидектомия БДУ
*62.42 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ТЕСТИС
отстраняване на единичен тестис

*62.5 ОРХИПЕКСИЯ
мобилизация и наместване на тестис в скротума
орхиопексия с деторквиране на тестис
операция на Torek (-Bevan) (орхидопексия) (първи етап) (втори етап)
трансплантация в и фиксация на тестис в скротум

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕСТИС
Изключва:
наместване при торзио - 63.52
*62.61 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА ТЕСТИС

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСИ
*62.91 АСПИРАЦИЯ НА ТЕСТИС
Изключва:
перкутанна биопсия на тестис - 62.11
*62.92 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНА СУБСТАНЦИЯ В ТЕСТИС
*62.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ТЕСТИСИ

*63.1 ЕКСЦИЗИЯ НА ВАРИКОЦЕЛЕ И ХИДРОЦЕЛЕ НА КОРДА СПЕРМАТИКА
висока лигатура на вена сперматика
хидроцелектомия на канала на Nuck

*63.2 ЕКСЦИЗИЯ НА КИСТА НА ЕПИДИДИМ
сперматоцелектомия

*63.3 ЕКСЦИЗИЯ НА ДРУГА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА КОРДА СПЕРМАТИКА И ЕПИДИДИМ
ексцизия на апендици епидидимис
Изключва:
биопсия на фуникулус сперматикус или епидидимите - 63.01

*63.4 ЕПИДИДИМЕКТОМИЯ
Изключва:
такава, едновременно с орхиектомия - 62.3-62.42

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРДА СПЕРМАТИКА И ЕПИДИДИМ
*63.51 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА КОРДА СПЕРМАТИКА ИЛИ ЕПИДИДИМ
*63.52 НАМЕСТВАНЕ НА ТОРЗИО НА ТЕСТИС ИЛИ КОРДА СПЕРМАТИКА
Изключва:
свързаното с орхиопексия - 62.5
*63.59 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРДА СПЕРМАТИКА И ЕПИДИДИМ

*63.6 ВАЗОТОМИЯ
вазостомия

ВАЗЕКТОМИЯ И ЛИГАТУРА НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС
*63.71 ЛИГАТУРА НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС
смачкване на ваз деференс
разсичане на ваз деференс
*63.72 ЛИГАТУРА НА КОРДА СПЕРМАТИКА
*63.73 ВАЗЕКТОМИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС И ЕПИДИДИМ
*63.81 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНИЯ НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС И ЕПИДИДИМ
*63.83 ЕПИДИДИМОВАЗОСТОМИЯ
*63.84 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛИГАТУРА НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС
*63.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВАЗ ДЕФЕРЕНС И ЕПИДИДИМ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС
*63.92 ЕПИДИДИМОТОМИЯ
*63.93 ИНЦИЗИЯ НА КОРДА СПЕРМАТИКА
*63.94 ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА
*63.95 ИНСЕРЦИЯ НА КЛАПА ВЪВ ВАЗ ДЕФЕРЕНС
*63.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА КОРДА СПЕРМАТИКА, ЕПИДИДИМ И ВАЗ ДЕФЕРЕНС

*64.3 АМПУТАЦИЯ НА ПЕНИС

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИС
*64.41 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА ПЕНИС
*64.42 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОРДИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МЪЖКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ
*64.92 ИНЦИЗИЯ НА ПЕНИС
*64.98 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПЕНИС
шънт корпора каверноза с корпус спонгиозум
шънт кавернозни тела със сафена
промивка на корпора каверноза
Изключва:
отстраняване на чуждо тяло:
интралуменно - 98.19
без инцизия - 98.24
разтягане на препуциум - 99.95


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение/сектор по урология
или
Клиника/отделение по детска хирургия Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Операционен блок/зали Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по урология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по урология
или
лекар със специалност по детска хирургия;
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика.


ЗАБЕЛЕЖКА: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
Диагностицирани заболявания на мъжката полова система, налагащи отворена оперативна интервенция по спешност, най-често при травматични наранявания на пениса и/или на скротума и неговото съдържимо и проява на някои от следните симптоми:
- видими разкъсвания;
- голям хематом;
- силна палпаторна болка.

1.2. ПЛАНОВИ:
Диагностицирани заболявания на мъжката полова система налагащи отворена оперативна интервенция в планов порядък.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
При подготовка на болния в лечебното заведение:
1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.
2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.
Забележка: Контролни клинико-лабораторни и/или образни изследвания се извършват до края на болничния престой на пациента.

След поставена диагноза и определени индикации за оперативно лечение, при липса на противопоказания от страна на общия статус и извършена предоперативна подготовка, се извършва съответната оперативна процедура.
Препоръчително е при ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва стерилен лидокаинов гел с хлорхексидин.
Медикаментозното лечение в пред – и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Дехоспитализацията се извършва при следните условия:
- липса на фебрилитет през последните 24 часа;
- липса на значими субективни оплаквания;
- възстановена перисталтика и дефекация;
- липса на патологични процеси в областта на оперативната рана.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2, И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Спешни състояния, които налагат постъпването на пациента в болница и спешна оперативна намеса са:
- торзио на тестиса (завъртане около собствената му ос), което затруднява кръвоснабдяването на органа и представлява опасност за жизнеността му;
- хематом на скротума (състояние предизвикано най – често от травма), което представлява постоянно увеличаващ се оток в резултат на кървене от разкъсани кръвоносни съдове.
В конкретните случаи, след постъпването в болница по спешност се предприема спешна оперативна намеса, под обща или местна упойка.
Туморите на тестиса най-често са злокачествени заболявания, което налага тяхното оперативно лечение, състоящо се в отстраняване на органа. Операцията се извършва в условия на лумбална упойка, като с неголям разрез по предната повърхност на тестиса и нагоре косо към корема се освобождава тестиса и кордона му. Изпраща се материал от променените тъкани в специализирана патоморфологична лаборатория, където се потвърждава необходимостта от отстраняване на органа, поради опасност за живота на пациента.
След възстановяването си, пациентът ще бъде насочен към специализирано онкологично заведение, където задължително се провежда допълнително лечение. Състоянието на съвременната медицинска наука не поставя въпроса за преживяемост на болните с такава диагноза, а за качеството на живота им.
След операцията на пациента ще бъде поставен дренаж, който ще се свали в кратък срок.
Крипторхизмът или неслезлият тестис е вродено заболяване, при което се налага хирургично лечение в случаите, когато консервативното лечение не е постигнало желания ефект. Операцията има за цел да възстанови нормалното положение на тестиса. С неголям разрез в слабинната област тестисът и кордонът му се освобождават от локалните тъкани, като след постигане на необходимата дължина на кордона, тестисът се фиксира за тъканите на скроталната торбичка. В предвид факта, че разположението на тестиса на нетипично място в някои случаи може да доведе до злокачествена промяна в тъканите на органа, по преценка на оператора при съмнение ще бъде взет материал от променените тъкани, който спешно ще бъде изследван от патоморфолог. При случай на доказано злокачествено образувание органът ще бъде отстранен, с цел запазване здравето и живота на болния.
Повече информация за вашето заболяване и лечението му ще получите от лекуващия Ви лекар.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 78 «ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ МЪЖКА ПОЛОВА СИСТЕМА»

ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама