КП № 114 ГЛУХОТА - ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха
Включва: вродена глухота-диагностика
Не включва: мутизъм, НКД (Н91.3)
глухота БДУ (Н91.9)
H90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
H90.1 Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха
H90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота — двустранна
H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота — едностранна, с нормален слух на другото ухо


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО
**95.41 АУДИОМЕТРИЯ
5 - тонална аудиометрия по Békésy
импедансна аудиометрия
рефлекторен отговор на стремето
субективна аудиометрия
тимпанограма

**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Аудологична оценка чрез:
апарат на Bárány за шум
тест със закрити очи
отложена обратна връзка
маскова реакция
латерализация по Weber

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични процедури и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
При едностранна глухота и здраво второ ухо не се изписва слухов апарат.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по УНГ Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Аудиологичен сектор Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
4. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“

2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
- лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести;
- лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести, притежаващ сертификат за проведен курс по аудиология (проведен в Университетски ЛЗБМП или в аудиологичен сектор към клиники по УНГ);
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
- внезапна глухота до 10 дни от появата й;
- лица с намален слух от приемен тип за уточняване и лечение.

Клинична симптоматика:
- в разстояние на минути внезапно намаление на слуха до пълна глухота;
- поява на неприятен шум с различен по сила интензитет и продължителност;
- с наличие или без на световъртеж и загуба на равновесие;
- на фона на общо вирусно заболяване – повишена температура, болки в ухото.

Диференциална диагноза:
При внезапна глухота:
- психогенна глухота;
- лабиринтизация на отосклероза;
- остра ретрокохлеарна увреда;
- болест на Мениер;
- руптура на вторична тъпанчева мембрана.

При глухота:
- ретрокохлеарна увреда;
- корова глухота;
- лабиринтна форма на отосклероза;
- малформация на вътрешното ухо;
- психогенна глухота.


2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
1. Оториноларингологичен преглед се извършва в момента на хоспитализацията на пациента.
2. Аудиограма/тимпанометрия - се извършва до 1 час от началото на хоспитализацията на пациента.
3. Аудиологична оценка се извършва до 2 час от началото на хоспитализацията на пациента.
4. Биологичен материал (кръв) за медико-диагностични изследвания се взема до края на първия ден от хоспитализацията на пациента.
5. Допълнителни консултации (с кардиолог, невролог или др. специалист) се провеждат в първите 24 – 48 часа от хоспитализацията на пациента.

Диагнозата се поставя чрез:
• анамнеза и пълен ОРЛ статус;
• тонална прагова аудиометрия;
• говорна аудиометрия;
• изследване на слуха в свободно звуково поле;
• тимпанометрия и импедансметрия;
• електрокохлеография;
• отоакустични емисии;
• стволови слухови потенциали;
• отоневрологични изследвания;
• скенер на главата;
• консултация с невролог, офталмолог;
• изследване на гласа.
Консервативното лечение включва ранно и адекватно медикаментозно лечение.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя на базата на обективната симптоматика и резултатите от лабораторните и инструментални методи.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- поставяне на окончателна диагноза, въз основа на проведените медико-диагностични изследвания;
- след провеждане на лечението, ако е безрезултатно се насочва за слухопротезиране, документирано в епикризата.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника/попечителя) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Какво представлява глухотата ?
Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.
При намаление на слуха настъпило след развитие на говора се нарушава говора, в зависимост от степента на слуховото намаление. Говорът става замазан, аритмичен, адинамичен, амелодичен с неясна звукова картина, висок говорен дефект.

Рискови групи, при които се може да се увреди слуха:
• деца, родени от родители с увреден слух;
• деца, родени от майки прекарали пренатални заболявания;
• деца, с перинатални и постнатални заболявания;
• пациенти прекарали инфекциозни заболявания – менингит, менингоенцефалит заушка, шарки и други;
• лекарства, увреждащи слуха;
• травми на черепа;
• неизвестни причини.

Диагностика и лечение
При извършване на необходимите диагностични процедури могат да се получат следните усложнения:
• увеличаване на шума в ушите;
• при общата упойка използвана при малките деца за обективното изследване на слуха (виж. информирано съгласие на пациента за предстоящата анестезия).
Терапевтичното лечение при загуба на слуха понякога може да е свързано с някои неприятни странични ефекти от прилаганите лекарства и диагностичните процедури - обостряне на някои хронични заболявания (язва, гастрити, хемороиди, разширени вени), промени в кръвното налягане, промени на вътреочното налягане и др.
При установяване на трайно намаление на слуха може да се пристъпи към слухопротезиране или към кохлеарна имплантация.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 114“ГЛУХОТА - ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ “
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама