Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 115 ГЛУХОТА - ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ


Минимален болничен престой - 5 дниКОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо


Включва:с мирингит


H66.4 Гноен отит на средното ухо, неуточнен


Гноен отит на средното ухо БДУГлухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха


Включва: вродена глухота-диагностика


Не включва: мутизъм, НКД (Н91.3)


глухота БДУ (Н91.9)


зaгуба на слуха:


• БДУ (H91.9)


• предизвикана от шум (Н83.3)


• ототоксична (Н91.0)


• внезапна (идиопатична) (Н91.2)


H90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха


H90.1 Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо


H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха


H90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо


H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота — двустранна


H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота — едностранна, с нормален слух на другото ухоЗабележка: За завършване на клиничната пътека при заболяване с код


H66.4 е задължително извършването на микробиологично изследване.КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИМИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО


**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО – КУЛТУРА И ЧУСТВИТЕЛНОСТОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ


Изключва:


такива с полисомнография – 89.17


**95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ


(евокирани потенциали на ухо)НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО


**95.41 АУДИОМЕТРИЯ


5 - тонална аудиометрия по Békésy


импедансна аудиометрия


рефлекторен отговор на стремето


субективна аудиометрия


Тимпанограма**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА


Аудологична оценка чрез:


апарат на Bárány за шум


тест със закрити очи


отложена обратна връзка


маскова реакция


латерализация по Weber
ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО


*95.48 НАГАЖДАНЕ НА ПОМОЩНО СЛУХОВО УСТРОЙСТВО


определяне на вида слухов апарат и насочване към комисия за изписване на такъв


Изключва:


имплантиране на електромагнитно слухово устройство - 20.95


*95.49 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С СЛУХА


нагаждане на (външните компоненти) на кохлеарно протезно устройствоИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО


*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВОИзискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични процедури (едната от които задължително е с код 95.23 “евокирани потенциали” или код 95.41 ”импедансна аудиометрия” или процедура с код 95.43 “аудиологична оценка”) и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.Забележка: При едностранна глухота и здраво второ ухо не се изписва слухов апарат.І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА


1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ


Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му


Задължително звено Апаратура и оборудване


1. Клиника/отделение по УНГ болести


или


Детска клиника/отделение Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ


2. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”


3. Аудиологичен сектор Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ


4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”


5. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“


6. Лаборатория по клинична микробиология Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология“2. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.


- лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести с опит в изследването на евокирани потенциали


или


лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести, притежаващ сертификат за проведен курс по аудиология (проведен в Университетски ЛЗБМП или в аудиологичен сектор към Клиники по УНГ);


- лекар със специалност по анстезиология и интензивно лечение;


- лекар със специалност по образна диагностика;


- лекар със специалност по клинична лаборатория;


- лекар със специалност по клинична микробиология;


- лекар със специалност по детски болести.ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ


1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.


- внезапна глухота до 10 дни от появата й;


- след 10 ден - за уточняване;


- лица с намален слух от приемен тип за уточняване и лечение.Клинична симптоматика:


- в разстояние на минути внезапно намаление на слуха до пълна глухота;


- поява на неприятен шум с различен по сила интензитет и продължителност;


- с наличие или без на световъртеж и загуба на равновесие;


- на фона на общо вирусно заболяване – повишена температура, болки в ухото.Диференциална диагноза:


При внезапна глухота:


- психогенна глухота;


- лабиринтизация на отосклероза;


- остра ретрокохлеарна увреда;


- болест на Мениер;


- руптура на вторична тъпанчева мембрана.При глухота:


- ретрокохлеарна увреда;


- корова глухота;


- лабиринтна форма на отосклероза;


- малформация на вътрешното ухо;


- психогенна глухота.2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.


ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.


1. Оториноларингологичен преглед се извършва в момента на хоспитализацията на пациента.


2. Аудиограма/тимпанометрия - се извършва до 6 часа от началото на хоспитализацията на пациента.


3. Аудиологична оценка се извършва до 6 часа от началото на хоспитализацията на пациента.


4. Биологичен материал (кръв) за медико-диагностични изследвания се взема в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.


5. Рентгенография по Шулер или КАТ се извършва до 24 часа от началото на хоспитализацията на пациента.Диагнозата се поставя чрез:


• анамнеза и пълен ОРЛ статус;


• тонална прагова аудиометрия;


• говорна аудиометрия;


• изследване на слуха в свободно звуково поле;


• тимпанометрия и импедансметрия;


• електрокохлеография;


• отоакустични емисии;


• стволови слухови потенциали;


• отоневрологични изследвания;


• скенер на главата;


• консултация с невролог, офталмолог;


• изследване на гласа.


Консервативното лечение включва ранно и адекватно медикаментозно лечение. При неуспех – пациентът се насочва за слухопротезиране или за поставяне на кохлеарен имплантат.ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.


ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.


Окончателната диагноза се поставя на базата на обективна симптоматика, лабораторни и инструментални методи.4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.


Медицински критерии за дехоспитализация:


- поставяне на окончателна диагноза, въз основа на проведените медико-диагностични изследвания;


- след провеждане на лечението ако е безрезултатно се насочва за слухопротезиране, документирано в епикризата.Довършване на лечебния процес и проследяване


В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.


Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.


При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА


1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:


- “История на заболяването”;


- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;


- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника/попечителя) и е неразделна част от “История на заболяването”.ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.ДОКУМЕНТ № 4ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ


Какво представлява глухотата ?


Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.


При намаление на слуха настъпило след развитие на говора се нарушава говора, в зависимост от степента на слуховото намаление. Говорът става замазан, аритмичен, адинамичен, амелодичен с неясна звукова картина, висок говорен дефект.Рискови групи, при които се може да се увреди слуха:


• деца, родени от родители с увреден слух;


• деца, родени от майки прекарали пренатални заболявания;


• деца, с перинатални и постнатални заболявания;


• пациенти прекарали инфекциозни заболявания – менингит, менингоенцефалит заушка, шарки и други;


• лекарства, увреждащи слуха;


• травми на черепа;


• неизвестни причини.Диагностика и лечение


При извършване на необходимите диагностични процедури могат да се получат следните усложнения:


• увеличаване на шума в ушите;


• при общата упойка използвана при малките деца за обективното изследване на слуха (виж. информирано съгласие на пациента за предстоящата анестезия).


Терапевтичното лечение при загуба на слуха понякога може да е свързано с някои неприятни странични ефекти от прилаганите лекарства и диагностичните процедури - обостряне на някои хронични заболявания (язва, гастрити, хемороиди, разширени вени), промени в кръвното налягане, промени на вътреочното налягане и др.


При установяване на трайно намаление на слуха може да се пристъпи към слухопротезиране или към кохлеарна имплантация.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 115“ГЛУХОТА - ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ “


ДОКУМЕНТ №1Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.


Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.


При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.


І. ІІ.


Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване


Дата


ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ


ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама