Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 124 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ
Минимален болничен престой – 3 дни

ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

МАНИПУЛАЦИИ ПО СЛЪЗНИТЕ ПЪТИЩА
Включва: отстраняване на калкулус
също, с дилатация
Изключва:
контрастна дакриоцистография - 87.05
*09.43 СОНДИРАНЕ НА НАЗОЛАКРИМАЛЕН ДУКТУС
Изключва:
с инсерция (поставяне) на тръбичка или протеза - 09.44

ФИСТУЛИЗИРАНЕ НА СЛЪЗЕН ТРАКТ КЪМ НОСНАТА КУХИНА
*09.81 ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЯ (DCR)

СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС
*21.04 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С ЛИГИРАНЕ НА ЕТМОИДАЛНИТЕ АРТЕРИИ
*21.05 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С (ТРАНСАНТРАЛНО) ЛИГИРАНЕ НА МАКСИЛАРНАТА АРТЕРИЯ
*21.06 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С ЛИГИРАНЕ НА ВЪНШНАТА КАРОТИДНА АРТЕРИЯ
*21.07 СПИРАНЕ НА ЕПИСТАКСИС С ЕКСЦИЗИЯ НА НАЗАЛНА МУКОЗА И КОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЕПТУМ И ЛАТЕРАЛНА НАЗАЛНА СТЕНА

*21.1 ИНЦИЗИЯ НА НОСА

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА НОСА
Изключва:
биопсия на нос - 21.22
назална фистулектомия - 21.82
*21.31 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕНОСНА ЛЕЗИЯ
назална полипектомия
*21.32 ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ДРУГИ ЛЕЗИИ НА НОСА

*21.4 РЕЗЕКЦИЯ НА НОС
ампутация на нос

*21.5 СУБМУКОЗНА РЕЗЕКЦИЯ НА НАЗАЛНИЯ СЕПТУМ

ТУРБИНЕКТОМИЯ (РЕЗЕКЦИЯ НА КОНХИ)
*21.61 ТУРБИНЕКТОМИЯ ЧРЕЗ ДИАТЕРМИЯ ИЛИ КРИОХИРУРГИЯ
*21.62 ФРАКТУРИРАНЕ НА ПРОХОДИТЕ

НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРИ НА НОСА
*21.71 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА НОСНА ФРАКТУРА – С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ
*21.72 ОТКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА НА НОС

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА
*21.81 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА НОСА
*21.82 ЗАТВАРЯНЕ НА НОСНА ФИСТУЛА
фистулектомия:
назолабиална
назофарингеална
ороназална
*21.83 ТОТАЛНА НОСНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
с ламбо от ръка
с ламбо от чело
*21.84 РЕВИЗИЯ НА РИНОПЛАСТИКА
риносептопластика
ринопластика на изкривен нос
*21.86 ОГРАНИЧЕНА РИНОПЛАСТИКА
пластично възстановяване:
на ноздри
на върха на носа
*21.88 ДРУГА СЕПТОПЛАСТИКА
размекване на назалния септум
възстановяване на септална перфорация
Изключва:
септопластика при субмукозна резекция на назалния септум - 21.5
*21.89 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОСА
прикрепване на ампутиран нос

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НОСА
*21.91 ПРЕМАХВАНЕ НА АДХЕЗИИ В НОСА

ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ
*22.31 РАДИКАЛНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ
отстраняване на покривната мембрана на синуса с достъпа на Caldwell-Luc
*22.39 ДРУГА ВЪНШНА МАКСИЛАРНА АНТРОТОМИЯ
експлорация на максиларен антрум с достъпа на Caldwell-Luc

ФРОНТАЛНА СИНУСОТОМИЯ И СИНУСЕКТОМИЯ
*22.41 ФРОНТАЛНА СИНУСОТОМИЯ
*22.42 ФРОНТАЛНА СИНУСЕКТОМИЯ
резекция на лезия на фронтален синус
облитерация на фронтален синус (с мастна тъкан)
Изключва:
биопсия на назален синус - 22.11-22.12

ДРУГА НАЗАЛНА СИНУСОТОМИЯ
*22.51 ЕТМОИДОТОМИЯ
*22.52 СФЕНОИДОТОМИЯ
*22.53 ИНЦИЗИЯ НА МНОЖЕСТВО НАЗАЛНИ СИНУСИ

ДРУГА НАЗАЛНА СИНУСЕКТОМИЯ
Включва: нцидентна конхектомия
Изключва:
биопсия на назален синус - 22.11-22.12
*22.61 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ДОСТЪП ПО CALDWELL-LUC
*22.62 ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС С ДРУГ ДОСТЪП
*22.63 ЕТМОИДЕКТОМИЯ
ендоназалана
*22.64 СФЕНОИДЕКТОМИЯ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС
*22.71 ЗАТВАРЯНЕ НА ФИСТУЛА НА НАЗАЛЕН СИНУС
оро-антрална фистула
*22.79 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЗАЛЕН СИНУС
реконструкция на фронтоназален дуктус
възстановяване на кост на акцесорен синус

*22.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НАЗАЛЕН СИНУС
екстериоризация на максиларен синус
фистулизация на синус
Изключва:
дилатация на фронтоназален дуктус - 96.21

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по УНГ Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Операционен блок/зали Съгласно медицински стандарт “Хирургия
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Отделение/сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по ушно-носно-гърлени болести;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност по детски болести.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• кръвотечение от носа неовладяно в амбулаторни условия;
• авансирани тумори в носа и околоносните кухини;
• травми на носа.

1.2. ПЛАНОВИ:
• затруднено носно дишане;
• сънна апнея;
• продължителна постоянна хрема;
• рецидивиращи остри отити;
• стичане на гноевиден секрет от назофаринкса;
• повтарящ се остър катар на горните дихателни пътища (ОКГДП);
• чести епистаксиси;
• тригеминална невралгия.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
1. Оториноларингологичен преглед се извършва в момента на хоспитализацията на пациента.
2. Биологичен материал (кръв) за медико-диагностични изследвания се взема в първите 12 часа от хоспитализацията на пациента.
3. Рентгенография на сърце и бял дроб; рентгенография/КАТ на нос и околоносни кухини се извършва до 12 – 24 час от началото на хоспитализацията на пациента.
4. ЕКГ се извършва до 12 час от началото на хоспитализацията на пациента.

Оперативното лечение се заключава в риносептопластика, септопластика, синусотомии, ендоскопии, каутеризации на лигавицата, фенестрации на максиларни антруми, екскохлеация и екстирпация на носни полипи.
Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост /стадий на тумора по TNM-класификация/.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Пациентът се дехоспитализира след сваляне на тампонадата и липса на усложнения.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти по хирургия).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Затрудненото носно дишане представлява нарушаване на физиологията на носа и околоносните кухини. Изразява се в нарушаване на носният цикъл, състоящ се от дишане през лявата и дясната носна половина. Най-често затрудненото дишане е през нощта, като болният се събужда многократно с главоболие, компресия в сърдечната област, умора, отпадналост, но понякога тези оплаквания са постоянни. Често пъти тези симптоми са придружени от носна секреция, намалено обоняние, нарушение на слуха. Поради външната деформация на носа, пациента е с изразен естетичен дискомфорт.
След неуспех от определено медикаментозно и консервативно лечение, на пациента се предлага оперативно лечение на носната преграда, околоносните кухини и външния нос. Тази операция се извършва под обща или местна анестезия. Времетраенето на операцията е около 1,5 час. Поради поставяне на тампоните е невъзможно носното дишане в следоперативния период, който е в рамките от 5 до 7 дни. След това се поставя гипсова лонгета върху външния нос, прикрепена с левкопласт (желателно е да се направи тест за алергия от левкопласт). Необходимо е да се постави лед за около 2 часа в областта на очите, за избягване на хематоми. Подходящо е антибиотично, антиалергично, аналгетично и антипиретично лечение.
Следоперативният период продължава от 5 до 7 дни, следва отстраняване на тампоните, а пълното възстановяване на носното дишане настъпва след около 1 месец.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 124“ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НАРУШЕНО НОСНО ДИШАНЕ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ”
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама