Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 131 ЕКСТРАКАПСУЛАРНА ЕКСТРАКЦИЯ ПРИ КАТАРАКТА
Минимален болничен престой - 1 ден

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

*13.3 ЕКСТРАКАПСУЛАРНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЛЕЩА ЧРЕЗ ОБИКНОВЕНА АСПИРАЦИЯ (И ИРИГАЦИЯ)

ЕКСТРАКАПСУЛАРНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЛЕЩА ЧРЕЗ ФРАГМЕНТАЦИЯ И АСПИРАЦИЯ
*13.43 МЕХАНИЧНА ФАКОФРАГМЕНТАЦИЯ И ДРУГ ВИД АСПИРАЦИЯ НА КАТАРАКТА

ДРУГА ЕКСТРАКЦИЯ НА КАТАРАКТА
кодирай, ако има едновременно поставяне на псевдофакос - 13.71
*13.65 ЕКСЦИЗИЯ НА СЕКУНДАРНИ МЕМБРАНИ (СЛЕД КАТАРАКТА)
капсулектомия
*13.66 МЕХАНИЧНА ФРАГМЕНТАЦИЯ НА СЕКУНДАРНИ МЕМБРАНИ (СЛЕД КАТАРАКТА)
изключва лазер

ИНСЕРЦИЯ НА ЛЕЩА-ПРОТЕЗА (ПСЕВДОФАКОС)
*13.71 ИНСЕРЦИЯ НА ВЪТРЕОЧНА ЛЕЩА-ПРОТЕЗА ПРИ ЕКСТРАКЦИЯ НА КАТАРАКТА, ЕДНОЕТАПНО
кодирай също ако едновременно е екстрахирана катаракта - 13.11-13.69
*13.72 ВТОРИЧНА ИНСЕРЦИЯ НА ВЪТРЕОЧНА ЛЕЩА-ПРОТЕЗА

*13.8 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИМПЛАНТИРАНА ЛЕЩА
отстраняване на псевдофакос


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Очна клиника/отделение/сектор Съгласно медицински стандарт “Очни болести”
2. Операционен блок/зали, в който се извършва само очна хирургия (самостоятелна зала само за очна хирургия) Съгласно медицински стандарт “Очни болести”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”


Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Очна леща и вискосубстанция НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по очни болести с една година хирургически стаж след придобиване на специалността (удостоверено чрез декларация от управителя на ЛЗ);
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по очни болести една година хирургически стаж след придобиване на специалността (удостоверено чрез декларация от управителя на ЛЗ);
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение.

Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
- травматична катаракта;
- факолитична и факоморфична глаукома;
- луксирана или сублуксирана леща в преден и заден очен сегмент.

1.2. ПЛАНОВИ:
- детска катаракта;
- ювенилна катаракта;
- сенилна катаракта;
- патологична и комплицирана катаракта;
- двустранна матурирала катаракта.

Индикации за оперативно лечение:
- намалена, коригирана (с очила или с контактни лещи) зрителна острота, затрудняваща пациента в ежедневието (0.4 – 0.5) и в професионалната дейност.
- сублуксирани и луксирани лещи.

Контраиндикации за оперативно лечение:
- инфекция на окото и придатъците;
- тежки общи заболявания.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Потвърждаване на диагнозата в болнични условия – офталмологичен статус:
- визус;
- офталмоскопия;
- тонометрия;
- биомикроскопия – уплътнение на лещата (решаваща за диагнозата).
Допълнителни изследвания в болнични условия:
- кератометрия;
- биометрия;
- ехография.
Задължителна консултация с анестезиолог за оценка на риска!
Оперативното лечение се заключава в отстраняване на катарактата и имплантиране на IOL (незадължително), при което се възстановяват оптичните качества и функции на окото. То може да се осъществи по няколко основни начина:
А. Екстракапсуларна екстракция. Лещеното ядро се отстранява през един по - голям разрез (8 мм), след което се имплантира твърда вътреочна леща. Херметизирането на предната камера се осъществява чрез зашиване на хирургичния разрез. Следоперативният период изисква продължително лечение и ограничителен режим. Конецът се отстранява между 60-ия и 90-ия ден от операцията, работоспособността на болния се възстановява след 45 дни.
Б. Отстраняване на помътняла леща чрез корнеален или склерален разрез без имплантиране на леща по следните начини:
• Само чрез иригация и аспирация
• Чрез екстракапсуларна екстракция
• Чрез факоемулсификация и аспирация
• Чрез механична факофрагментация и аспирация
Клиничните случаи, в които се извършват тези процедури са:
- травматична катаракта (на втори етап имплантиране на ИОЛ);
- тежки промени в заден очен сегмент, когато не се очаква добър функционален изход;
- болни с увеит;
- болни с висока миопия;
В. Механично (чрез нож или ножичка, или с витреотом), дисцизия или ексцизия на вторична мембрана в зеничния план.
Клинични позиции, при които се извършват тези процедури, са:
- състояние след отстраняване на конгенитална катаракта в детската възраст;
- състояние след очна травма;
- състояние след екстракапсуларна екстракция на катаракта с или без имплантация на леща;
- състояние след факоемулсификация или механична факофрагментация с или без имплантация на леща.
Г. Дисцизия на вторични мембрани по оперативен път.
В пред- и следоперативният период се използват следните групи лекарствени средства:
- локален дезинфектант за приложение в окото;
- мидриатици;
- антибиотици;
- нестероидни противовъзпалителни медикаменти;
- кортикостероидни препарати;
- миотици;
- локални анестетични колири,
- локални лубриканти.
По време на оперативната интервенция се използват локални лекарствени средства: миотици, анестетици, кортикостероиди, антибиотик, вискосубстанции, иригационни разтвори.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След снемане на офталмологичен статус.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Индикация за дехоспитализация е центрирана IOL и добре адаптиран оперативен разрез, липса на възпалителни прояви.
Довършване на лечебния процес и проследяване:
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарт “Очни болести”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.)

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Какво представлява лещата на окото?
Лещата е част от оптичната система на окото с форма на двойноизпъкнало прозрачно тяло, разположена зад зеницата.
За какво служи лещата?
Лещата пропуска и пречупва светлинните лъчи, участва в акта на акомодация (приспособяване към близко гледане).
От какво боледува лещата?
Поради липсата на собствено кръвообращение най-честата патология на лещата е нейното помътняване (намалена прозрачност), наречено перде (катаракта).
Кога се появява катарактата?
Ако е налице веднага след раждането, тогава се нарича вродена.
Когато се появи по-късно, се нарича придобита. От придобитата най-честа е тази, появяваща се в зряла или напреднала възраст. Около 50% от хората над 60 години имат в различна степен изразена катаракта. Нейното развитие е индивидуално.
Какви са симптомите при катаракта?
- неясно виждане;
- трудности при четене;
- повишена чувствителност при заслепяване;
- виждане предметите умножени;
- “кръгове” около светеща лампа.
Съществуват ли рискови фактори за развитие на катарактата?
Причината за помътняването на лещата не е известна, но като рискови фактори за нейната поява се считат: ултравиолетовите, инфрачервените, рентгеновите лъчи; тютюнопушенето, някои медикаменти и др.
Кой и как поставя диагнозата?
Точна диагноза може да се постави единствено само от специалист - офталмолог.
За да се определи степента, точната локализация и видът на помътняването, ще се наложи при прегледа да Ви бъдат разширени зениците. Възстановяването им става за около 6 часа.
Съществуват ли доказани методи за профилактика? - Не!
Как се лекува катарактата?
Единственият начин за лечение е оперативният!
Помътнената леща се отстранява хирургически и се замества с изкуствена, чийто точен диоптър, необходим за вашето око, се изчислява предварително.
Видове хирургично лечение
Екстракапсуларна екстракция на катарактата - цялото ядро на лещата се отстранява през разрез около 10 мм, който в края на операцията се зашива.
Факоемулсификация – ядрото на лещата се разбива с помощта на ултразвук и се отстранява през 3 мм разрез, който не се шие.
Интракапсуларна екстракция – прилага се много рядко, в особени случаи (луксирана или сублуксирана леща).

Каква упойка се използва?
- местна с Лидокаин 2 %, инжектиран около очната ябълка;
- капкова.
Какви усложнения могат да възникнат след операцията?
Макар и много рядко, могат да възникнат следните усложнения:
- експулсивна хеморагия;
- едем на макулата;
- разкъсване на задната капсула;
- възпаление;
- отлепване на ретината;
- увреждане на роговицата;
- необходимост от реоперации.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 131 «ЕКСТРАКАПСУЛАРНА ЕКСТРАКЦИЯ ПРИ КАТАРАКТА»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама