КП № 140 ХИРУРГИЯ НА ЗАДНИЯ ОЧЕН СЕГМЕНТ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА РЕТИНА, СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО И ТРАВМИ
Минимален болничен престой – 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ЕКСТРАКАПСУЛАРНА ЕКСТРАКЦИЯ НА ЛЕЩА ЧРЕЗ ФРАГМЕНТАЦИЯ И АСПИРАЦИЯ
*13.42 МЕХАНИЧНА ФАКОФРАГМЕНТАЦИЯ И АСПИРАЦИЯ НА КАТАРАКТА ПО ПОСТЕРИОРЕН ПЪТ
кодирай, ако има едновременна витректомия - 14.74

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЗАДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ
Изключва:
отстраняване на оперативно имплантиран материал - 14.6
*14.01 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЗАДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ С МАГНИТ
*14.02 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ЗАДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ БЕЗ МАГНИТ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕТИНАЛНО ОТЛЕПВАНЕ СЪС СКЛЕРАЛНО УСИЛВАНЕ И ИМПЛАНТАНТ
*14.41 СКЛЕРАЛНО УСИЛВАНЕ С ИМПЛАНТАНТ

ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕТИНАЛНО ОТЛЕПВАНЕ
Включва: с дренаж
*14.52 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕТИНАЛНО ОТЛЕПВАНЕ С КРИОТЕРАПИЯ
*14.54 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕТИНАЛНО ОТЛЕПВАНЕ С ЛАЗЕРНА ФОТОКОАГУЛАЦИЯ
*14.55 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕТИНАЛНО ОТЛЕПВАНЕ С ФОТОКОАГУЛАЦИЯ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
*14.59 ДРУГО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕТИНАЛНО ОТЛЕПВАНЕ
газова тампонада

*14.6 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХИРУРГИЧЕСКИ ИМПЛАНТИРАН МАТЕРИАЛ ОТ ЗАДЕН ОЧЕН СЕГМЕНТ

ОПЕРАЦИИ НА СТЪКЛОВИДНОТО ТЯЛО
*14.71 ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТЪКЛОВИДНОТО ТЯЛО С ПРЕДЕН ДОСТЪП
отворена техника
със заместител
*14.72 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТЪКЛОВИДНОТО ТЯЛО
аспирация на стъкловидното тяло със задна склеротомия
*14.74 ДРУГА МЕХАНИЧНА ВИТРЕКТОМИЯ
механична витректомия със заден достъп
*14.75 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЗАМЕСТИТЕЛ НА СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО
Изключва:
свързано с отстраняване – 14.71-14.72
*14.79 ДРУГА ОПЕРАЦИЯ НА СТЪКЛОВИДНОТО ТЯЛО
интравитреална инжекция на медикаменти

*14.9 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА РЕТИНА, ХОРОИДЕЯ И ЗАДНА КАМЕРА
ендофотокоагулация на ретина
Пилинг на епиретинни мембрани


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Очна клиника/отделение/сектор Съгласно медицински стандарт “Очни болести”
2. Операционен блок/зали/сектор, в който се извършва само очна хирургия (самостоятелна зала само за очна хирургия) Съгласно медицински стандарт “Очни болести”
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Кабинет за периметрия Периметър (Кугел или компютърен)

Необходима апаратура в лечебното заведение: коаксиален микроскоп, ендолазер за коагулация на рeтината, витреален апарат.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
2. Сектор по образна диагностика (за ултразвук, КАТ/ МРТ) Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”

Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Имплант (силиконово масло и тежки течности) НЗОК не заплаща посочения консуматив
Експандиращи газове НЗОК не заплаща посочения консуматив
Импланти за еписклерално усилване НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар – със специалност по очни болести и минимум две години трудов стаж в очна клиника/отделение след придобиване на специалността и завършено обучение по витреоретинална хирургия и отлепване на ретината;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивна терапия.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар – със специалност по очни болести и минимум две години трудов стаж в очна клиника/отделение след придобиване на специалността и завършено обучение по витреоретинална хирургия и отлепване на ретината;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивна терапия.

Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
1.1. СПЕШНИ:
• вътреочно чуждо тяло;
• горни отлепвания на ретината;
• отлепвания на ретината с давност до 1 седмица;
• всички пациенти с травми на задния очен сегмент със и без интрабулбарно чуждо тяло;
• ендофталмит.

1.2. ПЛАНОВИ:
• фиброваскуларна пролиферация с тракция на ретината с/без отлепване (диабетна ретинопатия);
• пролиферативна витреоретинопатия в стадий С3-D3 (старо отлепване на ретината);
• дупки и фиброза на макулата;
• мътнини в стъкловидното тяло със или без отлепване;
• сублуксирани и луксирани лещи и остатъци от лещи или ИОЛ;
• тракционно отлепване на ретината с/без разкъсване;
• диагностицирано от очен специалист отлепване на ретината, с дефект или ретинно разкъсване, както и без ретинно разкъсване (ексудат);
• ретиносхиза;
• кисти на ретината;
• травматично отлепване на ретината, хемофталм, неекстрахирани интрабулбарни чужди тела;
• епи- и субретинени мембрани.

Индикации за оперативно лечение:
- пролиферативна диабетна ретинопатия, със или без хемофталм, със или без тракционно отлепване на ретината;
- диагностицирано от очен специалист отлепване на ретината, със или без дефект или ретинно разкъсване, със или без клинични белези на пролиферативна витреоретинопатия (ПВР);
- кръвоизливи в стъкловидното тяло или помътняване на същото;
- луксирана в стъкловидното тяло биологична или артефициална леща;
- исхемични зони в периферията на ретината при новородени деца;
- интрабулбарни чужди тела;
- епи- и субретинени мембрани.

Контраиндикации за оперативно лечение:
- инфекция на орбитното съдържимо (флегмон на орбитата) и придатъците;
- тежки общи заболявания;
- алергия към анестетици.
- некомпенсиран диабет.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Потвърждаване на диагнозата в болнични условия – офталмологичен статус
- визус;
- офталмоскопия – директна или индиректна;
- тонометрия;
- биомикроскопия – индиректна, оглед с триогледалното стъкло на Goldman.
При постъпване в диагностично приемния кабинет се извършват рутинни офталмологични изследвания, а също рентгенография и/или КТ, при необходимост – МРТ. При показания ултразвукова диагностика, лабораторни изследвания, консултация с анестезиолог и кардиолог, при анамнестични данни за алергия – консултация с алерголог.
При травми е необходимо да се извърши в извънболничната или болничната помощ противотетанична профилактика, проби за антибиотици, кръвоспиращи средства при необходимост.
Допълнителни изследвания:
- периметрия;
- ехография;
- електроретинография.
Оперативното лечение се заключава във:
- механично изрязване на стъкловидното тяло през парс плана, почистване на епи- или субретинените мембрани, мембрана лимитанс интерна и заместването му с физиологичен разтвор, въздух, газ или силиконово масло. В някои случаи по показания се прави ендофотокоагулация, криокоагулация или ендодиатермия. Може да бъде съчетано с усилване на склерата чрез еписклерални импланти (пломба, серклаж, пломба и серклаж);
Комбиниране на факоемулсификация на лещата с парс плана витректомия при предна пролиф. ретинопатия, травматична катаракта и предна пролиферативна ДР и патол. кат.
- екстракция на чуждо тяло през парс плана от стъкловидното тяло или ретината;
- екстракция на луксирана леща или луксирана изкуствена леща от стъкловидното тяло и ретината;
- възстановяване на ретинално отлепване със силиконова тампонада;
- тампониране с газ;
- евакуация на тампониращ течен силикон.
- ревизия на очната травма, преценка за отстраняване на нежизнеспособни тъкани и реконструкция на запазените тъкани, с цел максимално възстановяване на анатомичната, функционалната и естетична стойност на зрителния анализатор. При наличие на чуждо тяло в очните придатъци или очната ябълка, се извършва екстракция на същото в рамките на 24 часа (по преценка на лекуващите лекари може и по-късно).
В пред- и следоперативния период се използват следните групи лекарствени средства:
- мидриатици;
- антибиотици;
- нестероидни противовъзпалителни медикаменти;
- кортикостероидни препарати;
- миотици;
- локални анестетични колири.
По време на оперативната интервенция се използват локални лекарствени средства: мидриатици, анестетици, кортикостероиди, антибиотици и инфузионни разтвори.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След изследване на офталмологичен статус.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- постоперативния пълен или частичен анатомичен успех, (в някои случаи въпреки проведеното лечение може да не се постигне желания анатомичен ефект);
- подобрение на постоперативен възпалителен процес.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарт “Очни болести”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
ОТЛЕПВАНЕ И ДЕФЕКТИ НА РЕТИНАТА

Какво е ретина?
Ретината е най – вътрешната обвивка на окото, която произхожда от невроектодермата; по същество това е нервна тъкан, чрез която се осъществяват зрителните функции: абсолютна светлочувствителност, различителна светлочувствителност, цветно и формено зрение. Изградена е от два слоя: външен пигментен; вътрешен – сензорна ретина, в който се намират светлочувствителните клетки: пръчици и колбички.
Какво е отлепване на ретината?
Това е заболяване, при което се получава разделяне на двата слоя на ретината - сензорната ретина от ретинния пигментен епител. Различават се регматогенно отлепване, тракционно и ексудативно.
При регматогенното отлепване преминава течност от стъкловидното тяло през разкъсването на ретината и разделянето и на два слоя.
Какви са симптомите ?
- влошаване на зрението;
- метаморфопсии (деформация на образите);
- фотопсии (светкавици);
- ограничение на зрителното поле;
Съществува ли възможност за профилактика?
Болните много често преди отлепване на ретината съобщават за подвижни праховидни мътнини пред очите си, “летящи мухи” или “цигарен дим”, “светкавици”. Тези симптоми говорят за промени в стъкловидното тяло и за тракции на същото върху ретината. При тези симптоми е наложителен преглед от специалист офталмолог за откриване на рискови зони и дефекти в ретината, които могат да доведат до нейното отлепване.
Рискови фактори за отлепване на ретината
Причина за отлепване на ретината са периферни дегенерации на витреоретината, които ако не са обработени предварително с аргон - лазер коагулация или криопексия, могат при тежки физически усилия, миопия или травма да доведат до нейното отлепване.
Как се поставя диагнозата?
Тя се поставя единствено от специалист офталмолог. След разширяване на зеницата, чрез директна или индиректна офталмоскопия или биомикроскопия с триогледалното стъкло на Голдман се установява вида на отлепването, наличието и разположението на ретиненото разкъсване или дефект на ретината.
Как се лекуват дефектите на ретината с/без отлепване на ретината?
При установяване на дефекти на ретината без отлепване, същите се обработват чрез крио- или фотокоагулация, като се предизвиква ретинопексия около мястото на дефекта. Отлепването на ретината се лекува само оперативно, като се предизвиква еписклерално вгъване на склерата с пломбиращ материал на мястото на разкъсването и се усилва екватора на очната ябълка със серклажна лента.

Каква упойка се използва?
Болният се оперира чрез местна или обща анестезия със съответните локални и общи анестетици, прилагане общо на седативни медикаменти и обезболяващи.
Какви усложнения могат да възникнат след операция?
Непълен анатомичен резултат.
Хеморагия – субретинна, хороидна или в стъкловидното тяло.
Възпаление на очната ябълка или орбитното съдържимо.
В около 30% от случаите се налага повторна операция.


ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ
Диабетът е заболяване, при което се увреждат съдовете в целия организъм, но най-тежките поражения са в ретината, периферните нерви и бъбреците (ретинопатия, полиневропатия и нефропатия).
Какво представлява диабетната ретинопатия?
Поради специфичното увреждане на съдовете в ретината съществуват зони, които не се перфузират и отделят фактори, водещи до образуването на нови съдове. Тези съдове първоначално растат на нивото на ретината и поради непълноценния си строеж лесно предизвикват кръвоизливи. На този етап може да се проведе ефективно лечение с лазерна фотокоагулация. Ако лазерното лечение не е проведено навреме или то е неефективно, развитието на съдовете продължава, те формират мембрани, навлизат в стъкловидното тяло, предизвикват кръвоизливи в него, придръпват и отлепват ретината.
Какви са симптомите?
- намаление на зрението;
- плуващи мътнини;
- деформация на образите;
- ограничение на зрителното поле.
Кога се налага хирургично лечение на диабетната ретинопатия?
При чести и нерезорбиращи се кръвоизливи в стъкловидното тяло и ретината, които препятстват ефективната лазерна фотокоагулация.
При частично или тотално отлепване на ретината с или без наличието на кръвоизлив в стъкловидното тяло.
При наличието на мембрани, които упражняват тракции върху централните зони на ретината и водят до намаление на зрението.
Други.
Какво представлява хирургичното лечение на диабетната ретинопатия?
При наличието на някое от посочените състояния се извършва отстраняване на стъкловидното тяло, освобождаване на ретината от мембрани и кръвоизливи, ендофотокоагулация и при необходимост – тампонада на ретината с въздух, газ, тежки течности или силиконово масло. Понякога се налага външна криокоагулация на ретината или цилиарното тяло.

Как се поставя диагнозата?
Диагнозата “диабетната ретинопатия” се поставя единствено от специалист офталмолог след снемане на пълен офталмологичен статус, директна или индиректна офталмоскопия или биомикроскопия с триогледалното стъкло на Голдман. В случаите, когато не е възможно да се огледа очното дъно, е наложително ултразвуково изследване. Преценката за оперативното лечение може да се направи от специалист офталмолог с опит във витроеретиналната хирургия.
Каква упойка се използва?
Използва се местна анестезия, обща анестезия, общо приложение на седативни и обезболяващи средства.
Какви усложнения могат да настъпят?
По време на операцията – кръвоизливи, нараняване на лещата, разкъсване на ретината, невъзможност за разгъване на ретината и др.
След операцията – нови кръвоизливи в ретината и стъкловидното тяло, ново отлепване на ретината, възпаление на очната ябълка и придатъците на окото, непълен анатомичен резултат, повишаване на очното налягане и др.


ПРОЛИФЕРАТИВНА ВИТРЕОРЕТИНОПАТИЯ
Какво трябва да знае пациента за тази диагноза?
Пролиферативната витреоретинопатия е състояние на ретината, при която тя е отлепена (надигната) над подлежащата тъкан (в случая хориоидеята) и по този начин тя не може да се изхранва. Причината, за да стои ретината надигната (отлепена), са пролиферации, като мембрани или разраствания, които са се получили над ретината или под нея и са срастнали за нея, като я придърпват по такъв начин, че тя се нагъва, подобно на кожа от “мачкан лак”.
Диагнозата и начинът на оперативно лечение са строго индивидуални и са различни при всеки пациент.
Причините
Причините, за да се получи пролиферативна ретинопатия са:
• старо отлепване на ретината, което няколко месеца не е третирано оперативно;
• третирано вече оперативно отлепване, което не е довело до слягане (залепване) на ретината;
• третирано оперативно отлепване на ретината, което в последствие се е отлепило отново и вече не е възможно да се третира по конвенционалните оперативни методи;
• “гигантски” разкъсвания на ретината, които често водят до масивни разраствания в базата на стъкловидното тяло;
• дезинсерции на ретината (откъсване на ретината от нейната база), най-често вследствие на тъпи травми или други причини;
• травматични наранявания на очната ябълка, например: разкъсни или прободни наранявания, с изтичане на вътреочното съдържимо;
• травматични наранявания на очната ябълка с вътреочни чужди тела, които могат да се екстрахират (извадят) само чрез витректомия;
• наследствени заболявания, засягащи плътността на стъкловидното тяло, като синдром на Вагнер или синдром на Голдман-Фавър.

Не всички отлепвания на ретината, третирани (оперирани) по конвенционалния начин би трябвало да доведат до слягане (залепване) на ретината. Ако това не стане, се налага нова операция, която или е пак конвенционална или е витректомия през плоската част на цилиарното тяло.
Целта на витректомията е да се екстрахира (извади) стъкловидното тяло от кухината на окото, да се “почистят” и отлепят разрастванията и надретинените мембрани, така че ретината да не се придърпва повече. При голям брой от случаите, въпреки освобождаването на ретината от придърпванията на мембраните и пролиферациите, тя не сляга и е необходимо тампониране, т. е. разгъване на ретината. Тампонирането на ретината се осъществява, като в стъкловидната кухина се инжектира силиконово масло. Около 8 до 10 месеца след въвеждането на силиконовото масло в окото, ако то не се екстрахира (извади), е възможно да се получи вторична катаракта, която налага отделно оперативно лечение.
В по-редки случаи разгъването (тампонирането) на ретината може да се осъществи и чрез въвеждане на специален газ във вътрешността на окото, но това става по преценка на лекуващия лекар, според медицинските показания.
Витректомията през плоската част на цилиарното тяло е операция, която се прави само в специализирани очни клиники.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 140 «ХИРУРГИЯ НА ЗАДНИЯ ОЧЕН СЕГМЕНТ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА РЕТИНА, СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО И ТРАВМИ»
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама