Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП №141 РАЖДАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА, ПРЕДЛЕЖАНИЕТО НА ПЛОДА И НАЧИНА НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ
Минимален болничен престой:
нормално раждане – 3 дни,
раждане чрез цезарово сечение – 5 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Медицински грижи за майката при установени или предполагаеми аномалии и увреждания на плода
Включва: изброените състояния на плода, представляващи основание за наблюдение, хоспитализация или други акушерски грижи за майката, както и за прекъсване на бременността
Не включва: медицински грижи за майката при диагностицирана или предполагаема пелвеофетална диспропорция (О33.—)
О35.0 Медицински грижи за майката при (предполагаема) аномалия на централната нервна система на плода
Медицински грижи за майката при (предполагаема) фетална:
• аненцефалия
• spina bifida
Не включва: хромозомна аномалия на плода (О35.1)
О35.1 Медицински грижи за майката при (предполагаема) хромозомна аномалия на плода
О35.2 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) наследствено заболяване на плода
Не включва: хромозомна аномалия на плода (О35.1)
О35.3 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от вирусна инфекция на майката
Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от инфектиране на майката с:
• цитомегаловирусна инфекция
• рубеола
О35.4 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от алкохол
О35.5 Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от медикаменти
Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от наркомания на майката
Не включва: фетален дистрес в хода на раждането, свързан с приемане на лекарствени средства (О68.—)
О35.6 Медицински грижи за майката при (предполагае¬мо) засягане на плода от радиация
О35.7 Медицински грижи за майката при (предполагае¬мо) засягане на плода от други медицински процедури
Медицински грижи за майката при (предполагаемо) засягане на плода от:
• амниоцентеза
• биопсия
• хематологично изследване
• вътрематочно противозачатъчно средство
• вътрематочна хирургия
О35.8 Медицински грижи за майката при дру¬га (предполагаема) фетална аномалия и засягане
Медицински грижи при (предполагаемо) фетално засягане от майчина:
• листериоза
• токсоплазмоза

Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологичнисъстояния на плода
Включва: изброените състояния на плода, представляващи основание за наблюдение, хоспитализация или други акушерски грижи за майката, както и за прекъсване на бременността
Не включва:раждане и родоразрешаване, устожнени с фетален стрес [дистрес] (О68.—)
синдром на плацентарна трансфузия (О43.0)
О36.2 Медицински грижи за майката при hydrops fetalis
Hydrops fetalis:
• БДУ
• несвързан с изоимунизация
О36.4 Медицински грижи за майката при интраутеринна фетална смърт
Не включва:задържан аборт (missed abortion) (О02.1)

О40 Многоводие /полихидрамнион/
Хидрамнион

Предлежаща плацента /placenta previa/
О44.0 Предлежаща плацента, уточнена без кръвотечение
Ниско прикрепена плацента, уточнена без кръвотечение
О44.1 Предлежаща плацента с кръвотечение
Ниско прикрепена плацента БДУ или с кръвотечение
Предлежаща плацента:
• маргинална
• парциална БДУ или с кръвотечение
• тотална
Не включва:раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение от vasa prаevia (О69.4)

Преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae]
О45.8 Друго преждевременно отлепване на плацентата

Кръвотечение преди раждането, некласифицирано другаде
Не включва: кръвотечение в ранна бременност (О20.—)
кръвотечение в хода на раждането, НКД(О67.—)
предлежаща плацента (placenta prаevia) (О44.—)
преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae] (О45.—)
О46.8 Друго кръвотечение преди раждането

О48 Преносена бременост
Пролонгирана бременост, продължаваща след изчисления /предполагаем / термин
Истински преносена бременост

О60 Преждевременно (преди термина) раждане
Начало на (спонтанно) раждане преди навършени 37 гестационни седмици

Нарушения на родовата дейност
О62.0 Първична родова слабост
Липса на прогресивно разкритие на маточната шийка
Първична хипотонична маточна дисфункция
О62.1 Вторична родова слабост
Вторичен арест на активната фаза на раждането
Вторична хипотонична маточна дисфункция
О62.2 Други видове родова слабост
Маточна атония
Неорганизирана родова дейност
Хипотонична маточна дисфункция БДУ
Нерегулярна родова дейност
Непроизводителни маточни контракции
Слаба родова дейност БДУ
О62.3 Преципитирано раждане
О62.4 Хипертонични, некоординирани и пролонгирани маточни контракции
Контракционен пръстен, дистокия
Некоординирана родова дейност
Контракция на матката тип “пясъчен часовник”
Хипертонична дисфункция на матката
Некоординирана маточна дейност
Тетанични маточни контракции
Маточна дистокия БДУ
Не включва: дистокия [трудно раждане] (с фетален произход)(с майчин произход) БДУ (О66.9)

Затруднено раждане поради неправилно положение или предлежание на плода
О64.0 Затруднено раждане поради непълна ротация на главата на плода
Дълбок напречен арест на главата на плода
Затруднено раждане поради персистираща (позиция):
• occipitoiliaca
• occipitoposterior
• occipitosacralis
• occipitotransversa
О64.1 Затруднено раждане поради седалищно предлежание
О64.2 Затруднено раждане поради лицево предлежание
Затруднено раждане поради предлежание на брадичка
О64.3 Затруднено раждане поради челно предлежание
О64.4 Затруднено раждане поради раменно предлежание
Пролабирала ръка
Не включва: заклещено рамо (О66.0)
дистокия поради раменно предлежание (О66.0)
О64.5 Затруднено раждане поради комбинирано предлежание
О64.8 Затруднено раждане поради друго неправилно положение и предлежание на плода

Затруднено раждане поради аномалии в таза на майката
О65.0 Затруднено раждане поради деформиран таз
О65.1 Затруднено раждане поради общо стеснен таз
О65.2 Затруднено раждане поради стеснение на входа на таза
О65.3 Затруднено раждане поради стеснение на изхода и средната една трета на таза
О65.4 Затруднено раждане поради пелвеофетална диспропорция, неуточнено
Не включва: дистокия поради фетална аномалия (О66.2—О66.3)
О65.5 Затруднено раждане поради аномалии в тазовите органи на майката
Затруднено раждане поради състояния, изброени в О34.—
О65.8 Затруднено раждане поради други аномалии в таза на майката

Други видове затруднено раждане
О66.0 Затруднено раждане [дистокия] поради раменно предлежание
Заклещено рамо
О66.1 Затруднено раждане поради заклещени [колизия на] близнаци
О66.2 Затруднено раждане поради извънредно голям плод
О66.3 Затруднено раждане поради други аномалии на плода
Дистокия поради:
• сраснали близнаци
• наличие у плода на:
• асцит
• хидропс
• менингомиелоцеле
• сакрален тератом
• тумор
• хидроцефалия на плода
О66.4 Неуспешен опит за вагинално раждане, неуточнен
Неуспешен опит за вагинално раждане с последващо цезарово сечение
О66.5 Неуспешно налагане на вакуум-екстрактор или форцепс, неуточнено
Неуспешно налагане на вакуум екстрактор или форцепс с последващо родоразрешаване чрез налагане на форцепс или цезарово сечение
О66.8 Други уточнени видове затруднено раждане

Раждане и родоразрешаване, усложнени с фетаен стрес [дистрес]
Включва: фетален дистрес по време на раждането или родоразрешаването, предизвикан от медикаментозна терапия
О68.0 Раждане и родоразрешаване, усложнени с аномалия в честотата на сърдечната дейност на плода
Фетална:
• брадикардия
• ритъмно нарушение
• тахикардия
Не включва: с мекониум в амниотичната течност (О68.2)
О68.1 Раждане и родоразрешаване, усложнени с мекониум в амниотичната течност
Не включва: с аномалия в честотата на сърдечната дейност на плода (О68.2)
О68.2 Раждане и родоразрешаване, усложнени с аномалия в честотата на сърдечната дейност на плода и мекониум в амниотичната течност
О68.3 Раждане и родоразрешаване, усложнени от поява на биохимични данни за наличие на стрес у плода
Ацидемия
Нарушение на киселинно-алкалното равновесие у плода
О68.8 Раждане и родоразрешаване, усложнени с други данни за наличие на стрес у плода
Данни за фетален дистрес:
• електрокардиографски
• ултрасонографски

Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв
О69.0 Раждане и родоразрешаване, усложнени с пролапс на пъпната връв
О69.1 Раждане и родоразрешаване, усложнени с усукана около врата пъпна връв, с компресия
О69.2 Раждане и родоразрешаване, усложнени с друго затягане на пъпната връв
Преплитане на пъпните върви при моноамниотични близнаци
Възел на пъпната връв
О69.3 Раждане и родоразрешаване, усложнени с къса пъпна връв
О69.4 Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд [vasa prаevia]
Кръвотечение от предлежащ съд
О69.5 Раждане и родоразрешаване, усложнени с увреждане на съдовете на пъпната връв
Натъртване
Хематом на пъпната връв
Тромбоза на съдовете
О69.8 Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв


Разкъсвания на перинеума в хода на раждането
Включва: епизиотомия, преминала в разкъсване
Не включва:самостоятелно акушерско разкъсване в горния отдел на влагалището (О71.4)
О70.0 Първа степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
Разкъсване на перинеума (включващо):
• комисура
• лабии
• кожа
• повърхностно в хода на раждането
• влагалище
• вулва
О70.1 Втора степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
Разкъсване на перинеума като в подрубрика О70.0, но включващо също:
• тазово дъно
• мускули на перинеума в хода на раждането
• мускули на влагалището

Не включва: с включване на аналния сфинктер (О70.2)
О70.2 Трета степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
Разкъсване на перинеума като в подрубриа О70.1, но включващо също:
• анален сфинктер
• ректовагинален септум в хода на раждането
• сфинктер БДУ

Не включва: с включване на аналната или ректалната мукоза (О70.3)
О70.3 Четвърта степен на разкъсване на перинеума в хода на раждането
Разкъсване на перинеума като в подрубрика О70.2, но включващо също:
анална мукоза
ректална мукоза в хода на раждането

Други акушерски травми
Включва: увреждане от инструменти
О71.3 Акушерско разкъсване на шийката на матката
Циркулярно разслояване на шийката на матката
О71.4 Акушерско високо разкъсване на влагалището
Разкъсване на влагалищната стена без споменаване за разкъсване на перинеума
Не включва: с разкъсване на перинеума (О70.—)
О71.6 Акушерска травма на тазовите стави и лигаменти
Авулзия на вътрешния
симфизиален хрущял
Засягане на опашната кост акушерско(-а)
Травматично разделяне
на symphysis ossis pubis
О71.7 Акушерски хематом на таза
Акушерски хематом на:
• перинеум
• влагалище
• вулва
О71.8 Други уточнени акушерски травми

Послеродово кръвотечение
Включва: кръвотечение след раждането на плода или детето
О72.0 Кръвотечение през третия период на раждането
Кръвотечение, свързано със задържàна, заклещена или сраснала плацента
Задържана плацента БДУ
О72.2 Късно и вторично послеродово кръвотечение
Кръвотечение, свързано със задържàни части на плацентата или околоплодните ципи
Задържàни продукти от зачатието БДУ, след раждането

Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде
Не включва: послеродов(-а):
• инфекция (О86.—)
сепсис (О85)
О75.7 Вагинално раждане след предишно цезарово сечение

Спонтанно раждане при едноплодна бременност
Включва: случаи с минимална или без помощ, със или без епизиотомия
нормално раждане
О80.0 Спонтанно раждане при тилно предлежание
О80.1 Спонтанно раждане при седалищно предлежание
О80.8 Друго спонтанно раждане при едноплодна бременност
О80.9 Спонтанно раждане при едноплодна бременост , неуточнено
Спонтанно раждане БДУ

Раждане с форцепс или вакуум-екстрактор при едноплодна бременност
Не включва: неуспешно наложен форцепс или вакуум-екстрактор (О66.5)
О81.0 Налагане на нисък [изходящ] форцепс
О81.1 Налагане на среден форцепс
О81.2 Налагане на среден форцепс с ротация
О81.3 Друго и неуточнено раждане с налагане на форцепс
О81.4 Вакуум-екстракция
Акушерска вентуза
О81.5 Раждане, комбинирано с налагане на форцепс и вакуум-екстракция
Форцепс и акушерска вентуза

Цезарово сечение при едноплодна бременност
О82.0 Цезарово сечение по елективни показания
Повторно цезарово сечение БДУ
О82.1 Спешно цезарово сечение
О82.2 Цезарово сечение с хистеректомия
О82.8 Друго родоразрешаване чрез цезарово сечение при едноплодна бременност

Родоразрешение при едноплодна бременост чрез използване на друг акушерски способ
О83.0 Седалищна екстракция
О83.1 Друго асистирано раждане при седалищно предлежание
Раждане при седалищно предлежание БДУ
О83.2 Родоразрешение с друга акушерска манипулация /с мануални методи/
Верзио на плода с екстракция
О83.3 Раждане на жив плод при абдоминална бременост
О83.4 Деструктивна операция при родоразрешаване
Клейдостомия
Краниотомия за улесняване на раждането
Ембриотомия

О83.8 Друго уточнено асистирано родоразрешаване при едноплодна бременост
О83.9 Асистирано родоразрешаване при едноплодна бременост, неуточнено
Аситирано родоразрешаване

Родоразрешаване при многоплодна бременност
При необходимост от идентифициране на метода за родоразрешаване за всеки плод или дете се използва допълнителен код (О80—О83).
О84.0 Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно
О84.1 Родоразрешаване при многоплодна бременност, завършило за всички близнаци с налагане на форцепс или вакуум-екстрактор
О84.2 Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение
О84.8 Друго родоразрешаване при многоплодна бременност
Комбинирани методи за родоразрешаване при многоплодна бременност

Други послеродови инфекции
Не включва: инфекция по време на раждането
О86.0 Инфекция на акушерска хирургична рана
Инфектирана:
- рана при Цезарово сечение –
- рана на перинеума след раждане

О86.1 Други послеродови инфекции на гениталния тракт
Цервицит
Вагинит след раждане
О86.2 Инфекция на пикочните пътища след раждане
Състояния, класифицирани в рубриките N10-N12 , N15. – ,N30.-,N34.-,N39.0, след раждане
О86.3 Други инфекции на пикочно- половите пътища след раждане
Послеродова инфекция на пикочополовия тракт след раждане БДУ
О86.4 Пирексия от неизяснен произход след раждане
Послеродова:
- инфекция БДУ
- пирексия БДУ
Не включва: послеродова треска /О85/
Хипертермия по време на раждане /О75.2/
О86.8 Други уточнени послеродови инфекции

Венозни усложнения в послеродовия период
Включва: в хода на раждането, родоразрешаването и послеродовия период
Не включва: акушерска емболия /О88.-/
Венозни усложнения по време на бремеността/О22.-/
О87.0 Повърхностен тромбофлебит в послеродовия период
О87.1 Дълбока флеботромбоза в послеродовия период
Дълбока венозна тромбоза, послеродова
Тазов тромбофлебит , послеродов
О87.2 Хемороиди в послеродовия период

Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде
О90.0 Отпускане на шевове на оперативна рана след цезарово сечение
О90.1 Отпускане на шевове на оперативна рана на перинеума
Отпускане на операционния шев след:
- епизиотомия
- разкъсване на перинеума
Вторично разкъсване на перинеума
О90.2 Хематом на акушерска хирургична рана

Изход от раждане дали да не остане само този код
Забележка: Тази рубрика е предназначена за използване като допълнителен код за идентифициране на изхода от раждането в документите, отнасящи се до майката.
Z37.0 Едно живородено
Z37.1 Едно мъртвородено
Z37.2 Близнаци, и двамата живородени
Z37.3 Близнаци, единият живороден, другият мъртвороден
Z37.4 Близнаци, и двамата мъртвородени
Z37.5 Други многоплодни раждания, всички живородени
Z37.6 Други многоплодни раждания, някои живородени
Z37.7 Други многоплодни раждания, всички мъртвородени

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА ПЛОДА И АМНИОНА
кодирай също всеки хистеротомен достъп - 68.0
**75.33 ВЗИМАНЕ НА КРЪВНА ПРОБА И БИОПСИЯ ОТ ПЛОДА
**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА
Кардиотокография
мониториране на плода БДУ
Изключва:
пулсова оксиметрия на плода 75.38

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА
интраутеринна цефалометрия:
ехо
ултразвук
локализация на плацента с ултразвук

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА
Изключва
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
изследване на таза
**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
биопроба (посявка) на урина
бъбречен клирънс
химично изследване на урина

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва: ПКК, биохимия,серология

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РАЖДАНЕ С ФОРЦЕПС, ВАКУМ И СЕДАЛИЩНО РАЖДАНЕ

*72.0 НИСЪК ФОРЦЕПС
налагане на изходящ форцепс
*72.1 НИСЪК ФОРЦЕПС С ЕПИЗИОТОМИЯ
налагане на нисък форцепс с епизиотомия

СРЕДЕН ФОРЦЕПС
*72.21 СРЕДЕН ФОРЦЕПС С ЕПИЗИОТОМИЯ
*72.29 ДРУГО НАЛАГАНЕ НА СРЕДЕН ФОРЦЕПС

СЕДАЛИЩНО ИЗРАЖДАНЕ
*72.51 ЧАСТИЧНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ С ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
*72.52 ДРУГО ЧАСТИЧНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ
*72.53 ПЪЛНО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ С ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
*72.54 ДРУГО ИЗРАЖДАНЕ ПРИ СЕДАЛИЩНО ПРЕДЛЕЖАНИЕ
*72.6 ПРИЛАГАНЕ НА ФОРЦЕПС НА ПОСЛЕДВАЩА ГЛАВА
форцепсна операция на Piper
Изключва:
частично израждане при седалищно предлежание с форцепс на последваща глава - 72.51
пълно израждане при седалищно предлежание с форцепс на последваща глава - 72.53

ЕКСТРАКЦИЯ С ВАКУУМ
Включва: екстракция по Малстрьом
*72.71 ВАКУУМЕКСТРАКЦИЯ С ЕПИЗИОТОМИЯ
*72.79 ДРУГА ВАКУМЕКСТРАКЦИЯ

МАНУАЛНО АСИСТИРАНО РАЖДАНЕ
**73.51 МАНУАЛНА РОТАЦИЯ НА ГЛАВАТА НА ПЛОДА
**73.59 ДРУГО МАНУАЛНО АСИСТИРАНЕ НА РАЖДАНЕ
подпомагане на спонтанно раждане
маньовър на Crede
**73.8 ОПЕРАЦИИ ВЪРХУ ПЛОДА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА РАЖДАНЕТО 
клавикотомия на плода
разрушаване на плода
перфорация на хидроцефална глава

ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЛОДА
кодирай също всяка едновременна:
хистеректомия – 68.3-68.4, 68.6, 68.8
миомектомия – 68.29
стерилизация – 66.31-66.39, 66.63
*74.0 КЛАСИЧЕСКО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
трансперитонеално класическо цезарово сечение
*74.1 НИСКО ЦЕРВИКАЛНО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
цезарово сечение на ниския маточен сегмент
Забележка: този код е предназначен за кодиране на истмично (трансверзално или лонгитудинално) цезарово сечение.
*74.2 ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ
суправезикално цезарово сечение

ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
*74.99 ДРУГО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
цезарово сечение БДУ
акушерска абдоминоутеротомия
акушерска хистеротомия

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
трансфузия на декстран
*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ
трансфузия на:
кръвен заместител
гранулоцити
Изключва:
трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
* 99.11 ИНЖЕКЦИЯ НА RH ИМУНО-ГЛОБУЛИН
инжекция на:
анти-D (Rhesus) глобулин
RhoGAM
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
*99.24 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГ ХОРМОН


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена с кодиране на изход от раждането Z37.0 до Z37.7 и една от основните оперативни процедури, както и проведени минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) Кодове по МКБ 9 КМ.
Когато е налице нормално раждане като основна оперативна процедура се посочва “Мануално асистирано раждане” и две диагностични процедури от две различни рубрики-Кодове по МКБ 9 КМ.
Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
Забележка:
1. Окончателната диагноза се поставя след завършване на раждането.
2. Когато пациентката се изписва с диагноза О82.2 Цезарово сечение с хистеректомия или се е наложила хистеректомия след раждането, клиничната пътека завършва и се отчита по КП № 145 “Нерадикално отстраняване на матка”
3. Когато пацентката се превежда в друго лечебно заведение, за да бъде лекувана по КП№154 “Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок” и КП№155 “Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването”, КП №141 ”Раждане независимо от срока на бремеността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение” не се отчита в лечебното заведение, откъдето пациентката е преведена.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Родилна зала Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3. Операционен блок/зала обособена за нуждите на родилната помощ Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
4. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
5. Неонатологична клиника/отделение/сектор
(по изключение - реанимационен кът) Съгласно медицински стандарт “Неонатология
6. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено, чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
2. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патоморфология”

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина;
- лекар със специалност по неонатология
или
лекар със специалност по детски болести с квалификационни курсове по неонатология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по вътрешни болести – по договор;
- лекар със специалност по хирургия – по договор;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина;
- лекар със специалност по неонатология
или
лекар със специалност по детски болести с квалификационни курсове по неонатология;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по хирургия – по договор;
- лекар със специалност по клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
• Започнало спонтанно раждане (раждане в ход) след 36 г.с.; за многоплодна бременност-след 34 г.с.
• Клинични и/или токографски данни за регулярна активност (контракции) на маточния мускул, от 26 г.с. до 36 г.с. (за многоплодна бременост – до 34 г.с.), с pelvic score (Bishop) 5 или по-висок.
• Клинични ехографски данни за загуба на околоплодна течност след 36 г. с.(за многоплодна бременност-след 34 г.с.)- независимо дали е налице родилна дейност.
• Плод с УЗ или други данни за малформации, несъвместими с извънутробния живот на 26+г.с.
• Клинични ехографски и/или кардиотокографски признаци за интраутеринна хипоксия на плода (плодовете) след 36 г.с. (за многоплодна бременост - след 34 г.с.)
• Мъртъв плод на 26+г.с.
• Други случаи на бременност с повишен или реализиран риск, който налага срочно (до 24 ч. от хоспитализацията) родоразрешение.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
При всички пациентки се прилага УНИВЕРСАЛНИЯТ ПАКЕТ (УП), като към него се добавя един от ПАКЕТИТЕ ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ (ПЛП)

УНИВЕРСАЛНИЯТ ПАКЕТ (УП) съдържа следните диагностични и терапевтични процедури:
Диагностични процедури: вземане на кръвна проба от плода (при необходимост) кардиотокография, мониториране на плода, диагностичен УЗ на бременна матка; еднократно преглед и оценка описани накратко; преглед и оценка описани ограничено; преглед и оценка описани обстойно; гинекологично изследване; изследване на урина-седимент, биохимия (по преценка) и изследване на кръв (ПКК, диференциално броене, хемостазни показатели по преценка).
Терапевтични процедури са една или комбинация от следните: изкуствено спукване на мембрани; медикаментозно предизвикване на раждането операции върху плода за улесняване на раждането; мануално отстраняване на плацента; възстановяване на прясно акушерско разкъсване; трансфузия на кръв и кръвни компоненти; инжекция на Rh имуноглобулини;
Пакети лечебни процедури (ПЛП):
При “Спонтанно раждане” се извършват задължително УП и следния пакет лечебни процедури: мануално асистирано раждане с или без епизотомия; приложение на инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити.
При “Вакуум екстракция” се извършва задължително УП и следния пакет лечебни процедури: вакуум екстакция с епизотомия или друга вакум екстракция; приложение на инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити и антибиотик.
При “Раждане с форцепс” се извършва задължително УП и следния пакет лечебни процедури: налагане на низходящ форцепс; нисък форцепс с епизотомия; възстановяване на вулва и перинеум (при необходимост); приложение на инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити и антибиотик.
При “Седалищно раждане” се извършва задължително УП и следния пакет лечебни процедури: инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити.
При “Цезарово сечение” се извършва задължително УП и следния пакет лечебни процедури: инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество; инжекция или инфузия на електролити.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
След завършване на родовия процес в зависимост от начина на родоразрешение и извършените медицински дейности.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
-добро общо състояние;
-липса на фебрилитет през последните 48 часа;
-нормална микция и дефекация;
-спокойна оперативна рана;
- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.


Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:


КЪМ ИЗ № . . . . . . . . . . . ОТ . . . . . . . . . . . . . .


КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ

дата: . . . . . . . . . . . . . . .

ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО
Корем:  мек  напрегнат  балониран  друго (опиши)

Микция:  спонтанна, без резидуална урина  друго (опиши)

Дефекация:  спонтанна, 1-2 пъти дневно  друго (опиши)

Раздвижване:  ходи без чужда помощ  друго (опиши)Аксиларна to:
Пулс: Перисталтика:  с обичаен интензитет  друго (опиши)

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА:  свалени конци  несвалени конци
 зараснала per primam  друго (опиши)ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:
 отговаря на извършената операция, без данни за усложнения
 друго (опиши)


КРЪВНА КАРТИНА:

Hb
Ht
Er
Leu
ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ:

Вр. кървене
Фибриноген ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ДРУГИ ДАННИ:

Лекуващ лекар:ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1 който е неразделна част от ИЗ.
.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ
ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Раждането е физиологичен процес и в голям процент завършва през естествените родови пътища. При постъпване в приемното отделение бременната се посреща от специализиран екип, който извършва преглед с цел да се установят етапът на предстоящото раждане, както и изпразването на тазовите резервоари (клизма).
В предродилна зала се извършват влагалищни прегледи през 2 часа за проследяване динамиката на родовия процес (напредването на раждането). При определено разкритие се извършва изкуствено отваряне на околоплодния мехур (пукане на мехура), което е безболезнена манипулация. Детските сърдечни тонове се проследяват както с акушерска слушалка, така и със специален апарат (акушерски монитор). С цел обезболяване и скъсяване периода на раждането на бременната се прилагат определени лекарства. При недостатъчно ефективни контракции може да се приложат лекарства за засилване на родовата дейност при задължително апаратно проследяване сърдечните тонове на плода.
Раждащата се превежда в родилна зала при пълно разкритие и чувство за напъни, които наподобяват позивите при “голяма нужда”. В този етап жената получава подробни обяснения относно активното й поведение в периода на раждането. Проследяват се сърдечните тонове на плода след всеки напън. По преценка на лекаря се прави местна упойка за отпускане и обезболяване на тазовата мускулатура. При нужда може да се направи малък разрез на кожата и подкожието за разширяване на естествения отвор на родовия канал (епизиотомия или перинеотомия) или да се приложат оперативни методи за бързо завършване на раждането – форцепс или вакуумекстрактор. След раждането на плода се отделят плацентата и плодните ципи. За намаляване на кръвозагубата в този период венозно се прилагат медикаменти. След отделяне на плацентата се извършва инструментален преглед на меките тъкани на родовия канал. Разрезът на естествения отвор на родовия канал (ако е извършен такъв), както и спонтанни разкъсвания (ако има такива), се възстановяват по хирургичен начин след прилагане на местна упойка. Преди превеждане в послеродов сектор, родилката престоява два часа за наблюдение на общото състояние, тонуса на матката и кървенето.
В малък процент раждането може да завърши чрез цезарово сечение – по спешност или предварително планувано. Цезаровото сечение е операция, при която чрез разрез на корема се изважда бебето. Видът и мястото на разреза се определя от оператора в зависимост от конкретните условия. За начина на обезболяване по време на операцията, бременната/раждащата получава информация от анестезиолога. След операцията родилката се настанява за 12-24 часа в отделение/сектор за интензивни грижи.
В послеродовия сектор родилката и новороденото остават няколко дни, където ежедневно се извършва лекарски преглед (визитация) от акушер-гинеколог и неонатолог (педиатър). Проследява се общото състояние на родилката, обратното развитие на матката, състоянието на гърдите и оперативните шевове (ако има такива). Двукратно в денонощието се извършва тоалет на родилката. Тя получава съвети за извършване на тоалета, за грижи за гърдите, за техниката на кърмене, за редовно изхождане по малка и голяма нужда. По преценка се извършват лабораторни, ехографски и други изследвания. Ако родилката е Rh – отрицателна и няма антитела, а съпругът и бебето са Rh-положителни, до 72 часа след раждането се извършва профилактика с анти-Д гама глобулин. Новороденото (доносеното) се повива през 3 часа. Тоалет се извършва двукратно в денонощието (къпане, тоалет на пъпа и очите). Ваксиниране на доносено новородено срещу хепатит Б се извършва след 12-ия час от раждането, а след 48-ия час от раждането - ваксиниране с БЦЖ ваксина. Задължителното изследване за фенилкетонурия и хипотиреоидизъм се прави след 72-ия час от раждането. При изписване родилката и новороденото се преглеждат и се оформя съответната документация.
Всяка родилка и нейният съпруг (партньор) предоставят необходимите документи във връзка с издаването на удостоверение за раждане на новороденото.


РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 141 «РАЖДАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА НА БРЕМЕНОСТТА, ПРЕДЛЕЖАНИЕТО НА ПЛОДА И НАЧИНА НА РОДОРАЗРЕШЕНИЕ»
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ/
ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Най - четено:

Реклама