Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП № 147 ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ
Минимален болничен престой – 4 дни
Минимален болничен престой при лапароскопски процедури – 2 дни

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

ОПЕРАЦИИ НА СИМПАТИКУСОВИ НЕРВИ ИЛИ ГАНГЛИИ
Изключва:
парацервикална маточна денервация – 69.3
*05.24 ПРЕСАКРАЛНА СИМПАТЕКТОМИЯ
*05.29 ДРУГА СИМПАТЕКТОМИЯ ИЛИ ГАНГЛИОНЕКТОМИЯ
ексцизия или авулзия на симпатикусов нерв БДУ
симпатикусова ганглионектомия БДУ
Изключва:
биопсия на симпатикусов нерв или ганглий - 05.11
оптикоцилиарна невректомия - 12.79
периартериална симпатектомия - 05.25
тимпаносимпатектомия - 20.91

ЛАПАРОТОМИЯ
*54.11 ЕКСПЛОРАТИВНА ЛАПАРОТОМИЯ
Изключва:
инцидентен оглед при интраабдоминална операция - не кодирай
*54.12 НОВО ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДИШНА ЛАПАРОТОМИРАНО МЯСТО
ново отваряне на предишна лапаротомия за:
спиране на хеморагия
оглед
инцизия на хематом
*54.19 ДРУГА ЛАПАРОТОМИЯ
дренаж на интраперитонеален абсцес или хематом
Изключва:
кулдоцентеза - 70.0
дренаж на апендикуларен абсцес - 47.2
инцидентен оглед при интраабдоминална операция - не кодирай
операция на Ladd - 54.95
отстраняване на чуждо тяло - 54.92
перкутанен дренаж на корем – 54.91

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ В КОРЕМНАТА ОБЛАСТ
*54.21 ЛАПАРОСКОПИЯ
вкл.и перитонеоскопия
Изключва:
лапароскопска холецистектомия - 51.23
такава при деструкция на фалопиевите тръби - 66.21-66.29

* 54.3 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ ИЛИ ТЪКАНИ НА КОРЕМНА СТЕНА ИЛИ ПЪП
дебридмен (почистване) на коремната стена
омфалектомия
Изключва:
биопсия на коремната стена или пъпа - 54.22
намаляваща размера операция - 86.83
тези на кожата на коремната стена - 86.22, 86.26, 86.3

ЛИЗА (ОСВОБОЖДАВАНЕ) НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ
* 54.51 ЛАПАРОСКОПСКА ЛИЗА НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ
* 54.59 ДРУГА ЛИЗА НА ПЕРИТОНЕАЛНИ АДХЕЗИИ

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА ЯЙЧНИЦИ
*65.12 ДРУГА БИОПСИЯ НА ЯЙЧНИК
*65.13 ЛАПАРОСКОПСКА БИОПСИЯ НА ЯЙЧНИК

ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ОВАРИАЛНА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН
* 65.22 КЛИНОВИДНА РЕЗЕКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
Изключва:
такава чрез лапароскопия - 65.24
* 65.24 ЛАПАРОСКОПСКА КЛИНОВИДНА РЕЗЕКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
* 65.25 ДРУГА ЛАПАРОСКОПСКА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
* 65.29 ДРУГА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЯЙЧНИК
бисекция на яйчник
каутеризация на яйчник
частична ексцизия на яйчник
Изключва:
биопсия на яйчник - 65.11-65.13
такава, чрез лапароскопия – 65.25

ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
* 65.31 ЛАПАРОСКОПСКА ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
* 65.39 ДРУГА ЕДНОСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
Изключва:
такава, чрез лапароскопия – 65.31

ЕДНОСТРАННА САЛПИНГО-ОВАРЕКТОМИЯ
*65.41 ЛАПАРОСКОПСКА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГОООФОРЕКТОМИЯ
*65.49 ДРУГА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГОООФОРЕКТОМИЯ

ДВУСТРАННА ООФОРЕКТОМИЯ
*65.51 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ
кастрация на жена
Изключва:
такава, чрез лапароскопия – 65.53
*65.52 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК
отстраняване на единичен яйчник
Изключва:
такава, чрез лапароскопия – 65.54
*65.53 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ
*65.54 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК

ДВУСТРАННА САЛПИНГО-ООФОРЕКТОМИЯ
*65.61 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА И ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ
Изключва:
такова, чрез лапароскопия – 65.63
*65.62 ДРУГО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК С ТРЪБАТА
отстраняване на единични яйчник и тръба
Изключва:
такова, чрез лапароскопия – 65.64
*65.63 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВАТА ЯЙЧНИКА И ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ
*65.64 ЛАПАРОСКОПСКО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИЯ ЯЙЧНИК С ТРЪБАТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЯЙЧНИК
Изключва:
салпинго-оофоростомия - 66.72
*65.72 ДРУГА РЕИМПЛАНТАЦИЯ НА ЯЙЧНИК
Изключва:
такава чрез лапароскопия – 65.75
*65.75 ЛАПАРОСКОПСКА РЕИМПЛАНТАЦИЯ НА ЯЙЧНИК

ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
*65.81 ЛАПАРОСКОПСКА ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
*65.89 ДРУГА ЛИЗА НА АДХЕЗИИ НА ЯЙЧНИК И ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
Изключва:
такава чрез лапароскопия – 65.81

ДРУГА САЛПИНГЕКТОМИЯ
Включва: салпингектомия чрез:
каутеризация
коагулация
електрокоагулация
ексцизия
Изключва:
фистулектомия - 66.73
*66.61 ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ НА ФАЛОПИЕВА ТРЪБА
Изключва:
биопсия на фалопиева тръба - 66.11
*66.62 САЛПИНГЕКТОМИЯ С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТУБАРНА БРЕМЕННОСТ
кодирай също всяка едновременна оофоректомия - 65.31, 65.39

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ЯЙЧНИК
*65.95 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТОРЗИЯ НА ЯЙЧНИК

САЛПИНГОТОМИЯ И САЛПИНГОСТОМИЯ
*66.01 САЛПИНГОТОМИЯ

*66.4 ТОТАЛНА ЕДНОСТРАННА САЛПИНГЕКТОМИЯ


ТОТАЛНА ДВУСТРАННА САЛПИНГЕКТОМИЯ
Изключва:
двустранна частична салпингектомия за стерилизация - 66.39
такава с оофоректомия - 65.61-65.64
*66.51 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВЕТЕ ФАЛОПИЕВИ ТРЪБИ В ЕДИН ОПЕРАТИВЕН АКТ

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ
*68.13 ОТВОРЕНА БИОПСИЯ НА МАТКА
Изключва:
затворена биопсия на матката - 68.16
*68.16 ЗАТВОРЕНА БИОПСИЯ НА МАТКА
ендоскопска (лапароскопска) биопсия на матка
Изключва:
отворена биопсия на матката - 68.13

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА МАТКА
*68.29 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИИ НА МАТКА
маточна миомектомия
Изключва:
биопсия на матка - 68.13
маточна фистулектомия - 69.42

ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ
*69.19 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА МАТКА И ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ
Изключва:
биопсия на маточен лигамент - 68.14

*69.3 ПАРАЦЕРВИКАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ НА МАТКА

ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ОТ НЕУТОЧНЕН ТИП
*74.91 ХИСТЕРОТОМИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА
лечебен аборт чрез хистеротомия

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от три различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
2. Операционен блок/зали Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
3. ОАИЛ/КАИЛ/САИЛ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория”
5. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология”


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология”
2. Лаборатория по трансфузионна хематология Съгласно медицински стандарт “Трансфузионна хематология“
3. Ендоскопски кабинет Съгласно Наредба №18 от 20.06.2005 на МЗ
4. Клиника/отделение /сектор по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”
Скъпоструващи консумативи за провеждане на лечение
Лапароскопски консумативи НЗОК не заплаща посочения консуматив

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина – поне двама със стаж по специалността най-малко 5 години;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по клинична лаборатория
- лекар със специалност по клинична патология
- лекар със специалност по кардиология или лекар със специалност по вътрешни болести.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина – поне двама със стаж по специалността най-малко 5 години;
- -лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- -лекар със специалност по клинична лаборатория
- -лекар със специалност по клинична патология
- лекар със специалност по детски болести.

Забележка: При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

Забележка: При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
1.1. СПЕШНИ:
• профузни генитални кръвотечения;
• остър корем;
• травми на женските полови органи.

1.2. ПЛАНОВИ:
• миома на матката;
• доброкачествено образование на яйчника;
• поликистоза на яйчниците;
• възпалителни заболявания на яйчниците, фалопиевите тръби, тазовата тъкан и тазовия перитонеум;
• ендометриоза;
• инфертилитет у жената, изискващ оперативно лечение;
• ектопична бременност;
• травми на женските полови органи;
• неясна клинична и ехографска тазова находка.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
- Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания се взема до 60 мин. за спешни пациенти и до 24 час за планово оперираните пациенти.
- Електрокардиограма се извършва до 2 часа за спешни пациенти (по преценка) и до 24 час за планово оперираните пациенти.
- Рентгенография/скопия на бял дроб и сърце (по преценка) се извършва до 4 часа за спешни пациенти и до 48 час за планово оперираните пациенти.
- Други инструментални /образни изследвания се извършват съобразно състоянието на пациента.
- Предоперативната анестезиологична консултация се извършва до 2 часа за спешни пациенти и до 48 час за планово оперираните пациенти.

Болничното лечение след операция върху матката и нейните придатъци, без да се отстранява матката, при гладко протекъл следоперативен период продължава до клинична преценка за стабилизиране състоянието на оперираната.
Само лапароскопските оперативни интервенции изискват двудневен болничен престой.
Фармакотерапия:
Оперативната интервенция се извършва под обща ендотрахеална анестезия или аналгезия с епидурален катетър (съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение”).
При неусложнените случаи на оперирани се провежда 24-часова парентерална антибиотична профилактика. При възпалителни процеси и други рискови фактори продължителността на антибиотичната профилактика може да е по-голяма и се определя индивидуално.
Обезболяването в ранния следоперативния период се провежда с аналгетични препарати – наркотични и нестероидни противовъзпалителни обезболяващи средства или през епидурален катетър.
Възстановяването на пасажа от 3-ия постоперативен ден се осъществява по преценка на оператора или лекуващия лекар чрез клизми или медикаментозно.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Поставя се според клиничните симптоми, предоперативния гинекологичен статус, по време на операцията и след хистологично изследване на оперативен материал, по преценка при определени нозологии.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- добро общо състояние;
- липса на фебрилитет (над 37.5 градуса) през последните 48 часа;
- липса на значими субективни оплаквания;
- спокойна оперативна рана;
- нормална микция и дефекация;
- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”;
липса на патологични процеси в областта на операцията.

Довършване на лечебния процес и проследяване.
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:

КЪМ ИЗ № .................................. ОТ ....................................

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ

дата: ..............................


ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО
Корем:  мек  напрегнат  балониран  друго (опиши)

Микция:  спонтанна, без резидуална урина  друго (опиши)

Дефекация:  спонтанна, 1-2 пъти дневно  друго (опиши)

Раздвижване:  ходи без чужда помощ  друго (опиши)Аксиларна to:
Пулс: Перисталтика:  с обичаен интензитет  друго (опиши)

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА:  свалени конци  несвалени конци
 зараснала per primam  друго (опиши)ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:
 отговаря на извършената операция, без данни за усложнения
 друго (опиши)


КРЪВНА КАРТИНА:

Hb
Ht
Er
Leu
ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ:

Вр. кървене
Фибриноген ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ДРУГИ ДАННИ:

Лекуващ лекар:

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.

2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.

3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:
3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).
3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).
3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
В тази клинична пътека са включени гинекологични заболявания, които по своя характер протичат доброкачествено. Тук са включени следните гинекологични заболявания:
1. интрамурална и субсерозна лейомиома на матката
2. други доброкачествени новообразувания на матката
3. доброкачествени новообразувания на яйчника
4. поликистозни яйчници
5. ендометриоза на яйчника; Фалопиевата тръба; тазовия перитонеум;
6. ректовагиналния септум; на червата и други уточнени местонахождения/ пикочен мехур/
7. ектопична бременност- абдоминална; тубална; овариална и др./ в маточния
рог, интралигаментарна, в мезометриума/.
8. инфертилитет у жената - от тръбен и маточен произход, изискващ
хирургично лечение.
9. възпалителни заболявания на яйчниците, Фалопиевата тръба, тазовата
тъкан и тазовия перитонеум.
10. травми
11. болки и други симптоми свързани с женските полови органи – хронична
12. тазова болка;
Тези гинекологични заболявания не изискват оперативно отстраняване на матката.
Тези операции се извършват чрез коремен разрез, който може да бъде надлъжен, по срединната линия или напречен в долната част на корема.
При интрамуралната и субсерозната лейомиома на матката се отстраняват миомните възли, като се запазва матката и аднексите.
Доброкачествените новообразувания на яйчниците изискват тяхното оперативно отстраняване, като в зависимост от обема им и анатомичните възможности, може да бъде или да не бъде отстранен яйчника, от който изхожда формацията.
При установена поликистоза на яйчниците е необходимо да се направи по хирургичен път клиновидна резекция и/или електрофенестрация на същите.
Ектопичната бременност е състояние, при което е настъпила бременност извън матката. Тя трябва да бъде лекувана оперативно, като се прави органосъхраняваща операция с цел да се запази фертилността на жената.
В тази група операции е включено хирургичното лечение на инфертилитета у жената, включващ първичния и вторичния стерилитет, който може да бъде от тръбен или маточен произход. Чрез тези операции възстановяващи проходимостта на маточните тръби и коригиращи вродени аномалии се цели възстановяване фертилността на жената.
Възпалителни заболявания на яйчниците, Фалопиевата тръба, тазовата тъкан и тазовия перитонеум, могат да налагат хирургично лечение. Сраствания на тазовия перитонеум у жената (постоперативни, постинфекциозни) могат също да бъдат причина налагаща операция.
Хроничната тазова болка и други неуточнени симптоми, свързани с женските полови органи, неповлияващи се по консервативен път и с цел тяхното уточняване макар и в редки случаи налагат лапаротомия.
В тази група операции е включена експлоративната лапаротомия.
Тази операция е с коремен достъп и се извършва под пълна анестезия. Както при всяка операция извършена при съвременните условия усложненията и рисковете за здравето и живота са сведени до минимум, но не могат да се изключат напълно. Те могат да бъдат разделени на интраоперативни усложнения (кръвотечения, нараняване на съседния орган, смущения в някои жизнени функции във връзка с прилагането на анестезия и /или наличието на придружаващи заболявания) и постоперативни рискове, които могат да бъдат от възпалително естество или кръвотечения.
Преди, по време или след операцията, може да се наложи кръвопреливане.
Описаните по-горе усложнения от операцията или от придружаващи заболявания могат да забавят възстановяването и да удължат хоспитализацията.
За допълнителни сведения по всички интересуващи Ви проблеми във връзка с Вашето заболяване и предстоящето оперативно лечение, можете да се обърнете към Вашия лекуващ лекар.
В случай, че сте съгласни да се подложите на оперативно лечение, моля попълнете собственоръчно и подпишете приготвената декларация за информирано съгласие.
Непопълването или неподписването на декларацията ще се счита за отказ от оперативно лечение.

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА №147 “ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ"
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама