Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


КП №154 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА- И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ШОК
Минимален болничен престой – 5 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10
Усложнения след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност

Забележка: Тази рубрика е предназначена предимно за кодиране на заболеваемостта. При използването й следва да се прилагат правилата за кодиране на заболеваемостта и указанията, изложени в т. 2.
О08.1 Продължително или масивно кръвотечение след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност
Афибриногенемия вследствие на състояния, Синдром на дефибринация Синдром на дефибринация класифицирани
Вътресъдова коагулация в рубриките О00—О07
О08.2 Емболия след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност
Емболия:
• БДУ
• въздушна
• амниотична вследствие на състояния,
• тромбемболия класифицирани в
• белодробна рубриките О00—О07
• пиемична
• септична или
септикопиемична
• от миещи средства
О08.3 Шок след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност
Циркулаторен колапс вследствие на състояния, класи-
Шок (следоперативен) фицирани в рубриките О00—О07

Не включва: септичен шок (О08.0)
О08.4 Бъбречна недостатъчност след аборт, извънматочна и гроздовидна бременност
Олигурия
Бъбречна(-о):
• недостатъчност (остра) вследствие на състояния,
• прекратяване на класифицирани в
функцията (анурия) рубриките О00—О07
• тубуларна некроза
Уремия
Преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae]
О45.0 Преждевременно отлепване на плацентата с коагулационен дефект
Abruptio placentae с (масивно) кръвотечение, свързано с:
• афибриногенемия
• дисеминирана интраваскуларна коагулация
• хиперфибринолиза
• хипофибриногенемия

Кръвотечение преди раждането,некласифицирано другаде
Не включва: кръвотечение в ранна бременност (О20.—)
кръвотечение в хода на раждането, НКД(О67.—)
предлежаща плацета (placenta prаevia) (О44.—)
преждевременно отлепване на плацентата [abruptio placentae] (О45.—)
О46.0 Kръвотечение преди раждането, свързано с коагулационен дефект:
Kръвотечение преди раждането (масивно), свързано с:
• афибриногенемия
• дисеминирана интраваскуларна коагулация
• хиперфибринолиза
• хипофибриногенемия

Раждане и родоразрешаване, усложнени с кръвотечение по време на раждането, некласифицирани другаде
Не включва: кръвотечение преди раждането, НКД (О46.—)
placenta prаevia (O44.—)
кръвотечение след раждането (О72.—)
преждевременно отлепена плацента [abruptio placentae] (O45.—)
O67.0 Kръвотечение по време на раждането, свързано с коагулационен дефект
Kръвотечение (масивно) по време на раждането, свързано с:
• афибриногенемия
• дисеминирана интраваскуларна коагулация
• хиперфибринолиза
• хипофибриногенемия
О67.8 Друго кръвотечение по време на раждането
Масивно кръвотечение по време на раждането

Други акушерски травми
Включва: увреждане от инструменти
О71.0 Руптура на матката преди започване на раждането
О71.1 Руптура на матката по време на раждането
Руптура на матката, за която няма данни, че е настъпила преди началото на раждането
О71.2 Инверзия на матката след раждането

Послеродово кръвотечение
Включва: кръвотечение след раждането на плода или детето
О72.1 Други кръвотечения непосредствено след раждането
Кръвотечение след раждането на плацентата
Послеродово кръвотечение (атонично) БДУ
О72.2 Късно и вторично послеродово кръвотечение
Кръвотечение, свързано със задържàни части на плацентата или околоплодните ципи
Задържàни продукти от зачатието БДУ, след раждането
О72.3 Коагулационни дефекти след раждането
Послеродова:
• афибриногенемия
• фибринолиза

Усложнения от анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
Включва:усложнения от страна на майката, възникнали след прилагането на общи или локални анестетици, аналгетици или други обезболяващи средства в хода на раждането и родоразрешаването
О74.2 Сърдечни усложнения след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
Сърдечен(-на):
• арест вследствие на анестезия в хода
• недостатъчност на раждането и родоразрешаването
О74.3 Усложнения от страна на централната нервна систе¬ма след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването
Мозъчна аноксия след анестезия в хода на раждането и родоразрешаването

Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде
Не включва: послеродов(-а):
• инфекция (О86.—)
• сепсис (О85)
О75.1 Шок в хода на или непосредствено след раждането и родоразрешаването
Акушерски шок
О75.4 Други усложнения, предизвикани от акушерска или хирургична намеса и други процедури

О85 Послеродов сепсис
Послеродов(-а):
•ендометрит
•треска
•перитонит
•септицемия
При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95—В97).
Не включва: акушерска пиемична или септична емболия (О88.3)
септицемия в хода на раждането (О75.3)

Венозни усложнения в послеродовия период
Включва: в хода на раждането, родоразрешаването и послеродовия период
Не включва: акушерски емболизъм (О88.—)
венозни усложнения по време на бременността (О22.—)

О87.3 Мозъчна венозна тромбоза в послеродовия период
Тромбоза на мозъчен венозен синус в послеродовия период

Акушерска емболия
Включва: белодробна емболия през бременността, раждането или послеродовия период
Не включва: емболия, усложняваща аборт, извънматочна или гроздовидна бременност (О00—О07, О08.2)
О88.0 Въздушна емболия, акушерска
О88.1 Емболия с амниотична течност
О88.2 Тромбемболия, акушерска
Акушерска (белодробна) емболия БДУ
Послеродова (белодробна) емболия БДУ

О88.0 Въздушна емболия, акушерска
О88.1 Емболия с амниотична течност
О88.2 Тромбемболия, акушерска
Акушерска (белодробна) емболия БДУ
Послеродова (белодробна) емболия БДУ
О88.3 Пиемична или септична емболия, акушерска
О88.8 Друга емболия, акушерска
Мастна емболия, акушерска

Усложнения от анестезия в послеродовия период
Включва: усложнения у майката, дължащи се на употребата на общ или локален анестетик, аналгетик или друг седатив в послеродовия период


O89.0 Белодробни усложнения от анестезия в послеродовия период
Аспирационен пневмонит
Аспирация на стомашно вследствие на
съдържимо или секрети БДУ анестезия в
Синдром на Mendelson послеродовия период
Пресорен колапс на белия дроб

O89.1 Кардиологични усложнения от анестезия в послеродовия период
Сърдечен(-на):
• арест вследствие на анестезия
• недостатъчност в послеродовия период

Усложнения в послеродовия период, некласифицирани другаде

О90.4 Остра бъбречна недостатъчност след раждането
Хепаторенален синдром, съпровождащ раждането


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
Изключва:
ангиокардиография - 88.50-88.58
ангиография - 88.40-88.68
**87.49 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
рентгеново изследване на:
бронхи, БДУ
бял дроб, БДУ
диафрагма, БДУ
медиастинум, БДУ
сърце, БДУ
трахея, БДУ

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
**87.69 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

ДРУГИ ИНТРАУТЕРИННИ ОПЕРАЦИИ НА ПЛОДА И АМНИОНА
кодирай също всеки хистеротомен достъп - 68.0
**75.33 ВЗИМАНЕ НА КРЪВНА ПРОБА И БИОПСИЯ НА ПЛОДА
**75.34 ДРУГО МОНИТОРИРАНЕ НА ПЛОДА
Кардиотокография
мониториране на плода
Изключва: пулсова оксиметрия на плода 75.38

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.78 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА БРЕМЕННА МАТКА
интраутеринна цефалометрия:
ехо
ултразвук
локализация на плацента с ултразвук

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ПИКОЧО-ПОЛОВА СИСТЕМА
Изключва
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.26 ГИНЕКОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
изследване на таза
**89.29 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ПИКОЧОПОЛОВАТА СИСТЕМА
биопроба (посявка) на урина
бъбречен клирънс
химично изследване на урина

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
Изключва:
електрокардиографско мониториране при операция - не кодирай!
**89.60 НЕПРЕКЪСНАТО ИНТРААРТЕРИАЛНО КРЪВНО-ГАЗОВО МОНИТОРИРАНЕ
инсерция на кръвно-газова мониторираща система и непрекъснато мониториране на кръвни газове чрез интраартериален сензор
**89.61 МОНИТОРИРАНЕ НА СИСТЕМНО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ
**89.62 МОНИТОРИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВЕНОЗНО НАЛЯГАНЕ
**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ
Изключва:
непрекъснато интраартериално кръвно-газово мониториране – 89.60
**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ
**89.67 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ТЕХНИКАТА НА КИСЛОРОДНА КОНСУМАЦИЯ
метод на Fick

**89.68 МОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧЕН МИНУТЕН ОБЕМ ЧРЕЗ ДРУГА ТЕХНИКА
мониториране на сърдечен минутен обем чрез термодилуционен индикатор

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ –КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва: ПККхемоглобин, хематокрит, еритроцити, тромбоцити/, биохимия,серология,
протромбиново време,фибриноген

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ
амнионен сак
фетус
**91.41 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - БАКТЕРИАЛНА НАМАЗКА
**91.43 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЖЕНСКИЯ ГЕНИТАЛЕН ТРАКТ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ


ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ


РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ
Изключва:
поставяне на въздуховод - 96.01-96.05
друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72
*93.91 ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ С ИНТЕРМИТИРАЩО ПОЗИТИВНО НАЛЯГАНЕ (IPPB)
*93.93 НЕМЕХАНИЧНИ МЕТОДИ ЗА РЕСУСЦИТАЦИЯ
изкуствено дишане
мануална ресусцитация
ресусцитация уста-в-уста
*93.99 ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ
продължително изкуствено дишане с отрицателно налягане (CNP)
постурален дренаж

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ И ПРОМИВКА
*96.04 ПОСТАВЯНЕ НА ЕНДОТРАХЕАЛНА ТРЪБА
*96.08 ПОСТАВЯНЕ НА (НАЗО-) ИНТЕСТИНАЛНА СОНДА
Сонда на Miller-Abbott (за декомпресия

НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА НА ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ, ПОЧИСТВАНЕ И ЛОКАЛНА ИНСТИЛАЦИЯ
*96.34 ДРУГА ПРОМИВКА ПРЕЗ (НАЗО-) ГАСТРАЛНА СОНДА

ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ
Включва: ндотрахеално респираторно асистиране
интермитираща мандаторна вентилация (IMV)
позитивно крайно експираторно налягане (PEEP)
вентилация с подпомагащо налягане (PSV)
такива през трахеостома
отвикване на интубиран (ендотрахеално) пациент
такава при трахеостомия
Изключва:
същото с маска - 93.90-93.99
същото с назална канюла - 93.90-93.99
същото с назален въздуховод - 93.90-93.99
вентилация с продължително отрицателно налягане (CNP) (железен бял дроб) (кюрас) - 93.99
продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) - 93.90
дишане с интермитиращо позитивно налягане (IPPB) - 93.91
кодирай също всяка свързана:
поставяне на ендотрахеална тръба - 96.04
трахеостомия - 31.1-31.29
Забележка:
Eндотрахеална интубация
За изчисляване на продължителността (в часове) на продължителната механична вентилация по време на хоспитализация се започва от момента на интубацията и се завършва с екстубацията(ендотрахеална).
Ако пациентът е интубиран преди приемането, се започва от момента на приемане. Ако пациентът бъде преведен (изписан) в друго заведение интубиран, се завършва с момента на превеждане(изписване).
Ако след интубацията пациентът бъде трахеостомиран, се започва от момента на интубация и се завършва при прекъсването на изкуствената вентилация (след периода на отвикване).
Трахеостомия
За изчисляване броя часове на продължителната механична вентилация при хоспитализация се започва от момента на започване на вентилацията и се завършва когато се завърши тя (след периода на отвикване).
Ако пациентът е трахеостомиран преди приемането със започнала вентилация, се отчита от момента на приемане. Когато пациента се изписва (превежда) с механична вентилация, тя се отчита до момента на изписването (превеждането).
*96.70 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ С НЕУТОЧНЕНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
механична вентилация БДУ
*96.71 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПОД 96 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА
*96.72 ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА 96 ИЛИ ПОВЕЧЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА

ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВ И КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
използвай допълнителен код за такава, извършена през катетър или венесекция - 38.92-38.94
*99.04 ТРАНСФУЗИЯ НА ЕРИТРОЦИТНА МАСА
*99.05 ТРАНСФУЗИЯ НА ТРОМБОЦИТИ
трансфузия на тромбоцитна маса
*99.06 ТРАНСФУЗИЯ НА ФАКТОРИ НА СЪСИРВАНЕ
трансфузия на антихемофилен фактор
*99.07 ТРАНФУЗИЯ НА ДРУГ СЕРУМ
трансфузия на плазма
Изключва:
инжекция (трансфузия) на:
гамавенин - 99.16
гама-глобулин - 99.14
*99.08 ТРАНСФУЗИЯ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛ
трансфузия на декстран
*99.09 ТРАНСФУЗИЯ НА ДРУГА СУБСТАНЦИЯ
трансфузия на:
кръвен заместител
гранулоцити
Изключва:
трансплантация (трансфузия) на костен мозък - 41.0

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.10 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ТРОМБОЛИТИЧНО ВЕЩЕСТВО
стрептокиназа
тъканен плазминогенен активатор
урокиназа
Изключва:
аспирин – не кодирай
глюкопротеинов ІІВ/ІІІа тромбоцитен инхибитор – 99.20
хепарин – 99.19
самостоятелна съдова перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или коронарна атеректомия със споменаване на тромболитично вещество – 36.02
варфарин – не кодирай
*99.11 ИНЖЕКЦИЯ НА RH ИМУНО-ГЛОБУЛИН
инжекция на:
анти-D (Rhesus) глобулин
RhoGAM
*99.14 ИНЖЕКЦИЯ НА ГАМА-ГЛОБУЛИН
инжекция на имунен серум
*99.15 ПАРЕНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ НА КОНЦЕНТРИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СУБСТАНЦИИ
хипералиментация
тотално парентерално хранене
периферно парентерално хранене
*99.17 ИНЖЕКЦИЯ НА ИНСУЛИН
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИКОАГУЛАНТИ
Изключва:
инфузия на drotrecogin alfa (активиран) – 00.11

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
Изключва:
инжекция или инфузия на антибиотици от клас оксазолидинони – 00.14
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
подкожна имплантация на прогестерон
*99.26 ИНЖЕКЦИЯ НА АТАРАКТИЦИ (ТРАНКВИЛАНТИ)
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ
Изключва:
при отворен гръден кош:
сърдечна електростимулация - 37.91
сърдечен масаж - 37.91
*99.60 КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ, НЕУТОЧНЕНА
*99.61 ПРЕДСЪРДНО КАРДИОВЕРЗИО
*99.62 ДРУГ ЕЛЕКТРОШОК НА СЪРЦЕТО
кардиоверзио:
БДУ
външно
конверсия към синусов ритъм
дефибрилация
външна стимулация с електроди
*99.63 СЪРДЕЧЕН МАСАЖ ПРИ ЗАТВОРЕН ГРЪДЕН КОШ
сърдечен масаж БДУ
мануален външен сърдечен масаж
*99.64 СТИМУЛАЦИЯ НА КАРОТИДЕН СИНУС
*99.69 ДРУГА КОНВЕРСИЯ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и шест основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ. Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури и чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и със структури на извънболничната помощ, разположени на територията му
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Клиника/отделение по акушерство и гинекология Съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ
2. Операционен блок/зали Съгласно Наредба № 18 от 20.06.2005 г. на МЗ
3. ОАИЛ/КАИЛ/ Съгласно медицински стандарт “Анестезия и интензивно лечение
4. Клинична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична лаборатория
5. Лаборатория по клинична патология Съгласно медицински стандарт “Клинична патология“
6. Отделение по образна диагностика Съгласно медицински стандарт “Образна диагностика“
Забележка: Клиничната лаборатория да бъде с условия за спешно и по всяко време определяне на следните показатели: хемоглобин, хематокрит, еритроцити, тромбоцити, протромбиново време, фибриноген.


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
ЛЗ изпълнител на болнична помощ е длъжно да осигури дейността на съответното структурно звено, чрез договор с друго лечебно заведение, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено Апаратура и оборудване
1. Лаборатория по трансфузионна хематология Съгласно Медицински стандарт “Трансфузионна хематология”
2. Микробиологична лаборатория Съгласно медицински стандарт “Клинична микробиология“

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок. 1 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- лекар със специалност по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по вътрешни болести – по договор;
- лекар със специалност по хирургия – по договор;
- лекар със специалност по трасфузионна хематология - по договор;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по клинична патология;
- лекар със специалност по образна диагностика.

Блок. 2 Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- лекар със специалност по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина;
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;
- лекар със специалност по детски болести- по договор;
- лекар със специалност по хирургия - по договор;
- лекар със специалност по трасфузионна хематология- по договор;
- лекар със специалност по клинична лаборатория;
- лекар със специалност по клинична патология;
- лекар със специалност по образна диагностика.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
СПЕШНИ:
Клинични данни за шоково състояние на бременната (раждащата, родилката).

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Диагностичните процедури са следните: Ro-графия на бял дроб; обзорна Ro-графия на корем; преглед и оценка описани ограничено (кратки анамнеза и статус); консултация на един орган или система; анализ на урина и седимент; изследване на кръв (ПКК, хемостазиологични показатели); микроскопско изследване и/или посявка на материал от кръв, женски генитален тракт, амниален сак, фетус; циркулаторно мониториране.
Задължителният минимален изискуем брой диагностични процедури е следният:
- Статус (етапна епикриза) ;
- Химичен анализ на урина (седимент, биохимия);
- Изследване на кръв – ПКК, биохимия (урея, креатинин, общ белтък, албумин, трансаминази); хемостазиологични показатели (тромбоцити, протромбиново време, фибриноген);
- Консултация със специалист по преценка;
- Циркулаторно мониториране;
Микробиологично изследване – по преценка.

Лечебните процедури, включени в алгоритъма са следните:
- трансфузия на кръв и кръвни компоненти;
и/или
- инжекция на инсулин (при необходимост);
и/или
- инжекция на антикоагуланти;
и/или
- инжекция на антибиотик,
и/или
- инжекция на стероид;
и/или
- парентерално хранене;
и/или
- инжекция или инфузия на лечебно или профилактично вещество;
и/или
- инфузия на електролити;
- мануално изследване на маточната кухина постпартум;
- акушерска тампонада на матка или влагалище,
- други акушерски операции (инструментална ревизия, бимануален масаж, компресия на кръвоносен съд); хистеректомия (тотална или суправагинална).
- Респираторна терапия – кислородолечение при спонтанно дишане или изкуствена белодробна вентилация; поставяне на ендотрахеална тръба; поставяне на назогастрална сонда. Промивката през назогастралната сонда се извършва три пъти за 24 часа; промивката на уринарния катетър също се извършва три пъти за 24 часа.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Въз основа на клиничната картина и параклиничните изследвания.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
- коректно попълнен фиш “Клинико- лабораторен минимум”;
- стабилизирана хемодинамика, нормализиране на кръвната картина и хемостазиологичните показатели.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клинична пътека влизат до два амбулаторни консултативни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и препоръчани в епикризата.
Контролните консултативни прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

Към ИЗ на пациента се прилага следния фиш за клинико-лабораторен минимум при изписване:


КЪМ ИЗ № .................................. ОТ ....................................


КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН МИНИМУМ ПРИ ИЗПИСВАНЕ

дата: ..............................


ОТ ОБЩИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО
Корем:  мек  напрегнат  балониран  друго (опиши)

Микция:  спонтанна, без резидуална урина  друго (опиши)

Дефекация:  спонтанна, 1-2 пъти дневно  друго (опиши)

Раздвижване:  ходи без чужда помощ  друго (опиши)Аксиларна to:
Пулс: Перисталтика:  с обичаен интензитет  друго (опиши)

СЪСТОЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА РАНА:  свалени конци  несвалени конци
 зараснала per primam  друго (опиши)ОТ ГИНЕКОЛОГИЧНИЯ СТАТУС В ДЕНЯ НА ИЗПИСВАНЕТО:
 отговаря на извършената операция, без данни за усложнения
 друго (опиши)


КРЪВНА КАРТИНА:

Hb
Ht
Er
Leu
ХЕМОСТАЗЕОЛОГИЯ:

Вр. кървене
Фибриноген ДРУГИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ДРУГИ ДАННИ:

Лекуващ лекар:


ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1 който е неразделна част от ИЗ.
.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ
ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДОКУМЕНТ № 1 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.


ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПАЦИЕНТКАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ДА ГО ПОДПИШЕ – ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАЦИЕНТКАТА.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПАЦИЕНТКАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ДА ГО ПОДПИШЕ И В ОТСЪСТВИЕ НА НЕИН ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – ЛЕЧЕНИЕТО ЗАПОЧВА СЛЕД ПИСМЕННО СТАНОВИЩЕ НА ЛЕКАРСКИ КОНСИЛИУМ.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
В МОМЕНТА СЪЩЕСТВУВА РИСК ЗА ЖИВОТА ВИ ПОРАДИ:
 външен кръвоизлив

 вътрешен кръвоизлив

 пробив на кух орган или на болестно образувание

 нарушено кръвоснабдяване на орган или болестно образувание

 гнойно възпаление в корема

 .
ТОЗИ РИСК Е ПО-ГОЛЯМ ОТ РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕТО!


ЛЕЧЕНИЕТО ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ НЕЗАБАВНО!
Спешното лечение се състои в интензивни грижи. Понякога се налага и операция.
Под интензивни грижи разбираме приложение на животоспасяващи медикаменти, най-често чрез трайно венозно вливане, както и подпомагане на дишането. Най-важните функции на организма се проследяват чрез подходяща апаратура. При тежки нарушения на сърдечната дейност може да се опитат действия за нейното спешно възстановяване.
Обикновено се налага известно време в пикочния мехур да бъде оставен катетър.
Когато е възможно, причината за възникналия риск се отстранява чрез операция. Ако при такава операция се е наложило отстраняване на матката:
ще Ви бъде невъзможно да забременявате и да раждате деца;
няма да имате менструация.
И при най-прецизна работа съществува минимален риск от нараняване на съседни органи. Подобни усложнения се коригират по време на операцията. Много рядко те могат да наложат повторно оперативно лечение.
В коремната хирургия са известни и други усложнения (напр. нарушения в съсирването на кръвта, възпаления и др.). В днешно време те не се срещат често.
При кръвопреливане, чуждата кръв може (в редки случаи) да вкара в организма Ви микроб или вирус. Някои лекарства могат да причинят свръхчувствителност. Съобщете за всички реакции, предизвикани в миналото Ви от лекарства, храни и др.!
Повече подробности можете да получите от лекуващия лекар. Не се колебайте да му задавате въпроси!
Ако считате , че получената от Вас информация е достатъчна, моля подпишете тук:
Напълно съм информирана по всички интересуващи ме въпроси, свързани с моето заболяване, нуждата от лечение, същността на предлаганата ми операция, последствията и рисковете от диагностичните и лечебни процедури, които ще ми бъдат прилагани.
Съгласна съм да се подложа на предлаганото ми лечение, включително на всички мерки за обезболяване. Съгласна съм да се подложа на необходимите изследвания. Съгласна съм да приема всички предписани лечебни средства и манипулации. Съгласна съм да се подложа и на онези процедури, които не са уточнени предварително, но биха могли да се окажат наложителни по време на лечението.

Дата: Подпис:РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 154 «ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРА – И ПОСТПАРТАЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ ДОВЕЛИ ДО ШОК»
ДОКУМЕНТ №1

Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.
Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.
При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.
І. ІІ.
Ден за провеждане на процедури 1 ден 2 ден 3 ден Изписване
Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИКОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА
ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР

 

Още от здраве

Най - четено:

Реклама